Požár na skládce Celio, který začal v pondělí a zaměstnával záchranáře i ve středu 30. srpna, vzbuzuje u lidí negativní emoce. Mnozí pochybují o tom, že ovzduší v okolních městech a vsích bylo během havárie v pořádku. Podle odborného konzultanta v oblasti ekologických a zdravotních rizik MUDr. Miroslava Šuty z Centra pro životní prostředí a zdraví unikl koktejl chemikálií.

Úřady stručně oznámily, že podle měřicích přístrojů žádné škodliviny do ovzduší neunikly. Když ale lidé vidí obří kouř, nevěří. Kde je tedy pravda?
Pravda je samozřejmě taková, že při požáru muselo uniknout značné množství rozmanitých škodlivin, neboť při hoření odpadů za takových podmínek vzniká koktejl stovek či tisíců chemických látek. Vědci naměřili nebo umějí spočítat, kolik škodlivin uniká do ovzduší například při požárech louky nebo lesa. Je změřeno, kolik škodlivin může vyprodukovat vypalování suché trávy nebo obyčejné pálení listí na zahradě. Dokonce i nepatrný ohýnek na konci cigarety vyprodukuje značné množství nebezpečných škodlivin. Tvrdit, že při takovém požáru skládky odpadů, ze které se valí sloupec dýmu, neunikly škodliviny, je jednoduše řečeno nesmírně pitomá lež.

Hasiči na Celiu.
Hasiči zlikvidovali požár na skládce. Policie čeká na výsledky měření

Na čem tedy u měření záleží?
Zaleží nejen na tom, co přesně a jakým přístrojem se měří, ale také kdy a kde se měří. Nevím, jaká měření mají k dispozici úřady. Mohu okomentovat jen měření automatických monitorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu, která jsou dostupná na internetu. Hodinové průměrné koncentrace jemného prachu (PM2,5) na stanici v Mostě se z šesti mikrogramů na metr krychlový v době mezi pátou a šestou hodinou ranní zvýšily na třicet šest mikrogramů v době mezi devátou a desátou hodinou dopolední. Stanice je přitom umístěna několik kilometrů od skládky, u fotbalového stadionu. V případě stanice nejbližší ke skládce nejsou k dispozici žádná data zrovna pro dobu mezi jedenáctou hodinou večerní a devátou hodinou dopolední.

Prachová situace v ČR.Zdroj: ČHMÚ

Prachová situace v regionu.Zdroj: ČHMÚ

Prachová situace v ČR a v regionu.  Zdroj: ČHMÚ

V čem jsou požáry skládek rizikové?
Hodně závisí na tom, jaký odpad se na skládku ukládá a kolik odpadů případně požár zasáhne. Hlavní nebezpečí spočívá v tom, že za naprosto nekontrolovaných podmínek může hořet velké množství materiálu a všechny zplodiny hoření unikají do ovzduší. Podobně jako ve spalovnách vznikají tisíce rozmanitých chemikálií, z nichž mnohé mohou ohrožovat lidské zdraví. Unikají karcinogeny, mutageny, látky narušující hormonální systém a tak dále. Další riziko může vznikat při hašení požáru, pokud se používají chemické zhášeče. Může se také stát, že voda z hašení požáru nebo pozdější déšť spláchnou z okolí nebo z ovzduší některé problematické chemické látky do blízkého potoka nebo říčky, které mohou tyto chemikálie kontaminovat.

Požár na skládce může nahrávat příznivcům spalování odpadů ve spalovně, která se má stavět u Mostu. Je to podle vás dobré náhradní řešení za skládkování?
Z mého pohledu spalovna není řešením problému, ale jeho součástí. Stejně jako požáry skládek jsou zdokumentovány požáry spaloven odpadů, které představují velice podobné riziko. Spalovna si může zmenšit objem vyprodukovaného odpadu, když ze sto tisíc tun komunálního odpadu vzniká kolem třiceti tisíc tun popela. Ale také vzniká tři až pět tisíc tun toxického popílku, ve kterém jsou koncentrovány nebezpečné těžké kovy nebo perzistentní organické látky jako dioxiny. Navíc nevytříděný komunální odpad není dobré palivo a provoz spalovny je poměrně drahý. Obvykle jsou města a obce nuceny zavázat se, že budou do spalovny pravidelně dodávat odpad do budoucna na celé desítky let. Trochu tak připomínají draka z pohádky, kterého se král zavázal krmit každé ráno další pannou.

Požár na skládce Celio v pondělí v noci a v úterý ráno.
Velký noční požár Celia. Litvínov i Most radí nevětrat. Hasiči dohašují

Mohou také sami lidé omezit znečištění při těchto požárech, když budou odpad více třídit a neházet do komunálu plasty a nebezpečný odpad?
Je povinností provozovatele skládky zajistit, aby se další požáry už nemohly opakovat. Jde o zcela neúnosnou situaci. A pokud to provozovatel skládky není schopen zajistit, je na státu, aby využil své autority k vynucení nápravy nebo dokonce uzavření skládky.

Odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Zdroj: archiv M. Šuty

A to třídění v domácnostech?
Bez ohledu na budoucí osud skládky by lidé měli odpad třídit. Nebezpečný odpad rozhodně nepatří do popelnic na směsný odpad, ale do sběrného dvora. Města a obce by měla v tomto směru lidi vzdělávat a také je motivovat k lepšímu třídění užitečných materiálů, jako jsou plasty, papír a sklo. Ale také kovů nebo biologicky rozložitelných materiálů. Obce i jejich občané na tom mohou i vydělat. Příklad si lze vzít z měst a obcí, kterým se to v Česku daří a které už několik let oceňuje organizace Arnika v rámci soutěže Odpadový Oskar. Sám jsem měl možnost na vlastní oči vidět systém v belgických Flandrech, kdo do systému zapojili i lidi sociálně slabé nebo se zdravotním postižením a dosáhli toho, že znovu využijí nebo zrecyklují více než sedmdesát procent toho, co by jinak skončilo na skládce nebo ve spalovně.

Je podle vás situace na Mostecku v oblasti životního prostředí, zvláště v ovzduší, již dobrá a uspokojivá, nebo ještě přetrvávají nějací strašáci?
Koncentrace intenzivní těžby hnědého uhlí a jeho spalování a chemického průmyslu stále představuje velkou zátěž pro životní prostředí regionu. Ačkoli se například čistota vody v řece Bílině nebo kvalita ovzduší na Mostecku od roku 1989 podstatně zlepšila, stále patří mezi nejhorší v České republice. A Česko patří mezi nejhorší ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Možná by nebylo od věci, pokud pro Most nebo Mostecko bylo zpracováno hodnocení zdravotních rizik, která vyplývají pro místní obyvatele ze znečištěného ovzduší.

Úterý ráno, požár na Celiu.
Velký požár skládky v Podkrušnohoří vypadal jako výbuch sopky

Jak o požáru skládky Celio informovaly radnice na svých webech:(výběr)

Noční požár na skládce Celio na Mostecku z pondělí na úterý.Zdroj: DENÍK/M. Vokurka, Edvard D. BenešMost:

"Podle aktuálních informací nebyly zjištěny žádné škodliviny v ovzduší."

"Mostem projel speciální měřící vůz, který nezjistil žádné toxické látky v ovzduší. Kouřová vlečka nyní směřuje na Novou Ves v Horách."

"Podle nejnovějších informací se sice stále hasí, ale oheň je již velmi omezený. Stále platí, že v Mostě v ovzduší žádné toxické látky nejsou, kouřová vlečka směřuje opačným směrem."

"Dohašování požáru pokračuje, požářiště je pod kontrolou. Měření toxických látek v ovzduší probíhá i nadále, toxické látky v ovzduší naměřeny nebyly."

"Doporučujeme Mostečanům, aby omezili větrání."

Litvínov:

"Škodliviny v ovzduší jsou sledovány."

"Kouřová vlečka se pohybuje směrem Horní Jiřetín, Komořany, Litvínov. Obyvatelům doporučujeme uzavřít okna a nevětrat."

"Aktuální data z měřicích stanic (ČHMÚ a ZÚ ÚL) zatím nehlásí nadlimitní koncentrace měřených škodlivin v
ovzduší."

Meziboří:

"Obyvatelům doporučujeme uzavřít okna a nevětrat."

Lom:

"Nebyly zjištěny žádné škodliviny v ovzduší".

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje:

"Hodnoty v ovzduší v okolí skládky měřil opakovaně měřicí vůz, nic nebylo naměřeno, kouř stoupal vzhůru."

Dobromila Benešová Trnková musela za netradiční úrodou vylézt na střechu kůlny.
Kuriozita: Místo třešní letos zahrádkářka sklidí dýni

Diskuze o škodlivinách z požáru na skládce Celio

Mostecký deník požádal také Ekologické centrum Most o odbornější výklad k požáru. Je to další příspěvek k veřejné diskuzi, který může objasnit laikům některá méně známá fakta.

"Šíření produktů hoření do životního prostředí můžeme obecně rozdělit v první fázi na tři cesty. Plynné zplodiny a páry obsažené v kouři se šíří do ovzduší. Vlivem proudění a tepla stoupají vzhůru ale i saze a drobné částečky, které mohou být nosiči dalších látek. Část produktů hoření klesá dolů, vniká i do půdy nebo je vyplavována vodou. Do celého procesu je potřeba ještě započítat hasební prostředky.

Produkty hoření se ovzduším často přenášejí do větších vzdáleností od místa požáru. V těsné blízkosti požáru obvykle koncentrace zplodin dosahují relativně nízkých hodnot. Čím větší je rozsah hoření, tím větší je spotřeba kyslíku. Ten je čerpán z okolního vzduchu, proto proudy vzduchu směřují k centru požáru. Horké zplodiny rychle stoupají vzhůru. Většinou jde o směs plynných látek, např. par VOC (volatile organic compound - těkavá organická látka), drobných pevných částeček (sazí), které mohou být nosiči dalších, těžších organických škodlivin, např. PAHs (polycyklické aromatické uhlovodíky).

Kouř je unášen ve směru větru obvykle v horní vrstvě atmosféry a v závislosti na klimatických podmínkách je schopen se rozptýlit až do vzdálenosti desítek kilometrů. Nejvyšší koncentrace polutantů jsou ve vzdušných aerosolech, což může vést k řadě problémů u organismů žijících ve volném prostředí. Vznik těchto aerosolů může nepříznivě ovlivnit zásah hasičských jednotek a použití různých látek při hašení. Kapalné a pevné látky obsažené v kouři postupně klesají na zemský povrch. Tento proces je ovlivněn zejména teplotou okolí, vlhkostí vzduchu a dešťovými srážkami.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří"

Sameček zápřednice
Už je tady zas. Most a Chomutov se děsí jedovatého pavouka