V Čepirohách, které jsou místní částí města Most, bude v lokalitě u hřiště zrekonstruován nevyhovující úsek vodovodu v celkové délce 124,8 metru. Ten je v provozu od roku 1984. Je dožilý a inkrustovaný. Rekonstrukce bude prováděna částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopovou technologií reliningem. Ta spočívá v tom, že nové potrubí je zataženo do starého původního potrubí. Zásobování pitnou vodou v době stavby je navrženo provizorním vodovodem. Ten bude napojen na stávající potrubí na začátku úseku a povede až na armaturní uzel. Jako náhradní zásobování v době přepojování provizorního a nově zrekonstruovaného vodovodu bude v obci Čepirohy provozovatelem přistavena cisterna s pitnou vodou. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. října. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech tak, aby podle schváleného harmonogramu byla stavba dokončena nejpozději do 31. prosince.