Stavbaři začnou upravovat terén pro přístaviště už příští měsíc na okraji bývalého uhelného velkolomu Ležáky, kde stávalo staré město Most. Zobří díry uprostřed Mostecka vznikne postupně jezero Most. Jáma se začne zatápět letos. Projekt je hrazen zpatnácti miliard určených vládou na zahlazení stop po těžbě uhlí. Jen napojení rekreační zóny na komunikace a inženýrské sítě si vyžádá podle odhadu 140milionu korun. Příprava území pro stavbu obvodové hráze skotvištěm lodí bude první konkrétní investicí vbudoucí rekreační oblasti.

„Zemní práce začnou už vúnoru,“ sdělil Luboš Pitín, náměstek mosteckého primátora pro ekonomiku, investice a informatiku. První etapa výstavby přístavu má být dokončena na jaře příštíhoroku.

Navrhovaný přístav vznikne ve svažité východní části jezera Most. Obvodová hráz zálivu bude dlouhá 200metrů, přístav bude široký přibližně 50metrů. Útočiště vněm najde 50až 70lodí. Svah jezera zpevní kamenivo. Kvůli přístavu budou muset stavbaři prohloubit těsněnídna.

Město koncem loňského roku vyhlásilo veřejnou zakázku na dodavatele inženýrské činnosti pro přístaviště lodí. Ozakázku projevila zájem jen jedna firma, společnost Cheminvest. Radní schválili výjimku zpravidel. Rozhodli, že město uzavře smlouvu stouto firmou.

"Zajistí technická opatření pro možnou výstavbu přístavu vrámci sanace a přípravy břehové linie jezera,“ uvedla náměstkyně primátora pro rozvoj, majetek a městské služby Hana Jeníčková.

Dokončuje se přivaděč, kterým se bude lom napouštět. Potrubí začne chrlit vodu do lomu vpoloviněroku.

Kolem jezera povede nová silnice do Mariánských Radčic, zničená při likvidaci starého města. Město chce letos za pět milionů korun zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit geologický průzkum. Podle plánu povede obnovená silnice od mostu učerpací stanice Shell přes železniční koridor a řeku Bílinu (vznikne nový most) směrem na Kopisty a dále okolo skládky Celio až ke staré silnici na Mariánské Radčice.

Majetkové vypořádání pozemků, nové komunikace a inženýrské sítě mají nastartovat rozvoj jezerní oblasti, která může přilákat investory. Vbudoucnu se počítá svýstavbou obytných domů poblíž jezera.

Kdivům Mostu patří zatím přesunutý kostel se zbouraného starého města a sportovní areály autodrom a hipodrom postavené na výsypkách.