Ústí nad Labem řeší stejný problém s odumíráním velkého množství smrků pichlavých jako Most, Litvínov a další obce. Podle ústeckého magistrátu pomoci mohou ochranná opatření. Silně napadené stromy je možno i kácet na základě oznámení.

Ústí se obrátilo na několik výzkumných ústavů a institucí. Testování vzorků potvrdilo, že se jedná o tzv. polyetiologické onemocnění smrků pichlavých. „Dominujícím faktorem je přemnožení mšice smrkové. Celkové poškození je však komplexem dalších faktorů vázaných na různá zátěžová stanoviště a které působí v součinnosti, nebo v určité posloupnosti," uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Doporučená ochranná opatření

U méně napadených stromů lze podle Ústí aplikovat insekticidy povolené k hubení mšic, například MOSPILAN 20 SP, PIRIMOR 50 wg, FAST K. Tímto lze omezit případně zastavit sání neokřídlených populací mšice. Zreznuté a poškozené jehličí se však již neobnoví.

Dále je možno u takových dřevin podpořit růst letorostů biologickým preparátem Bioalgeen S80 v koncentraci 1:100, který se aplikuje postřikem rovnoměrně po celé ploše koruny opakovaně 3x za deset dní, postřik je nutno provádět v podmračném prostředí nebo navečer a dále podpořit vyzrávání letorostů kombinovaným hnojivem s obsahem fosforu a draslíku na přelomu září a října. Případně lze ještě podpořit rozvoj kořenové soustavy a zvýšení sorpční schopnosti kořenů přípravkem ECTOVIT. Ochranná opatření zajišťuje vlastník stromů.

Kácení napadených stromů Silně napadené stromy je možno kácet dle ust. § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, i v době vegetace za předpokladu, že na stromě nehnízdí volně žijící ptáci. Oznámení o kácení dřevin se podává příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny minimálně 15 dnů před kácením. Oznámení musí obsahovat: identifikaci oznamovatele (jméno, příjmení, bydliště a datum narození vlastníka pozemku), identifikaci dřevin (druh, obvod kmene ve 130 cm, pozemková parcela, katastr), důvod kácení (tj. poškození mšicí) musí být doložen fotodokumentací, přiložen musí být snímek z katastrální mapy, ve které je strom zakreslen. (Zdroj: Magistrát Ústí nad Labem)