Výsledek analýzy vody už obdržel i mostecký magistrát.
Podle zprávy ze státní laboratoře, kterou má Deník k dizpozici, výsledky rozborů „potvrdily nedobrý vliv změny vypouštění odpadních vod Chemopetrolu na jakost vody vBílině“. Test prokázal, že obsah rozpuštěného kyslíku a amonných iontů nesplnil limity stanovené nařízením vlády. Laboratoř tím potvrdila, že hrozilo vyhynutí živočichů. Tomu se zabránilo připouštěním vody do řeky.
„Domnívám se, že nedošlo k ohrožení lidí,“ řekl včera Deníku Ladislav Vondrák, vedoucí laboratoře státního podniku Povodí Ohře.
Komentované hodnoty nebezpečných látek jsou podle laboratoře ve vodě Bíliny pod Chemopetrolem obvyklé i vdobě zvýšených průtoků vody, kdy dochází kpřesunu sedimentů toku. Za problém dnešního stavu Bíliny považuje laboratoř jakost vypouštěných odpadních vod Chemopetrolu a následný kyslíkový deficit na toku, který se může opakovat při nižším průtoku a vyšších teplotách vody.
Monitoring rozpuštěného kyslíku v řece Bílině ve stanoveném místě pod Chemopetrolem prokazuje dodržování limitní hodnoty rozpuštěného kyslíku, a to více než dvojnásobně, sdělil včera mluvčí Chemopetrolu Pavel Veselý. „Tím Chemopetrol plní předepsané povinnosti vztahující se k rekonstrukci biologické čistírny odpadních vod,“ dodal. Firma odmítá být obětním beránkem. Měření těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků (PAU) se totiž dělalo v oblasti Bílina - Ohníč, což je téměř 30 kilometrů od výpustí z areálu Chemopetrolu.
„Na tomto úseku se vyskytuje řada dalších průmyslových zdrojů, jež může být zdrojem tohoto znečištění,“ uvedl Veselý. Odborníci Chemopetrolu tvrdí, že znečištění v ukazateli PAU nepochází ze závodu, což dlouhodobě prokázal monitoring nezávislé laboratoře. „Vypouštění těžkých kovů je dlouhodobě sledováno a je pod emisním limitem stanoveným krajským úřadem. I přesto bude po uvedených investičních akcích dosaženo dalšího významného snížení,“ sdělil mluvčí.
Aktuální stav řeky se po naředění vody zlepšil. „Toto opatření ale mělo být podle nás uplatněno podstatně dříve, než několik dní od viditelného znečištění řeky,“ uvedl předseda Strany zelených vMostě Jiří Jiřička. Mostečtí zelení zvažují podání trestního oznámení na znečišťovatele řeky. Tím by se přidali kprotestující obci Želenice. Zelení budou namátkově vodu z Bíliny na vlastní náklady odesílat knezávislému rozboru.
Mluvčí Chemopetrolu se už setkal se starostou Želenic Jaroslavem Vaškem. Vedení obce se má přijet podívat do Chemopetrolu na modernizaci čističky. Zaváděná vyšší účinnost má pomoci k tomu, aby voda v řece Bílině byla výrazně kvalitnější než doposud.

