Jaká nejvýznamnější událost se vám vybaví, když se podíváte do historie našeho gymnázia?
Je to rozhodně jeho založení, které proběhlo v době a podmínkách velmi obtížných, kdy ryze německé prostředí v našem městě nebylo snahám české menšiny nakloněno. Za velmi významné též považuji období sametové revoluce, kdy se studenti jednoznačně postavili na stranu demokracie.

Na gymnáziu jste ředitelem od roku 2006. Působil jste zde již dříve?
Na mosteckém gymnáziu působím jako učitel od roku 1991, od roku 2003 jsem působil jako zástupce ředitele školy a v roce 2006 jsem prošel konkurzním řízením na místo ředitele školy, ve kterém jsem uspěl.

V roce 1919 měla tato škola 106 studentů. V průběhu let se tento počet zmnohonásobil. Plánuje škola do budoucna ještě nějaký růst?
Nemyslím si. Vzhledem k populačnímu vývoji v našem regionu považuji současný stav, kdy u nás studuje zhruba 800 žáků, za optimální.

Karel Vacek
Ředitel Podkrušnohorského gymnázia Most. Mostecký rodák a absolvent gymnázia, se kterým je spojen od roku 1979, kdy v něm začal studovat. Na mosteckém gymnáziu působí jako učitel od roku 1991.

V roce 2008 se k mosteckému gymnáziu připojilo gymnázium v Bílině. Byla to velká změna? Nesla s sebou tato novinka nějaká úskalí?
Sloučení obou gymnázií určité změny přineslo, ale vždy bylo mým cílem, aby je žáci a učitelé pocítili co nejméně. Sloučení nám přineslo nové možnosti. Jako Páteřní škola Ústeckého kraje jsme dosáhli na investice, které značně posunuly úroveň školního prostředí a podmínek pro vzdělávání.

Jak dobře funguje spolupráce mezi těmito gymnázii dnes?
Zde bych nemluvil o spolupráci dvou škol. Jsme jednou školou se třemi pracovišti. Máme společné školní vzdělávací programy, jeden školní řád. Někteří učitelé vyučují zároveň v Bílině i v Mostě. Máme personálně lepší zázemí než školy ostatní a umíme toho využít ve prospěch žáků.

Naše gymnázium letos slaví 100 let od svého založení. Co to pro vás, jakožto ředitele znamená?
Je to pro mne velká čest a závazek. Mostecké gymnáziu je nedílnou součástí mého života. Jsem s ním spojen od roku 1979, kdy jsem usedl do jeho lavic. To, že jsem v současnosti jeho ředitelem, je pro mne závazkem k další práci, která musí posouvat naši školu vpřed ve všech oblastech jejího působení.

Neplánuje gymnázium vytvořit nějakou stálou expozici, která by poukazovala na historii této školy?
O stálé expozici k historii školy jsme zatím neuvažovali. Nejsme muzeum, jsme školou a škola se musí především dívat dopředu. Historie školy je zmapována v kronikách, ve dvojici almanachů, nově i na webu školy. Na tradici a historii jsme hrdi, ale současnost a budoucnost nás stačí natolik zaměstnat, že na spoustu věcí nezbývá čas a po pravdě řečeno ani prostory.

Oslavy budou určitě velkolepé. Na co byste naše čtenáře nalákal?
Na návštěvníky čeká prohlídka prostor obou školních budov, doprovodný program a společenský večer. Hlavním tématem oslav však bude setkávání. Chtěl bych všem popřát spoustu zážitků při setkáních se spolužáky, učiteli. Bude to určitě největší lákadlo pro většinu absolventů. Já osobně se nejvíce těším na setkání se spolužáky našeho maturitního ročníku. Některé z nich uvidím po 36 letech.

Co bude hlavním bodem programu?
Určitě ta zmíněná setkávání, program by je měl pouze doplnit, vytvořit kulisu a především nerušit.

Zapojilo se do příprav této akce i studentstvo, čím přispělo?
Naši žáci se na přípravách samozřejmě podílejí. Pomáhají při propagaci především na sociálních sítích, budou pomáhat při organizaci přímo v den oslav, budou v roli konferenciérů provádět návštěvníky společenským večerem.

Prohlídkou školy ale program z daleka nekončí. Na co se můžeme těšit na „afterparty“ v KD Repre?
Na trochu retro večer v duchu „tanečních čajů“, které navštěvovaly generace gymnazistů, vystoupení našeho absolventa Vladimíra Hrona, na povídání a snad i trochu tance.

