Začátkem února vaše škola obdržela od Ústeckého kraje statut takzvané „páteřní školy“, jaké to bude mít pro školu výhody?
Škola musela splnit sedm podmínek, aby statut páteřní školy dostala. Jsme zatím jedinou školou v okrese, která tento statut získala. Nepřináší to okamžitý efekt například v podobě finančních prostředků, nicméně to přináší pro školu význam v oblasti prezentace školy, v oblasti získávání nových partnerů a v oblasti oslovení rodičovské veřejnosti a studentů. Prestiž naší školy stoupla. Do budoucna očekáváme, že páteřní školy budou mít jakousi prioritu v rámci Ústeckého kraje jako zřizovatele škol, nejen v metodických, vzdělávacích aktivitách, ale i v záležitostech finančních, jako jsou například investice do infrastruktury.

V rámci optimalizace školství Ústecký kraj sloučil vaši školu se Střední odbornou školou Meziboří. Jak bude škola na Meziboří pod vaším vedením fungovat?
Ke sloučení obou škol dojde 1. července letošního roku a nástupnická organizace, což je naše škola, přebírá veškeré aktivity školy. Je důležité zdůraznit, že žádný z nabízených oborů mezibořské školy nebude ukončen, bude pokračovat v novém subjektu. Žádný ze studentů nebude ohrožen tím, že by nemohl dokončit studium v oboru, který si zvolil. Nabídka mezibořské a velebudické školy, co se týče skladby oborů, spolu koresponduje tak, že z deseti vzdělávacích oborů na Meziboří je devět vyučováno i naší školou. A optimalizace spočívá v tom, že nebyly naplněné maximální kapacity tříd v těchto oborech a sloučením obou škol dojde k tomu, že kapacity tříd budou naplněny.

Kam budou studenti chodit do školy?
Veškeré aktivity mezibořské školy budou přesunuty do prostor velebudické školy. První myšlenka byla přesunout jen odborný výcvik, ale vedení mezibořské školy na to nereagovalo, tak se přistoupilo k sloučení obou škol. Praktická vybavenost na naší škole je nesrovnatelná s mezibořskou školou. Od 1. září tak začne nový školní rok v prostorách Střední školy technické v Mostě.

Na Meziboří po studentech zůstane prázdná budova, nebo pro ni máte jiné využití?
V současné době uvažujeme o tom, že bychom do budovy teoretického vyučování přesunuli realizaci sociálního projektu Znovu a jinak. To je vzdělávání pro mládež, která byla neúspěšná na středních školách. Projekt je rozdělen na litvínovskou a mosteckou oblast a my bychom chtěli litvínovskou oblast realizovat právě v budově na Meziboří. Možná se nám podaří zajistit ještě další činnosti, které by nám zaručily, abychom zvládli provoz toho domu. Jsme v jednání s úřadem práce, který by mohl některé vzdělávací aktivity na Litvínovsku směřovat právě na Meziboří. Pokud se nedomluvíme a nebudeme schopni zajistit provoz budovy, tak budovu nabídneme k využití městu, a nebo majitel, což je Ústecký kraj, může dát budovu do pronájmu nebo k prodeji. Pokud se nám podaří provozně budovu zvládnout, tak bychom se ji pokusili provozovat i ve spoluprací s městem.

Jak to bude se zaměstnanci mezibořské školy?
Se zaměstnanci budeme hovořit v dubnu, na základě toho, jak bude naplněna kapacita. Je to poplatné tomu, že počet pedagogů, kteří přijdou, je poplatný žákům, kteří přejdou na naši školu.

