Vítězem voleb v Mostě zůstává hnutí Severočeši Most, které po volbách zahájilo jednání o společné vládnoucí koalici s hnutím ANO a KSČM.

„Udělalo mi to radost,“ reagoval na rozhodnutí soudu Jiří Zelenka (Severočeši Most). Dodal, že spolupráce s ANO a KSČM je již písemně potvrzena. „Koaliční smlouva je podepsána,“ potvrdil Radek Belej (KSČM). Uzavření koaliční dohody potvrdila i Berenika Peštová, která vedla vyjednávací tým za ANO.

Sdružení Mostečané Mostu respektuje rozhodnutí krajského soudu. "Z hlediska volebního soudnictví se vlastně nic nestalo. Bylo sice konstatováno, že předmětné výroky proti našemu sdružení byly velice ostré a adresné, ovšem soud s politováním konstatoval, že daná prohlášení jsou odrazem soudobé politické kultury a nevybočují ze současné úrovně vyjadřování ústavních činitelů a vrcholných politiků," sdělil František Ryba, sekretář SMM.

Zmínil také, že soud sdružení vyčetl, že se nebránilo. "Měli jsme se prý bránit stejnou měrou, jakou jsme byli napadeni. To bychom ale klesli na úroveň hulvátů, gaunerů a nevychovanců a to nikdo z nás nechtěl. Jsme rádi, že alespoň v závěru soud konstatoval, že došlo nesporně k porušení zákona. Máme se prý bránit soudně, což také učiníme. Nejde totiž ani tak o výsledek voleb, ten rozhodli voliči, jde o morálku, etiku a základní lidskou slušnost. To, co se stalo nám, se totiž může stát v budoucnosti komukoli," dodal Ryba. 

Vedení Mostu je v Bruselu

Koalice nyní čeká na ustavující zasedání nového zastupitelstva, na kterém se budou volit primátor, radní a městské komise a výbory. Termín zasedání musí vyhlásit náměstkyně primátora Hana Jeníčková (SMM). Ta je ale nyní s celým vedením města v Bruselu, kde pro Most ve středu přebere cenu Evropské město sportu. Do Mostu se podle úředníků vrátí až ve čtvrtek večer a do práce přijde v pátek, kdy by měla termín zasedání oznámit.

Nové zastupitelstvo se musí sejít do 15 dnů, tedy počátkem prosince. Zástupkyně primátora má na oznámení termínu jen osm dní, protože veřejnost o něm musí vědět týden předem.

Činnost okrskových volebních komisí skončila dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu, což je úterý 18. listopadu. Magistrát, který musel kvůli stížnosti na volby odložit vyplácení odměn volebním komisařům, začne odměny vyplácet.

Kdo bude mosteckým primátorem není dosud jasné. Nejčastěji se hovoří o Vlastimilu Vozkovi, primátorovi z let 2006 až 2014, a Janu Paparegovi, oba jsou ze Severočechů Most.

Sdružení Mostečané Mostu odchod do opozice dosud neoznámilo. "O tom, kdo bude v opozici a kdo v koalici, rozhodne až ustavující zastupitelstvo," upozornil Ryba.

Potvrzené výsledky voleb v Mostě/počet křesel v 45členném zastupitelstvu

1.    Severočeši Most 18 zastupitelů

2.    Sdružení Mostečané Mostu 10 zastupitelů

3.    ANO 6 zastupitelů

4.    KSČM 5 zastupitelů

5.    ČSSD 3 zastupitelé

6.    ODS 3 zastupitelé

Sdružení Mostečané Mostu si soudu 24. října stěžovalo, že Severočeši Most používali v kampani neférové praktiky a například zneužili fotografii se znetvořenou tváří Hany Janíčkové. O stížnosti sdružení si přečtete zde.