Máte nějaké přání, které byste popřál naší škole do dalších let?
Ať se jí v následující stovce let daří jako doposud být školou, na kterou si stojí za to vzpomenout. Přeji jí spoustu zvídavých žáků, kteří se za jejího přispění stanou inteligentními a slušnými lidmi a další generace výborných učitelů, kteří dokážou navázat na své, mnohdy už legendární předchůdce.

Historie
Založit české gymnázium v Mostě navrhl v květnu 1919 inženýr František Waitz, vrchní stavební komisař státních uhelných dolů, který o to požádal na schůzi Národního výboru pro okres mostecký. Návrh na zřízení české střední školy byl jednomyslně přijat a do Prahy byla odeslána žádost o podporu. V červenci 1919 odjela z Mostu do Prahy delegace, aby se rozhodování urychlilo. Tehdejší ministr školství a národní osvěty Mostečany ujistil, že vše dopadne dobře. Slib byl dodržen a dekretem 28. srpna 1919 bylo založeno České státní reformní reálné gymnázium v Mostě. První zápis a přijímací zkoušky se konaly v září 1919. Jednalo se o dvě třídy 1. ročníku a jednu třídu 2. ročníku. Prvním ředitelem byl jmenován Dr. Stanislav Hanka a vyučování začalo 14. října 1919. Ústav byl celý školní rok 1919/1920 umístěn v budově německého státního vyššího reálného gymnázia v Žatecké ulici, kde měli Češi propůjčeno pět místností, ale bez možnosti využívat tělocvičnu. Svou tělocvičnu naštěstí poskytl novým žákům český Sokol. Profesorů českého gymnázia bylo tehdy jen 9, studentů 106. V dalším školním roce se jejich počet zvýšil na 179, ale i další půjčené místnosti přestávaly stačit. Proto se začalo uvažovat o vlastní budově. Stavba byla schválena v roce 1921, stát koupil pozemek a začal vznikat projekt. Mezitím, v letech 1924-1925, odmaturovali první studenti. Školní rok 1925/1927 byl posledním v cizí budově. Zcela nová budova pro české gymnázium se slavnostně otevřela v září 1927, což byla pro českou menšinu v sudetském Mostě velká společenská událost. Ceremoniálu předcházelo divadelní představení Maryša od bratří Mrštíků. Škola se od té doby stala významnou místní institucí. Budova v dnešní ulici ČSA sloužila za 2. světové války jako kasárna pro německé vojáky a byla částečně zdevastována. Další rozvoj gymnázia nastal v poválečných letech, kdy se během reforem stalo střední všeobecně vzdělávací školou. Dnes patří Podkrušnohorské gymnázium Most k nejmodernějším školám v regionu a řada jeho absolventů ke špičkám ve svém oboru. Například Architektem roku 2019 se stal minulý týden Stanislav Fiala, mostecký rodák a bývalý student mosteckého gymnázia, který za své stavby získal tuzemská i zahraniční ocenění.

Program oslav 100. výročí vzniku Gymnázia v Mostě

Sobota 21. září 2019

1. část od 10 do 14 hodin v obou budovách školy (B1 v ul. ČSA a B2 v ul. V. Majakovského)

Historická budova B1

10 až 14 hodin - prohlídka školy, prezentace, vystoupení žáků

10 hodin – otevření školy, registrace účastníků, prodej almanachů a upomínkových předmětů

10.15 a 12 hodin – vystoupení kapely Průdušky (B1)

11 hodin – setkání současných a bývalých zaměstnanců školy, projev ředitele a hostů, vystoupení pěveckého sboru SMoG

Budova B2

10 až 14 hodin prohlídka školy, vystoupení žáků, zahradní slavnost s občerstvením

10 hodin – otevření školy, registrace účastníků, prodej almanachů a upomínkových předmětů

12 hodin – vystoupení kapely Malá modrá obluda (zahrada)

13 hodin – vystoupení kapely Favorite Obsession (zahrada)

2. část od 17 do 24 hodin - společenský večer v Kulturním domě Repre v Mostě

17 hodin - zahájení, projev ředitele školy a hostů

17.30 až 20.30 hodin a 21.30 až 24.00 hodin - k tanci zahraje Klub 49

20.30 až 21.30 hodin - vystoupení Vladimíra Hrona, absolventa školy

17.30 až 24.00 hodin kavárna – komornější prostor pro setkání absolventů – zahraje Martin Rufer, absolvent školy (klavír)

Autor: Dominik Síbr