Vybrali jsme pro vás deset největších a nejzajímavějších, s nimiž vás seznámíme.
DOLNÍ JIŘETÍN
SOUŠ
LIBKOVICE
SOUŠ
ZÁLUŽÍ
DŘÍNOV
KOMOŘANY
TŘEBUŠICE
KOPISTY
DOLNÍ LITVÍNOV

Obec Dolní Litvínov ležela na severozápad od Mostu podél Bílého potoka asi jeden kilometr na jih od města Litvínova. Těsně sousedila na jihu s Lipětínem, východně Loukou a na jihozápadně se Zálužím.

Název obce měl pravděpodobně původ v německém Liutwin - Litvín. Známe jej ve tvaru: Niderleutmansdorf, Nieder - Leitensdorf a česky Doleynij Litwinow nebo Dolnij Litwinow. Přívlastek „Dolní“ Litvínov odlišovalo obec od většího města Litvínova, do roku 1949 nazývaného Horní.

Obec Dolní Litvínov, původně pouze samostatný statek, který vlastnili v roce 1398 Petr a Hanuš Grossové, se zprvu až do roku 1459 názvem neodlišoval od Horního Litvínova. Obec dále v roce 1515 vlastnil rod Šénů ze Šénu, z nichž poslední, Kryštof, zemřel v roce 1572. K roku 1580 je uváděn majitelem na Dolním Litvínově Mikuláš Hýzrle z Chodů. Zanedlouho poté jej připojili Lobkovicové ke statku Dolní Jiřetín a v roce 1608 pak spolu s Horním Litvínovem začlenili do panství Duchcov.

Ještě k roku 1618 je v Dolním Litvínově zmiňována tvrz, není však známo, kde stála. V roce 1642 získali Dolní Litvínov v rámci zmíněného panství Valdštejnové, kteří jej vlastnili až do roku 1848.

V roce 1787 bylo v obci 47 domů, do roku 1833 se rozrostl Dolní Litvínov na 52 domů s 248 obyvateli. V obci byl v té době vrchnostenský dvůr, ovčín, výrobna potaše, myslivna, dva mlýny a papírna.

Nejlidnatější byla obec v roce 1921, kdy zde bylo 101 domů a žilo zde okolo 1500 obyvatel. V roce 1947 byl Dolní Litvínov definitivně přičleněn k Hornímu Litvínovu a od roku 1949 se stal městskou částí Litvínov II. Obec Dolní Litvínov byla zlikvidována spolu s Růžodolem v letech 1957 až 1959.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.