Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás v příštích týdnech seznámíme. A na které se můžete těšit? Nové díly vždy v sobotu.
DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV

Pravděpodobně první zmínka jména obce je již v roce 1057. Dále se píše o obci v insertu jednoho z dochovaných listinných fals z roku 1218 o založení litoměřické kapituly. Ovšem první, naprosto věrohodná, písemná zpráva je až v listině z roku 1227. V ní daroval Kopisty bezdětný Hrabišův syn Kojata zderazskému klášteru, kterému později odkázal svůj díl Kopist "s lesem a rybníkem" i jeho bratr Všebor.

V držení zderazských křižovníků byla převážná část obce po celé 13. století. Kopisty zůstaly majetkově rozdrobeny i v následujících dvou stoletích. V první polovině 14. století vlastnil část, dříve náležející klášteru, Kerunk z Lomu.

V roce 1344 koupil od Kerunka jeho část se svolením krále benediktinský klášter v míšeňské Saské Kamenici, který ji držel až do roku 1366. Poté se rychle střídala celá řada majitelů obce. V letech 1439 až 1510 vlastnili část obce Hochhauserové, v období 1510 až 1533 Smolíkové ze Slavic a poté Sekerkové ze Sedčic. Ti svůj díl Kopist s tvrzí a dvorem prodali v roce 1543 městu Mostu.

Další část Kopist vlastnil již v roce 1507 Jan z Veitmile, pán na mosteckém hradu. Také tento díl během 16. století získalo město Most. Do konce 16. století tak byly jednotlivé části obce majetkoprávně sjednoceny do rukou jediného majitele, který ji navíc učinil středem svého rozsáhlého městského panství, které držel až do roku 1848. Největší rozvoj obce nastal během konce 19. století v souvislosti se vznikem řady dolů v jejím okolí: roku 1878 Julius II, roku 1882 Julius III, Julius IV v roce 1891 a důl Habsburk (později Minerva) v roce 1890.

V roce 1902 byla v obci zřízena česká škola a roku 1911 byla obec povýšena na město. Na kraji náměstí stávala původně gotická tvrz u které byl, původně gotický, kostel Božího Těla. Na hlavním oltáři z let 1760 až 1780 byla umístěna socha Madony z období kolem roku 1380.

U kostela stála socha sv. Floriána z roku 1739 od Jana Adama Dietze, která byla přemístěna posléze do Vtelna u Mostu. Kopisty ležely na Bílém potoce na severu těsně u města Mostu, na východě byla nejprve osada Pláň a potom obce Pařidla a Konobrže.

Na severu sousedila obec s Růžodolem. Název obce pravděpodobně označoval "ves Kopistů", tj. Kopistovy rodiny. Jindy bývá název obce odvozován od slova "kopisti" - nástroje na mísení těsta či od "kopistiti se" ve významu "protivit se, vzpírat se".

Obec byla postupně zlikvidována mezi roky 1974 až 1979 postupem těžby uhlí.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.