Proč společnost opět v letošním roce zvýšila cenu za vodu?
Impulzem pro zvyšování ceny vody obecně byl vstup České republiky do Evropské unie. Stát totiž před přistoupením k EU přijal enormně tvrdý závazek v oblasti čištění komunálních odpadních vod. Města a obce nad 2000 obyvatel mají mít do konce tzv. přechodného období vyřešeno nakládání s odpadními vodami v souladu s novou náročnější legislativou do konce roku 2010 , ačkoliv sousední státy, přistupující k EU ve stejné době jako ČR, mají přechodné období delší (až do r. 2015).

Senioři z Litvínova protestují kvůli současné ceně za vodu. Kolik platí za vodu, se jim zdá mnoho. Je, nebo není voda předražená?
Voda je pro život člověka nezbytná, proto je její cena státem věcně usměrňována a mohu vás ujistit, že dodavatelé nemohou stanovovat cenu vody libovolně. Tvorba ceny vody se řídí každoročně vydávaným Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Výrobce proto do ní může zakalkulovat jen ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Tyto parametry každoročně kontrolují finanční úřady.

Má společnost stanovenou regulaci ceny, nebo může vodu zdražit třeba o sto procent?
Ačkoliv to není žádná legislativou daná povinnost, má SVS nastaven svůj vnitřní regulační mechanismus tak, aby cena vody zůstávala v regionu působnosti společnosti sociálně únosná, tzn. aby výdaje na vodu nepřesáhly 2% z koše výdajů domácnosti s průměrnými příjmy.

Obyvatelům Mostecka se nelíbí, že za kubík vody dávají více než lidé v Praze. Proč lidé na severu musí platit tolik?
Ceny vodárenských společností jsou rozdílné, v závislosti na místních podmínkách. Hodně záleží na velikosti území, kde vodárenská společnost působí. Jsou společnosti s nižší cenou vody, než v regionu SVS, ale i s cenou vyšší. Nižší cena vody (složka vodné) může být například tam, kde společnost působí na malé rozloze území a kde jsou navíc třeba ještě využitelné místní vodní zdroje. Na území vodárenské společnosti, která působí na rozsáhlém území, náklady na udržování a rozvíjení vodovodní a kanalizační sítě, která zahrnuje i další nákladná technologická zařízení – od úpraven vody, přes čerpací stanice po čistírny odpadních vod – jsou náklady vyšší než na malém území.

V jakém stavu je zařízení, které provozujete?
Specifikem severního příhraničního pásu Krušných a Jizerských hor je zhoršená kvalita vody ve vodárenských nádržích kvůli odlesnění v důsledku kyselých dešťů, s čím se musejí úpravny vody vyrovnávat – proto provádíme nebo připravujeme jejich zásadní modernizaci. Nechceme naše akcionáře – severočeská města a obce – vystavit riziku eventuálních finančních sankcí po roce 2010. Ujišťujeme, že ve většině případů budou novou přísnější legislativou požadovaná opatření v regionu naší působnosti do konce roku 2010 realizována nebo před dokončením. Tím se lišíme od vodárenských společností, které realizaci významných strategických investic leckdy ještě nezahájily.

Kolik peněz společnost získá dotací od EU na vybudování čističky u Litvínova a jakou finanční částku zaplatí ze svého?
Nová ČOV s kapacitou 36 000 EO (ekvivalentních obyvatel) bude sloužit k čištění odpadních vod pro Litvínov a okolní obce Meziboří, Hamr, Chudeřín, Janov a Záluží u Litvínova. Jedná se o největší investiční akci SVS v tomto roce. Celkový finanční objem stavby je téměř 308 milionů korun (bez 20% DPH). Podali jsme žádost o dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR. Probíhající stavbu dosud plně financuje SVS, zatím jsme na ni vynaložili přes 180 milionů korun. Dotace z Fondu soudržnosti, pokud se podaří ji získat, by mohla dosáhnout až výše cca 210 milionů korun (80% z uznatelných nákladů), dotace SFŽP může dosáhnout až 13 milionů korun.