Dálkovod bude před opravou odstaven, bude bez přetlaku a etylénu. Podle společnosti jsou několikaměsíční práce nezbytné. Zabezpečí bezproblémový provoz etylenového potrubí na další období. Jedná se hlavně o rekonstrukci na podzemním ocelovém potrubí etylénovodu a o instalaci vyššího standardu měření a regulace na měřicích stanicích.

Modernizaci doporučila studie z roku 2012. „Podle jejího závěru je etylénovod v dobrém stavu, který ale odpovídá době provozu od roku 1975. Rekonstrukční práce se budou provádět s cílem zajistit maximálně bezpečný a efektivní provoz stávajícího zařízení pro nadcházející roky," říká Vladimír Urda, ředitel kapitálových investic Unipetrolu.

Pracovat se má od 20. dubna do 14. srpna.

Co a kde lidi čeká?

Lokalita Chudeřín, zahrádky, cyklostezka

- v rámci veřejně přístupných pozemků zde bude přerušena překopem (1ks) cyklostezka v oblouku u armaturní stanice. Po dobu výkopu bude zajištěn průchod přes provizorní lávku se zábradlím a ochranou mobilními zábranami a výstražnými páskami proti pádu do výkopu

Lokalita křížení ulice Podkrušnohorská a Mládežnická

- v rámci veřejně přístupných pozemků zde bude překopem (1ks) přerušeno schodiště s chodníkem propojující ulice Mládežnickou a Martinů. Po dobu výkopu bude zajištěn průchod přes provizorní lávku se zábradlím a ochranou mobilními zábranami a výstražnými páskami proti pádu do výkopu. Dále za ulicí Podkrušnohorskou směrem do ulice Havířské bude přerušen provoz na místní komunikaci překopem bez provizorního přejezdu

Ostatní okrajové lokality

- práce budou probíhat na soukromých pozemcích, bez většího omezení širší veřejnosti

Unipetrol se zavazuje po provedení veškerých prací uvést pozemky dotčené rekonstrukcí na vlastní náklad do původního stavu.

Mezinárodní dálkovod etylénu (MEV) slouží hlavně k vykrýváni výpadku produkce etylénu a zajištění kontinuálního provozu pro závody Unipetrol RPA v Litvínově a DOW Chemical Company Böhlen v SRN.

Etylén slouží k výrobě plastů. Je to bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem, rychle se odpařuje za tvorby chladných mlh, plynný etylén je těžší vzduchu, se vzduchem tvoří výbušné směsi, plyn je málo rozpustný ve vodě. Dráždí oči a dýchací cesty, plyn je málo jedovatý, má narkotický účinek, může působit ochrnutí dýchacích center, způsobuje omrzliny, ospalost, závratě, bezvědomí. Zdroj: Záchranný kruh/MVČR/HZS ČR