Ptát se budou ještě dlouho. Optimistické předpovědi ozlepšování kvality života zpochybňují nové analýzy. Mostecko bude zřejmě ivdalším desetiletí průmyslovým krajem srostoucím počtem aut, domácích topenišť a výrobních provozů se všemi riziky ivýhodami, který stím souvisejí.

Průmyslové zóny se plní, nezaměstnanost klesá, projektanti kreslí nové silnice. Energetické společnosti, které patří mezi velké znečišťovatele, investují do vyššího výkonu uhelných elektráren. Kritici dolů se obávají prachu zpostupující těžby. Majitelé koncernů slibují, že ovzduší zatíží výrazně méně a splní nejpřísnějšínormy.

ČEZ vroce 2010dokončí komplexní obnovu elektrárny Tušimice II. Modernizace umožní spalovat méně kvalitní uhlí. ČEZ ujišťuje, že po vylepšení elektrárny poklesnou výstupní koncentrace emisí oxidu siřičitého o70procent a oxidů dusíku o65procent. „Především díky vyšší účinnosti bloků dojde ke snížení emisí skleníkového plynu kysličníku uhličitého opatnáct procent, což pomůže naplnit závazky České republiky vrámci dohody vKjoto,“ uvedl Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severníČechy.

„Energetika bude jistě ivbudoucnu významnou součástí ekonomické základny našeho kraje. Je však třeba ji postavit na jiných základech a vmaximální možné míře ji přeorientovat na využívání obnovitelných zdrojů,“ sdělil von-line rozhovoru pro čtenáře Deníku Vladimír Buřt, místostarosta Horního Jiřetína a bojovník za zachováníobce.

„Bohužel, není pochyb otom, že špatná kvalita ovzduší je největším problémem českého životního prostředí. Potvrzují to veškerá dostupná data. Zhoršená kvalita ovzduší má velmi konkrétní zdravotní důsledky,“ řekl loni vprosinci ministr životního prostředí Martin Bursík a minulou středu varování zopakoval. Státní experti na ekologii a zdravotnictví už informovali vládu. Prstem ukázali na Ostravsko, Prahu a Ústecký kraj, kde roste počet dětí srespirační alergií.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zveřejnila loni vlistopadu rozsáhlou studii Kvalita ovzduší vEvropě. „Odborníky nepřekvapilo, že Česko nedopadlo vhodnocení dobře,“ informoval lékař Miroslav Šuta, odborný konzultant voblasti ekologických a zdravotníchrizik.

EEA potvrdila, že vČR neklesají například koncentrace prachových částic. Mostecko se snadlimitní prašností potýkalo vprvní polovině ledna a loni vprosinci. Lékařské studie přitom podle Šuty dokazují, že už krátkodobé zvýšení koncentrací prachu vovzduší vede květšímu počtu zánětlivých nemocí dýchacího ústrojí a knepříznivému vlivu na srdečně-cévní systém. „Dlouhodobě vede působení prachu kpoškození funkcí plic dětí idospělých, kvyššímu výskytu onemocní plic a ke snížení předpokládané délky života,“ dodal. Na znečištění polétavým prachem se podílí zejména doprava, neregulovaná domácí topeniště a průmysl.

Ministerstvo životního prostředí upozornilo vládu, že uprachových imisí neplní ČR ani evropské imisní limity platné od 1.ledna 2005.Za překračování imisních limitů přitom hrozí České republice sankce od Evropské komise. Podle ministerstva se zároveň zastavil dosud klesající trend koncentrací oxidu siřičitého– naopak mírně stoupají na celém územístátu.

„Tento mírný nárůst byl pravděpodobně způsoben také návratem ke spalování uhlí vřadě obcí,“ uvádí zpráva ministerstva. Podle něj automobilová doprava a vytápění domácností znamenají pro kvalitu ovzduší oto větší problém, že na rozdíl od velkých průmyslových zdrojů nepodléhají centrální regulaci zhlediska požadavků na emisní parametry, doplňuje zpráva.

Další zásadní pokles emisí znečišťujících látek do ovzduší letos očekává litvínovská chemička vsouvislosti sútlumem teplárny T200 a přechodem teplárny T700 na nové emisní limity. „Konkrétní výše emisí do jednotných složek životního prostředí je kdispozici na webových stránkách integrovaného registru znečišťování www.irz.cz nebo webových stránkách Unipetrol RPA,“ upozornil Pavel Veselý, mluvčí UnipetrolRPA.

Mostecko má podle Buřta velké rezervy. Nevyužité pozemky lze podle Buřta využít například kpěstování energetických plodin a řadu vytipovaných lokalit vhorách využít ke stavbě větrných elektráren. „Dále je potřeba se vmnoha oblastech vrátit daleko nazpět ktradičním druhům výroby vmalém– zemědělství, lesnictví, rybářství, hračkářství. Cestou obnovy krajiny, památek a zbylých historických sídel lze dojít kpodstatně větší atraktivnosti kraje a kpřilákání turistů, kteří zde budou hledat něco jiného než vjiných– nezničených– oblastech vlasti,“dodal.