„Soud dospěl po přezkoumání volební kampaně v rozsahu námitek uplatněných navrhovatelem, že v rámci volební kampaně pro volby do zastupitelstva Statutárního města Most konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 nedošlo k nezákonnosti, která by byla tak intenzivního charakteru, že by bylo možno se domnívat, že pokud by k ní nedošlo, byl by výsledek voleb jiný,“ uvedl soud v závěru svého rozhodnutí.

Proti usnesení soudu nejsou opravné prostředky přípustné.

Výběr z rozhodnutí soudu:

"…Ústavní soud vycházel z toho, že volební kampaň je bojem o hlasy voličů, jejíž negativní projevy nelze zákonem vyloučit. Stejně tak Evropský soud pro lidská práva v rozsudku ze dne 11.4.2006 ve věci stížnosti č. 71343/01 Brasilier proti Francii mimo jiné uvedl, že v kontextu volební soutěže je konečně ostrost projevu tolerovatelnější než za jiných okolností. Nedostatek etiky v kampani ještě neznamená automaticky její protizákonnost…

Argumentace užitá aktéry voleb ve volební kampani podléhá nepochybně kritickému posouzení ze strany voličů, kteří vnímají nejen obsah volebních prohlášení, ale i úroveň prostředků použitých ve volebním boji. K námitce týkající se výroků v časopise ECHO-SENIORŮ soud uvádí následující. Články, na které navrhovatel poukazuje, byly publikovány v předmětném časopise jako placená inzerce. Nic nebránilo navrhovateli stejným způsobem reagovat na vyjádření Ing. Zelenky. Navrhovatel měl zcela legální možnost reagovat prostřednictvím placené inzerce dokonce v tomtéž periodiku. Z obsahu navrhovatelem předložených časopisů ECHOSENIORŮ jednoznačně vyplývá, že v tomto časopise prostřednictvím placené inzerce prezentovala své postoje celá řada volebních stran. K tomuto kroku navrhovatel nepřistoupil. Rovněž nepředložil žádný doklad, ze kterého by vyplývalo, že by na předmětná tvrzení reagoval jinak…

Soud musí zdůraznit, že skutečnost, že probíhá volební kampaň, nikterak nezbavuje jednotlivé aktéry přestupkové či trestní odpovědnosti. Posláním volebního soudu však není zastávat pozici jakéhosi monopolního ochránce korektnosti celého volebního procesu. Bylo na osobách, které se cítily výroky, na které navrhovatel poukazuje, poškozeny, aby se aktivně domáhaly ochrany svých práv. K tomu však nebylo ani navrhovatelem, ani konkrétními kandidáty přikročeno. Soud si ověřil, že příslušnému Okresnímu soudu v Mostě nebyla vůči předmětným výrokům podána žaloba na ochranu osobnosti. V tomto směru zůstal navrhovatel i předmětní kandidáti zcela pasivní, a to jak ve smyslu veřejné reakce na danou kampaň, tak i ve smyslu ochrany osobnostních práv či ochrany v rámci správního trestání či trestního řízení…

Soud považuje za zcela nepřípustné, aby volební strana zůstala po celou dobu kampaně zcela nečinná a následně po skončení voleb po vyhodnocení svého volebního výsledku buď přikročila k podání návrhu na vyslovení neplatnosti voleb s poukazem na nepřípustnost kampaně či nikoliv. Právě délka volební kampaně, na kterou navrhovatel poukazuje, a skutečnost, že na předmětné výroky v rámci této kampaně nebylo navrhovatelem či jeho kandidáty nijak reagováno, dle soudu zvyšuje nebezpečí takového kalkulu ze strany navrhovatele. Tuto skutečnost tedy soud rovněž musel brát v úvahu při hodnocení míry, kterou mohla kampaň, na kterou navrhovatel poukazoval, ovlivnit výsledek voleb…

Jak již soud uvedl výše, předmětné výroky, na které navrhovatel poukazuje, byly velice ostré a adresné, ovšem soud musí s politováním konstatovat, že daná prohlášení jsou odrazem soudobé politické kultury a nevybočují ze současné úrovně vyjadřování ústavních činitelů a vrcholných politiků v takové míře, aby soud zejména s přihlédnutím k ústavnímu principu přiměřenosti zásahu veřejné moci mohl shledat v předmětných vyjádřeních takové porušení zákona, které by svou intenzitou mohlo způsobit ovlivnění výsledků voleb. Soud musí zdůraznit, že je nepochybné, že samotní voliči citlivě vnímají nejen obsah předvolební kampaně, ale její formu a úroveň použitých prostředků, a zohledňují tuto skutečnost při svém rozhodování…

K námitce týkající se 10 billboardů vyvěšených v Mostě s údajně upravenou fotografií JUDr. Jeníčkové a textem „Těším se na post primátorky, nezklamu vás“ a obrázkem emotikonu „smajlíka“ a k námitce týkající se následné letákové akce se stejným obsahem, soud uvádí následující. Z podání navrhovatele jednoznačně vyplývá, že mu není znám objednatel předmětných billboardů a letákové akce. JUDr. Jeníčková sice ve svém trestním oznámení uvedla, že by v pozadí mohla být osoba Ing. Zelenky, ovšem tuto formulaci nelze vykládat jako kategorické tvrzení. Navrhovatel sám pak pro potvrzení podezření JUDr. Jeníčkové nepředestřel žádné důkazy. K dotazu soudu Policie ČR uvedla, že doposud nebylo v dané věci ukončeno šetření.

K samotnému obsahu předmětných billboardů a letáků soud konstatuje, že fotografie JUDr. Jeníčkové je poměrně nekvalitní. Při zběžném pohledu, který volič obvykle věnuje reklamním plochám či tiskovinám, je JUDr. Jeníčková zcela bezpečně identifikovatelná, a úpravy, o kterých se zmiňuje navrhovatel ve své replice, nejsou při zběžném pohledu zjevné, přičemž dle názoru soudu jsou přičitatelné právě nízké kvalitě fotografie. Je nutno zdůraznit, že se nejedná o žádnou očividnou karikaturu. Rovněž text na letáku, který navrhovatel považuje za arogantní, nijak příkře nevybočuje z předvolební rétoriky některých stran obsažené v agitačních tiskovinách. Vyjádření, že se dosavadní primátorka těší na post primátorky, by bylo možné vysvětlit i jako poukaz na skutečnost, že tuto náročnou funkci je předmětná osoba ochotna vykonávat s plným nasazením. Následné ubezpečení, že voliče nezklame, je pak zcela běžnou součástí předvolební agitace. Z pohledu běžného voliče není tedy vyloučeno, aby předmětnou kampaň chápal jako seriozní kampaň navrhovatele, neboť nepochybně z uvedených tiskovin mohl získat pravdivou informaci, že JUDr. Hana Jeníčková kandiduje za volební stranu č. 3 Sdružení Mostečané Mostu…"

"S ohledem na výše uvedené dospěl soud k závěru, že předmětnou billboardovou a letákovou akcí nesporně došlo k porušení zákona., nicméně směrem k navrhovateli soud připomíná, že postih za porušení § 2 odst. 1 písm. g) zákona o regulaci reklamy nespadá pod činnost volebního soudnictví. Soud se však musel v rámci volebního soudnictví následně zabývat intenzitou působení dané protizákonnosti, tedy zda předmětná nezákonnost nabyla takové intenzity, aby byla způsobilá ovlivnit výsledky voleb. Zejména s ohledem na obsah samotných billboardů a letáků, jenž byl soudem rozebrán výše, dospěl soud opět s přihlédnutím k ústavnímu principu přiměřenosti zásahu veřejné moci (opět viz výše citovaný nález Ústavního soudu ze dne 26.1.2005 sp. zn. Pl. ÚS 73/04) k závěru, že
předmětné porušení zákona v daném případě nedosáhlo takové intenzity, aby bylo způsobilé ovlivnit výsledek voleb…"

Kompletní usnesnení soudu najdete zde.