Kritici plánované výstavby spalovny EVO Komořany uvádějí ve své petici (více ZDE) šest hlavních důvodů, proč nové průmyslové zařízení odmítají. Mostecký deník přináší konfrontaci s protiargumenty energetiků.

Kritici mají i strach, že spalovna se vymkne kontrole. „Vůbec není jisté, že tam nakonec skončí odpady z kraje a ne například z Německa," upozornil krajský předseda Strany zelených Jiří Škoda.

PROJEKT EVO Projekt Energetické využívání odpadů (EVO) počítá se spálením 150 000 tun odpadků ročně z celého Ústeckého kraje. Tím se sníží skládkování, které zákon omezuje. Spalovna se plánuje do roku 2020 v areálu teplárny u Mostu. Použije domácí odpad místo uhlí k výrobě elektřiny a tepla pro domy.

Podle energetiků je kampaň odpůrců neobjektivní a zkresluje fakta. „Autoři petice napadají projekt výstavby spalovny komunálních odpadů, avšak nenabízejí žádnou další alternativu řešení problému, kromě třídění a recyklace odpadů, pro které je i po výstavbě zařízení EVO dostatečný prostor, neboť záměr počítá s energetickým využitím pouhé poloviny produkce odpadů v Ústeckém kraji", říká Miloslava Kučerová, mluvčí společnosti United Energy.

Toto jsou důvody kritiků, proč spalovnu odmítají, a stanoviska energetiků:

Kritici: „Spalovna bude do již tak exhalacemi a prachem zamořeného prostředí (chemička, doly, teplárna) vypouštět těžké kovy jako je arzen, rtuť nebo stroncium.

Energetici: „Zdůrazňujeme (a odborníci vědí), že zařízení EVO mají legislativně stanoveny mnohem přísnější emisní parametry, než jsou parametry pro stávající běžné teplárny a elektrárny. V porovnání se současnými emisními limity pro spalování uhlí, budou emise z EVO na úrovni 10 -50%. Vzhledem k tomu, že bude využita nejmodernějších dostupná technika, zařízení EVO se svou skutečnou produkcí bude schopno dosáhnout parametry emisí hluboko pod legislativou předepsanými limity.

Díky vysoce účinné čistící technologií (čištění spalin bude probíhat několikastupňově) bude vypouštěné zbytkové množství emisí za rok podstatně nižší, než vypouštěné exhalace motorových vozidel, kterými se příznivci Strany zelených v rámci Ústeckého kraje pohybují.

Kritici: „Další exhalace způsobí automobilová doprava, která bude vozit do spalovny 150 000 tun odpadků ročně z celého Ústeckého kraje, spalovna totiž nepočítá s využitím blízké železniční vlečky."

Energetici: „V rámci procesu EIA (2011-2013) bylo zpracováno dopravní posouzení, které se touto otázkou již komplexně zabývá a z kterého vyplývá, že navýšení podílu nákladních vozidel „z" a „do" EVO by se pohybovalo okolo 3%, tedy nijak významně. Je nutné podotknout, že většina „kuka" vozů již v oblasti jezdí nyní ukládat odpad na skládky, tudíž tyto vozy budou pouze do EVO Komořany přesměrovány.

S železniční vlečkou bylo v rámci přípravy uvažováno. Pro náš projekt EVO je možné řešit i dovoz odpadu i po železnici."

Kritici: „Spalovna bude v blízkosti rekreační zóny Matylda."

Energetici: „Spalovna bude především umístěna v průmyslové zóně Komořany, v dostatečné vzdálenosti od rekreační zóny Matylda (na rozdíl například od autodromu). Zařízení rozhodně nebude zatěžovat zápachem okolí, neboť lehký zápach vznikající biologickými procesy odpadu před spálením je cítit pouze uvnitř zařízení. O této skutečnosti je možné se přesvědčit v místě již provozovaných zařízení EVO v Praze, Brně, Liberci, Berlíně, Zurrichu aj. Například v Liberci je EVO (výkonově srovnatelné) umístěno v obydlené zóně v centru města!"

Kritici: „Neexistuje záruka, která by vyloučila možnost, že do spalovny nebude dovážen odpad z Německa."

Energetici: „Zákaz dovozu odpadu ze zahraničí je uveden v platném integrovaném povolení IPPC jako závazná podmínka provozu EVO (o tomto by měla mít Strana zelených přehled). Pokud by se v tomto dokumentu mělo v budoucnu cokoliv změnit, podléhá změnové řízení veřejné kontrole a je možnost vznést námitky v příslušném řízení. Ani z pohledu zdroje odpadů nevidíme důvod změny, neboť odpadů pro EVO (a současně i jiná preferovanější nakládání s odpady jako třídění, materiálové využití aj.) je v Ústeckém kraji dostatek, viz aktuální plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje."

Kritici: „Spalovna nebude pod veřejnou kontrolou (jako například spalovna v Plzni), protože je v majetku soukromého vlastníka. Víme, kolik nás pak bude stát zpracování tohoto odpadu?"

Energetici: „Zde se projevuje naprostá neznalost legislativy. Kontrolní mechanismy a příslušné provozní limity jsou dány platnými právními předpisy jak ČR, tak EU. Provoz spalovny je limitován podmínkami Integrovaného povolení a jako takový bude kontrolován příslušnými orgány státní či veřejné správy."

Kritici: „Stavba a provozování spalovny má významný psychologický efekt, který poničí už tak pochroumanou pověst a prestiž měst a obcí na Mostecku a Chomutovsku."

Energetici: „Nákladná výstavba moderního zařízení naopak ukazuje, že náš region je místem pro nové moderní rozvojové projekty a ještě není úplně ztracený a mohou zde investovat i další společnosti. To podpoří snížení nezaměstnanosti a pomůže řešit tuto situaci v době útlumu těžby uhlí."