Kolik má nyní vaše škola zaměstnanců a kolik jich má mezibořská škola?
Ve Velebudicích je nyní sto devět pedagogů a ostatních zaměstnanců kolem třiceti pěti. Na Meziboří je devětatřicet pedagogů, z toho již někteří pedagogové důchodového věku a někteří mají smlouvy na dobu určitou. Ale bude rozhodovat, kolik žáků do Velebudic přestoupí. Nábor bude mezibořská škola dělat ještě svůj, škola totiž právně funguje do 30. června. Přijetí přihlášek, informace rodičům o přijetí či nepřijetí, všechno dělá mezibořská škola s tím, že rodiče mají být informování, že výuka bude od 1. září probíhat v Mostě. Ve Velebudicích nyní máme tisíc sedm žáků.

V minulosti chtěl kraj sloučit Střední průmyslovou školu s Velebudicemi, stále to trvá?
Průmyslová škola v této době již není předmětem jednání.

Většina rodičů žáků z nejen z mezibořské školy nechtěla své děti dát do Velebudic kvůli patologickým jevům. Jak se s nimi škola vyrovnává?
Patologické jevy se bohužel objevují na všech školách. Při větším počtu žáků je samozřejmě výskyt těchto jevů úměrný k počtu žáků. Nicméně po dobu působení na této škole jsem nezaznamenal žádný dramatický delikt nebo přečin, který by souvisel s trestnou činností. Objevují se klasické krádeže, porušování řádu, ale to jsou běžné přestupky, které jsou na všech typech škol. Spolupracujeme i na prevenci patologických jevů. Máme své preventisty i výchovné poradce. To, že si chlapec před školou koupí psaníčko, nebo si někdo zakouří na záchodě, to je na všech školách. Je to dramatický jev, který se objevuje všude.

Bývalý ředitel mezibořské školy Jiří Tyšer nařknul školu ve Velebudicích, že špatně hospodaří, je to pravda?
Bývalý ředitel mezibořské školy byl zaměstnancem naší školy, on ví, jak naše škola hospodaří a podává zavádějící a zkreslené informace a hlavně nepravdivé. Já mohu doložit, že od mého nástupu do funkce, což bylo v roce 2003, byla škola vždy v ekonomickém zisku, takže nikoliv ve ztrátě, pouze v roce 2009, v důsledku celosvětové hospodářské krize, škola vykázala ztrátu schválenou zřizovatelem ve výši 513 tisíc korun. Rok 2010 škola již opět vykazuje hospodářský zisk. Takže bývalý ředitel Jiří Tyšer lže.

Kolik peněz škola získává ročně na provoz?
Peníze jsou rozděleny na dvě části - přímé a nepřímé náklady. Přímé náklady jsou spojené s platy, odměnami a náhradami zaměstnanců, a to je sanováno ministerstvem školství.
Druhou částkou jsou provozní náklady, ty jsou hrazeny z prostředků zřizovatele, což je Ústecký kraj a na rok 2011 by naše škola měla hospodařit s přidělenou částkou ve výši deseti milionů korun. Ale na provoz školy potřebujeme více finančních prostředků, takže z výnosů vedlejší hospodářské činnosti doplňujeme chybějící finanční prostředky na provoz. V roce 2009 se nám nepodařilo v důsledku krize získat dostatečné finanční prostředky z vedlejší hospodářské činnosti a tím vznikla uvedené ztráta.

U školy se staví nový atletický areál. Z jakých peněz ho škola zaplatila a jak ho škola bude využívat?
V současné době je víceúčelový sportovní areál před dokončením, v jarních měsících by již měl být předán k užívání naší škole. Škola tento areál bude využívat ke svým účelům, jednak pro výuku, tak i k zajištění volnočasových aktivit žáků. A v odpoledních hodinách a o víkendech bude areál určen široké veřejnosti. O využití areálu již projevily zájem sportovní svazy a kluby, konkrétně mostecký lehkoatletický oddíl, fotbalové kluby a zájmové organizace. Na Mostecku je to jediný lehkoatletický areál splňující kritéria pro pořádání lehkoatletických soutěží. Areál byl financován Ústeckým krajem a stál přes sto 120 milionů.