Plán ČEZu vseverních Čechách

Kromě komplexní obnovy elektrárny Tušimice II zahrnuje program obnovy uhelných elektráren ČEZ obdobnou akci vElektrárně Prunéřov II (po obnově se počítá sinstalovaným výkonem 3×250 MW). Současně se přípravuje výstavba nového hnědouhelného bloku oinstalovaném výkonu 660MW vElektrárně Ledvice, jehož Záměr stavby byl schválen vroce 2006.Pro nový blok vlokalitě Ledvice se již podařilo získat státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Je vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu nové technologie spolu sdemoličními výměry pro objekty, které musí ustoupit novému zařízení. Současně bylo vydáno kladné stanovisko ministerstva životního prostředí vprocesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) společnosti ČEPS ke stavbě nové linky 400kV zrozvodny Chotějovice do rozvodny Vyškov, kterou bude výkon zbloku 660MW zLedvic vyváděn.

Výstavba nového zdroje vLedvicích je rozdělena do čtyř etap. Vsoučasné době probíhá první, která obnáší demolice. Výstavba nového bloku proběhne ve stávajícím areálu elektrárny a bude stát řádově desítky miliard korun. Během realizace nového zdroje budou všechny tři stávající bloky vprovozu. Poté budou bloky 2a 3odstaveny. Čtvrtý bude provozován současně snovým zdrojem až do konce své životnosti

Jak vpřípadě komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II, tak ivýstavby nového zdroje je pochopitelně počítáno stím, že dojde kpodstatnému snížení emisí a budou dodrženy všechny limity dané ekologickou legislativou.

Zdůvodu nedostatku paliva vlokalitě nebo neefektivity udržování úrovně ekologických parametrů bude ukončen provoz více než desítkybloků.

Kromě Elektrárny Tušimice I, odstavené již vroce 1998, hodlá ČEZ na přelomu let 2015a 2016zcela ukončit provoz Elektrárny Prunéřov I. Dalším zařízením, které definitivně mezi léty 2015a 2020zastaví provoz, je Elektrárna Mělník III. Podobný osud postihne iElektrárnu Chvaletice, jejíž životnost je plánována jen do roku 2020.Žádné lokality se však ČEZ nehodlá zbavit a hledá možnosti jejího dalšího využití, především energetického, tedy jiných paliv než je tuzemské uhlí. Pozornost je věnována izabezpečení dodávek tepla vlokalitách, kde je elektrárna poskytuje zákazníkům.

„Při zásadní modernizaci a instalaci nových technologií lze počítat sdobou provozu elektrárny na dalších 25let, při výstavbě nových moderních bloků svýhledem jejich provozu na dalších 40až 50let,“ uvedl pro Deník Ota Schnepp, manažer komunikace a mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy.

 

Zdravotní rizika (zdroj: MŽP)

Prachové částice

Prachové částice jsou významným rizikem pro dýchací ústrojí. Větší částice jsou zachyceny vhorních partiích dýchacího ústrojí, částice frakce PM10 se dostávají do dolních cest dýchacích. Jemnější částice označené jako frakce PM2,5pronikají až do plicních sklípků. Jejich účinky jsou ovlivněny také dalšími znečišťujícími látkami, které se vážou na jejich povrchu.

Mezi účinky krátkodobě zvýšených denních koncentrací částic PM10 patří nárůst celkové nemocnosti iúmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího ústrojí, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání– zejména uastmatiků a ztoho vyplývající zvýšená spotřebaléků.

Účinky dlouhodobě zvýšených koncentrací vedou ke snížení plicních funkcí udětí idospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí, výskytu symptomů chronického zánětu průdušek, zvýšení spotřeby léků a zkrácení délky života hlavně zdůvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév a pravděpodobně ina rakovinuplic.

Znečištění ovzduší částicemi PM10 se podle současných znalostí podílí na úmrtnosti české populace z5až 13%.

Expozice PM10 může dále přispívat knavýšení výskytu příznaků zánětu průdušek a dalších respiračních symptomů udětí. Stím souvisí ineustálé zvyšování počtu alergických onemocnění dětí. Jen respiračními alergiemi dnes trpí 15% českýchdětí.

Benzo(a)pyren

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), jejichž zástupcem je právě benzo(a)pyren, mají schopnost přetrvávat vprostředí, kumulují se ve složkách prostředí a vživých organismech a řada znich má toxické, mutagenní či karcinogenní vlastnosti. Zvypočtených hodnot pro jednotlivé typy městských lokalit lze velmi přibližně odhadnout, že vliv emisí PAU zdopravy a domácích topenišť, vede vměstských aglomeracích knavýšení zdravotních rizik o1až 2případy onemocnění z10tisícové populace. Vlokalitách ovlivněných velkými průmyslovými zdroji je hodnota individuálního rizika vyšší– 2až 10případů na 10000 obyvatel.

Oxid dusičitý (NO2)

Pro akutní expozici platí, že jen velmi vysoké koncentrace (překračující 1880 µg/m3) mohou ovlivnit zdravé osoby a koncentrace kolem 4000 µg/m3 mohou způsobovat zúžení průdušek. Unejcitlivějších astmatiků se však projevují změny reaktivity již od 200µg/m3.

Pro děti znamená expozice NO2 zvýšené riziko respiračních onemocnění vdůsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci, snížení plicních funkcí. Hlavním efektem NO2 je nárůst reaktivity dýchacích cest, která se projevuje jako zvýšená odpověď na různá provokační agens, jako je např. studený vzduch, alergeny nebo fyzická námaha.

Benzen

Benzen má při dlouhodobé expozici účinky hematotoxické, genotoxické, imunotoxické a karcinogenní, přičemž jeho nejzávažnějším účinkem je právě karcinogenní působení. Ve vztahu kpůsobení benzenu byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny a leukémie.