Obec Obrnice na Mostecku jsou jednou z obcí, které mají rozpočet již schválen. Starosta obce Stanislav Zaspal oznámil, že celková výše příjmů i výdajů činí shodně 42 miliónů korun. „Už po svém nástupu na obecní úřad před rokem jsme si řekli, že jsme povinni hospodařit rozumně a dovolovat si jen to, na co máme. K dispozici jsou určité rozpočtové rezervy z předchozích let a je to dáno tím, že se zde v minulosti příliš neinvestovalo do infrastruktury. O to těžší to máme nyní, když stupeň zanedbanosti je docela velký. Ale už za první rok jsme některé dílčí záležitosti realizovali a pro další roky máme už zpracováno několik studií i téměř hotových projektů,“ řekl po jednání starosta Zaspal.

Obec Braňany má také již schválený rozpočet a příjmy i výdaje budou činit 3 812 000 korun. Většina peněz z rozpočtu jde na provoz školských zařízení a bytové hospodářství. Nejvíce jich zase do obecní pokladny přiteče za nájemné a prodej nemovitostí.

Rozpočet Ústeckého kraje počítá v roce 2008 s celkovými výdaji ve výši 11,381 miliardy korun. Nejvíce peněz z krajské pokladny půjde do oblasti vzdělávání, do veřejné dopravy a údržby silnic a do zdravotnictví a sociálních služeb. Tvorba rozpočtu byla postavena na třech hlavních prioritách. „Za prvé jsou to investice do vlastního majetku kraje a do dopravní infrastruktury, protože právě skrze svůj majetek, tedy školy, nemocnice, domovy důchodců nebo silnice druhé a třetí třídy, slouží kraj občanům. Kladli jsme důraz na to, aby kraj měl dostatek prostředků na spolufinancování projektů podpořených z evropských fondů a mohl tedy tyto finanční zdroje maximálně využít. Třetí prioritou při sestavování rozpočtu bylo vytváření podmínek pro zvyšování růstu hrubého domácího produktu na území kraje, což je nezbytné pro další rozvoj regionu, měst i obcí,“ říká náměstek hejtmana Petr Fiala.