Stalo se tak díky partnerství obce se Severočeskými doly, které bylo před dvěma lety zpečetěno podpisem smlouvy o vzájemné toleranci a úctě, a také snaze současného opata radčického areálu Bernharda Thebise.

Třetí ročník Mariánské pouti byl symbolicky zahájen mší svatou, kterou ve zcela zaplněných prostorách zdejšího kostela Panny Marie Bolestné celebroval emeritní biskup litoměřický Josef Koukl za pomoci administrátora Philipphe Irmera, který se svatým slovem obracel k německy hovořícím hostům. Po skončení mše biskup posvětil sousoší sloupu Nejsvětější Trojice, jež vévodí vstupu do barokního areálu, a poté pozval všechny věřící i ostatní návštěvníky k jeho prohlídce. Ti mohli posoudit, jak po roce postoupila jeho rekonstrukce.

Obecní úřad s podporou Severočeských dolů připravil pro návštěvníky všech věkových kategorií bohatý zábavný program, který probíhal až do pozdních odpoledních hodin. V pirátské vesnici hned za kostelem ti nejmenší absolvovali netradiční soutěže a sledovali vystoupení skupiny historického šermu Fictum a středověkého kejklíře, na nedalekém pódiu ve středu obce pak návštěvníky střídavě bavila řada umělců – populární dvojice Josef Alois Náhlovský – Josef Mladý, fakírské duo Kármos, dobová hudební skupina Grál, hudební skupina Chudeřínské Šlapeto a pěvecký sbor Permoníček a Čmeláček. Celodenní program pouti ukončila koncertem skupina Žízeň.

Tisíciletá historie osídlení

„Jsme velmi rádi, že i třetí ročník naší pouti přilákal tolik návštěvníků. Je to důkaz, že lidé jdou nejen za dobrou zábavou, ale touží také poznat místo, které bylo osídleno před téměř tisíci lety a které je jim blízké třeba tím, že zde žili jejich předci a nakonec bylo ochráněno i před postupující těžbou uhlí. Lidé si cení toho, že obec byla zachována a že tudíž nezůstane jen u vzpomínek na bohatou minulost, ale že budou moci myslet i na budoucnost. Naše obec se 430 obyvateli patří mezi malá sídla a jen těžko shání finanční prostředky na rozvoj. Proto si vážíme pomoci našeho partnera, který nám pomáhá při řešení většiny problémů a poskytl nám svou poradenskou činnost, abychom dosáhli na evropské finance potřebné k opravě soch stojících při vstupu do barokního areálu, které jsou v majetku obce. Než jsme podepsali smlouvu o partnerství, byli jsme se podívat na některá opatření, která už byla uskutečněna na Chomutovsku, a poté jsme se s občany podívali do Saska, kde byla před lety realizována podobná dohoda mezi obcemi a těžební společností, a tak jsme mohli posoudit, jak účinná mohou být přijatá opatření. Je vidět, že se u nás čas nezastavil. Obec se postupně obnovuje, rodí se nám noví občánkové, proto se snažíme mladým rodinám pomoci v počátcích např. budováním startovacích obecních bytů, když další možností může být výstavba rodinných domků. Jedna lokalita je již zabydlená, druhá se zastavuje a třetí, na jejíž inženýrské sítě dostaneme prostředky z ekologických miliard, se připravuje,“ uvedla starostka obce Vlasta Tůmová.

Těžba se zastaví pět stovek metrů od lidí

„Naše společnost se vloni při veřejných projednáváních zavázala, že postupně realizuje ochranná opatření, která zabrání tomu, aby obyvatelé Mariánských Radčic pocítili negativně vlivy budoucí těžby. K obci se přiblížíme až za zhruba dvacet let, ale ochranná opatření připravujeme už teď. V současné době probíhá plánování a projektování těchto opatření, tak abychom v příštím roce po získání příslušných povolení celou akci odstartovali. Východní část obce bude chráněna vzrostlým zeleným pásem a dalšími ochrannými prvky, které však budou poskytovat skvělou příležitost k rekreaci i zábavě. Těžba se zastaví zhruba 500 metrů od obce kolem roku 2050, tedy symbolicky k 1000. výročí založení obce. Před dvěma roky jsme na okraji Mariánských Radčic na počest podpisu smlouvy společně vysadili lípu porozumění a vloni jsme vedle ní instalovali poutač, na kterém je znázorněna situace, jak bude území vypadat za pár let. V rámci rekultivace bude napouštěn vytěžený prostor vodou a vznikne zde jezero. Mariánské Radčice se tak v budoucnu mohou stát nejen poutním místem, ale i významným místem rekreace Podkrušnohoří,“ vysvětlil Vladimír Budinský, ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů.

Z historie

Založení obce se dle písemných záznamů datuje do roku 1341.

Archivní materiály a prováděné archeologické výzkumy ale dokazují, že se jedná o velice starobylé obydlené místo. Katastr obce byl pravděpodobně osídlen již v době předhistorické.

Největší část popsané historie se objevuje v souvislosti se stavbou kostela a řádem cisterciáků.
Celá léta od dostavby a zprovoznění areálu Panny Marie Bolestné, jemuž vévodí kostel stejného jména, sloužil hlavně k poutím. Tato tradice byla známa po celé republice. Obnovena byla v roce 2007.

Zdroj: www.marianskeradcice.cz