Bílinu znečišťují i sami lidé

Řeku Bílinu nezachrání lepší čističky. Nekontrolované a skryté nebezpečí číhá na břehu.
Deník zjistil, že pár centimetrů od vody, leží velké černé skládky s tunami odpadu. Kolik jich je a kolik škodlivin z nich uniká do řeky nebo se vsakuje do půdy, nikdo neví.
Redakce Deníku pročesala necelý jeden kilometr břehu mezi obcí Obrnice a děkanským kostelem v Mostě. Ve vlhkých houštinách, omývaných řekou, jsme našli těsně u vody dvě velké nelegální skládky. Další ležela v říční nivě, deset metrů od toku. U skládky stála cedule Skládka zakázána.
Objevili jsme také mnoho dalších, menších hromad nejrůznějšího odpadu, roztroušeného po sledovaném úseku.
Na březích se válely lahve od chemikálií, zbytky aut, pneumatiky, staré elektrospotřebiče, elektroinstalace, kupy skelné vaty, igelitové pytle s neznámým obsahem a obrovské množství plastů včetně PVC, který se špatně recykluje a ze kterého se uvolňují toxické látky, například ftaláty.
Pod hnědým bahnem na břehu a na dně řeky jsme navíc objevili páchnoucí vrstvu černé hmoty. Usazeniny kalů nemusejí pocházet z havárie z předminulého týdne, kdy řeka zčernala a silně zapáchala.
„Sedimenty mohou být staré třicet let,“ řekl odborník Ladislav Vondrák, který se zabývá rozbory vody v Bílině.
Řeka je od pramene až po ústí do Labe dlouhá 80 kilometrů. Černých skládek na březích může být podle odhadu Deníku přes 200.
Rozbory vody v minulých letech prokázaly v řece vyšší množství arzénu, rtuti i fosforu. Bílina je nejšpinavější ze všech řek v České republice. Za největší znečišťovatele se považuje chemický průmysl, čističky odpadních vod a doly.
Skládky u řeky dokazují další nepříjemnou pravdu. Bílinu znečišťují i místní obyvatelé.
„Jen o tom napište, je důležité, aby se o tom lidé dozvěděli,“ řekla Deníku zahradnice z Mostu, která se zabývá ochranou přírody. Nechtěla být jmenována, protože má problémy s lidmi, kteří černé skládky u řeky zakládají.
Redaktor Deníku viděl videozáznam, jak jeden z obyvatelů povodí sype do Bíliny z vozíku posekanou trávu. „Ani tento odpad nemá v řece co dělat,“ upozornil mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský. Tráva v řece hnije a zhoršuje její kvalitu. Hromada bioodpadu se válela u řeky i v Želenicích.
„O tom nevím, to bych si musel obejít,“ řekl Jaroslav Vašek, starosta Želenic, jejíž zastupitelé bojují za zlepšení kvality vody v řece.
Horší než tráva jsou pro řeku úniky fekálií a splašků ze septiků a žump. To se Deníku ale nepodařilo prokázat.
Povodí Ohře odpady v řece nejčastěji odhalí až na nátocích do elektráren, které vodu z řeky filtrují.

Vodou z Bíliny se mělo plnit Jezero Most

Koupali byste se v řece Bílině? Většina z vás by zřejmě odpověděla, že ne. A přitom ještě v březnu 2002 se uvažovalo o tom, že vodou z Bíliny se bude napouštět zbytková jáma Dolu Ležáky, ze kterého se má stát vodní nádrž ke koupání a rekreaci - takzvané Jezero Most.
S tím, že se řeka použije jako jeden ze tří zdrojů pro vznik jezera, nesouhlasili hygienici. K návrhu, který byl součástí konceptu územního plánu města Most, vydali zamítavé stanovisko.
Z archivní dokumentace vyplývá, že hygienici se právem obávali znečištění budoucího jezera rizikovou říční vodou. Podle výsledků rozborů vody z Bíliny v období let 1999 až 2000 byla řeka silně znečištěna už před okresem Most. Tento stav trvá dodnes.
Zatížení Bíliny škodlivinami začíná již pod aglomerací Jirkov, kde se zvyšuje obsah amoniakálního dusíku. Úsek Bíliny v další části toku od profilu Pod Mračným potokem až do Ústí nad Labem je pak hodnocen nejhorší třídou jakosti - číslem 5.
Na úseku řeky v okrese Most se zjistilo oproti jiným českým řekám i větší množství polychlorovaných bifenylů, arzénu a dalších nebezpečných látek.
Kvalitu vody v Bílině podle každoročních analýz nejvýznamněji ovlivňují chemický průmysl (Chemopetrol Litvínov a Spolchemie Ústí nad Labem), důlní činnost a veškeré čistírny odpadních vod.
Špinavé jsou i přítoky Bíliny - Mračný potok a Srpina.
Ze zprávy, kterou zpracovávalo Ekologické centrum Most za rok 2006 na základě dat Povodí Ohře, vyplývá, že vodu v řece Bílině nad jezem Dolní Jiřetín lze zařadit do čtvrté třídy, tedy silně znečištěné vody. To vytváří podmínky umožňující pouze existenci nevyváženého ekosystému.
„I nadále zůstává velkým problémem znečištění z minulých desetiletí, kdy se do Bíliny a přítoků vypouštěly odpadní a technologické vody bez čištění,“ uvádí se ve zprávě.