Odbor životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu stanovil zákaz vstupu na dobu od 31. 7. do 31. 8. 2018 nebo do odvolání. "Důvodem je ochrana lesa před akutním nebezpečím požárů následkem dlouhotrvajícího sucha," informovala mluvčí magistrátu Alena Sedláčková.

Zákaz vstupu do lesů v Mostě se nevztahuje na hlavní příjezdové cesty. To znamená, že přístupný je hrad Hněvín, koupaliště Ressl a bývalý statek u jezírka na Resslu. Chodit kolem jezírka a pobývat na místním hřišti se ale nesmí, aby se zabránilo srocování lidí v lese a přístupu kuřáků k vyschlým porostům. Zakázáno je také chodit po lesních pěšinkách a jezdit po nich na kole. Porušení je přestupkem s pokutou do 5 000 korun. Lokality bude kontrolovat stráž.

Zákaz neplatí pro osoby plnící v lesích povinnosti podle zvláštních právních předpisů, pro vlastníka lesa a pro osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka, na činnost zaměstnanců státní správy, na činnost složek záchranného integrovaného systému a pro uživatele honitby v tomto obvodu. Všichni ale musejí dodržovat přísná protipožární opatření, případně podmínky vlastníka lesa.

Zástupci magistrátu a městských lesů umísťují od úterního rána v lesích výstražné cedule. Úřad během dne upřesní, zda se může chodit či jezdit k jezírku na Resslu, kde je dětské hřiště, a zda je možné využívat pro procházky či běh hlavní cesty v příměstských lesích. 

V červenci došlo již ke čtyřem zahořením, která podle úřadu vznikla s největší pravděpodobností nezodpovědným chováním návštěvníků lesa.

Plné znění rozhodnutí:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t í

Účastník řízení podle § 27, odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

Statutární město Most, zastoupené odborem městského majetku, Radniční 1/2, 434 69 Most IČ 00266094

Účastník řízení podle § 27, odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.:

Další osoby, kterým toto rozhodnutí zakazuje vstup do lesa

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, jako příslušný orgán státní správy podle stanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností a jako orgán vykonávající státní správu lesů, příslušný podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (správní řád),

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 19 odst. 3 lesního zákona

ZÁKAZ VSTUPU DO LESŮ

na dobu od 31.7.2018 do 31.8.2018 nebo do odvolání,

z důvodu ochrany lesa před akutním nebezpečím požárů následkem dlouhotrvajícího sucha.

Zákaz platí pro lesy ve vlastnictví Statutárního města Mostu v lokalitách- RESSL, HNĚVÍN A ŠIROKÝ VRCH, v katastrálním území Most II, Hořany a Souš, oddělení lesa 650-655,657 a 658, dle snímku v příloze rozhodnutí.

Zákaz se nevztahuje na:

-        osoby plnící v lesích povinnosti dle zvláštních právních předpisů

-        na vlastníka lesa a na osoby zajišťující hospodářskou činnost v lese v zájmu vlastníka

-        činnost zaměstnanců státní správy

-        činnost složek integrovaného záchranného systému

-        uživatele honitby v tomto obvodu,

a to za podmínky dodržování přísných protipožárních opatření, příp. podmínek vlastníka lesa.

Dle § 51 odst. 1 lesního zákona se ukládá vlastníku lesa, aby s odkazem na toto rozhodnutí zákaz vstupu zřetelně označil v terénu, zejména na počátku lesních cest a po uplynutí zákazu vstupu označení odstranil.

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, jako příslušný orgán státní správy lesů, v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vylučuje odkladný účinek odvolání. 

 O d ů v o d n ě n í

Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, jako orgán státní správy lesů, na základě žádosti Statutárního města Mostu, zastoupeného odborem městského majetku, obdržel dne 30.7.2018 podnět k vyhlášení zákazu vstupu do lesa v lokalitách Ressl, Široký vrch a Hněvín, v katastrálním území Most II, Hořany a Souš,  oddělení lesa 650-655,657 a 658, dle snímku v příloze rozhodnutí, z důvodu dlouhotrvajícího sucha a sním spojeného akutního nebezpečí vzniku požárů. Podnětem k vydání rozhodnutí zákazu vstupu je zejména skutečnost, že v měsíci červenci 2018 došlo již k 4 zahořením, které s největší pravděpodobností vznikla nezodpovědným chováním návštěvníků lesa.

Na základě výše uvedeného, a po posouzení všech známých skutečností rozhodl správní orgán o dočasném vyloučení vstupu dle § 19 odst. 3 lesního zákona ve shora uvedené lhůtě, tj. od 31.7. 2018 do 31.8.2018 nebo do odvolání, přičemž tuto lhůtu považuje za dostatečnou. V případě dřívějšího pominutí důvodů zákazu bude vydáno nové zrušující rozhodnutí.

V souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, vyloučil správní orgán odkladný účinek odvolání z důvodu naléhavého veřejného zájmu, kterým je eliminace aktuálního rizika vzniku lesních požárů.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím jsou dotčena práva daná ustanovením § 19 odst. 1 lesního zákona, zejména právo každého vstupovat do lesa, doručuje se toto rozhodnutí dle ustanovení § 25 veřejnou vyhláškou.  

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat do 15ti dnů od jeho doručení odvolání podle
§ 81odst. 1, §82 a §83 správního řádu ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, a to podáním u odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí ne řízení, jež mu předcházelo. Proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat (v souladu s ustanovením § 85 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení).

Vladimír Pátek, vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu