Mostecký primátor Jan Paparega (Severočeši Most) nesvolal mimořádné zasedání zastupitelstva, o které ho žádala opozice. Ta chtěla vyhlášením celého Mostu sociálně vyloučenou lokalitou zakázat na všech sídlištích nové doplatky na bydlení. Opozice bude ve své kampani zřejmě pokračovat na řádné červnové schůzi zastupitelstva, kde se očekává diskuze.

Vedení radnice, která opatřením obecné povahy zrušila doplatky jen v nejvíce problémových obytných zónách, čeká na verdikt Ústavního soudu. Ten má brzy rozhodnout o stížnosti skupiny senátorů, kteří chtějí omezování pomoci v hmotné nouzi zrušit, aby ochránili například stěhující se seniory a matky samoživitelky.

O svolání mimořádného zasedání požádali předsedové dvou zastupitelských klubů. „Protože jejich žádost nesplňovala zákonné náležitosti a protože vydání opatření obecné povahy není v kompetenci zastupitelstva, ale může o jeho vydání požádat každý zastupitel, který svou žádost dle zákona řádně odůvodní, nebylo mimořádné zasedání zastupitelstva svoláno,“ vysvětlil primátor, který snahu opozice označil za populismus. Upozornil, že vydání opatření obecné povahy je výkonem státní správy a nikoliv samosprávy. „Zastupitelstvo o něm tedy nerozhoduje,“ dodal Paparega. Úřad města podle něj vyzval oba kluby, aby své žádosti doplnily.

Podle Luboše Pitína (Sdružení Mostečané Mostu) je postoj primátora k návrhu opozice šokující. „Na základě žádosti obou klubů zastupitelů je povinen mimořádné zasedání zastupitelstva svolat,“ uvedl Pitín.

Podle něj je zcela prokazatelné, že za žádostí stojí všech 15 zastupitelů obou klubů, což je potřebná třetina ke svolání zasedání mimo řádný termín. Pitín upozornil, že vyhlášení celého Mostu vyloučenou lokalitou by zastavilo zneužívání sociálních dávek, obchodu s chudobou a zamezilo by migraci nepřizpůsobivých obyvatel do města i na jeho vnitřním území. Sdružení by to považovalo i za „opravdové řešení neúnosné cikánské problematiky na území města,“ jak uvedlo v tiskovém prohlášení.

„Rozhodnutí mělo následovat podobný počin měst Kladna a Ústí nad Labem,“ doplnil Pitín.

Příspěvek regulovat nelze

Radnice minulý týden oznámila, že v omezených lokalitách se vyplácení doplatku snížilo. Opatření ale nemá vliv na přiznávání příspěvku na bydlení, který se řídí jinými předpisy a město ho nemůže územně regulovat. „Víme, že opatření o nevyplácení doplatku na bydlení samo o sobě situaci ve městě nevyřeší,“ doplnil primátor.

Podle městské úřední správy je celoplošná regulace doplatku na bydlení právně složitá. Musela by se identifikovat všechna místa v Mostě a zároveň na všech by se musely prokázat sociálně nežádoucí jevy, což je u lepších adres těžko proveditelné.

Zastupitelstvo se sejde ve čtvrtek 21. června v 15 hodin, kdy bude i prostor pro diskuzi občanů.

Napětí mezi oběma tábory graduje. Primátor zveřejnil v pondělí 11. června v radničních Mosteckých listech další prohlášení, kde se snaží situaci vysvětlit (I). Zveřejňujeme v plném znění i původní stanovisko Sdružení Mostečané Mostu (II), aby si čtenáři udělali sami obrázek o postojích vedení města a opozice:

I.

"Primátor Paparega: nedělejte kampaň na problému, za který jste spoluzodpovědní! Privatizovali jste, rozprodali jste a teď mne chcete soudit? Nelžete lidem, nejsou hloupí!

V posledních dnech je velmi diskutovanou otázkou, zda mostecký primátor vyhoví žádosti dvou opozičních uskupení a svolá mimořádné zasedání zastupitelstva, které by mělo schválit rozšíření tzv. opatření obecné povahy, kterým by bylo omezeno vyplácení doplatku na bydlení v celém městě Most či všech bytových domech.

Stávající stav je takový, že ve věci případného rozšíření opatření obecné povahy, jímž jsou v Mostě vybrány lokality, ve kterých se nově nepřiznává doplatek na bydlení, město Most monitorovalo a získalo data o změnách, která z tohoto omezení vyplynula. Tato zpráva byla projednána radou města dne 7.6.2018 a bude předložena i všem zastupitelům na červnovém zasedání. Ve věci úpravy vztahující se např. na město Kladno, které tímto opatřením postihlo bytové domy, bude v nejbližší době jednat ÚS ČR a to na základě stížnosti několika senátorů.

close Jan Paparega. info Zdroj: Město Most zoom_in Předsedové dvou zastupitelských klubů podali primátorovi žádost o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města  Mostu, které se právě problematikou rozšíření zón na celé město mělo zabývat. „Protože podané žádosti nesplňovaly zákonné náležitosti, tj. neobsahovaly podpisy alespoň 1/3 všech členů zastupitelstva, a hlavně proto že vydání opatření obecné povahy není v kompetenci zastupitelstva, ale může o jeho vydání požádat každý zastupitel, který svou žádost dle zákona řádně odůvodní, nebylo mimořádné zasedání zastupitelstva svoláno. Vydání opatření obecné povahy je výkonem státní správy a nikoliv samosprávy. Zastupitelstvo o vydání nebo rozšíření působnosti lokalit, kdy je vyplácení doplatku na bydlení omezeno tedy nerozhoduje. Tato informace byla ze strany opozice dosud záměrně opomenuta proto, aby bylo stávající vedení města a má osoba v očích Mostečanů očerněna. Opatření obecné povahy, které bylo vydáno na vybrané lokality v Mostě z důvodu žádosti podané úřadu v prosinci 2017, také nebylo projednáváno na zasedání zastupitelstva. Kolegové z opozice by si v první řadě měli nastudovat příslušné právní předpisy a odpustit si populistická gesta,“ komentuje situaci primátor Jan Paparega. „Dle informace od tajemnice úřadu byly oba zastupitelské kluby o doplnění jejich žádosti o rozšíření působnosti opatření obecné povahy vyzvány, a proto věřím, že tak učiní a zákonné důvody pro jeho rozšíření předloží. Vždyť opoziční sdružení Mostečané Mostu, za kterým stojí SBD Krušnohor, ovládající téměř 80% bytového fondu v Mostě musí mít ty nejlepší informace o dění v bytových domech, ve kterých je pověřeným správcem nebo vlastníkem. Jako takový mohl jednat okamžitě, když jsme jako vedení města iniciovali vydání opatření obecné povahy v prosinci a již v rámci vyvěšení nyní platného opatření požádat o jeho rozšíření. Proč to tedy neudělali hned, mají-li potřebné argumenty a odůvodnění? Odpověď je jednoduchá, zákonné důvody nemají a neví, jak to udělat. Proto je nejjednodušší to hodit na druhého a udělat z něj troubu. “ doplnil primátor.

Z dosavadních zkušeností s opatřením obecné povahy v Mostě vyplývá, že se v předmětných lokalitách snížilo vyplácení doplatku. Nicméně opatření nemá vliv na přiznávání příspěvku na bydlení, který tvoří hlavní složku pomoci lidem v hmotné nouzi. „Víme, že opatření o nevyplácení doplatku na bydlení samo o sobě situaci ve městě nevyřeší. To vyřeší jen a pouze komplexní právní úprava v systému vyplácení dávek, což potvrdila i ministryně práce a sociálních věcí při nedávné návštěvě Ústeckého kraje“ doplnil primátor.

Důvody stávajícího stavu jsou jasné. Vše odstartovala privatizace městského bytového fondu, ve které došlo k prodeji více než 6000 bytových jednotek. Myšlenka prodeje bytů občanům za příznivých cenových podmínek nebyla jistě zcela zcestná. Lidé získali byty, ve kterých žili za příznivých podmínek. Město ovšem tímto krokem zcela ztratilo kontrolu nad skladbou obyvatel těchto bytových jednotek a tedy i možnost s nimi zatočit. Pominu vágně nastavená opatření v souvislosti s privatizací bytů, které měly omezit to, aby tyto byty získávali pochybné realitky a jiní spekulanti. Co ale nepominu je fakt, že tímto krokem došlo k degradaci cen bytů v Mostě a to nahrálo spekulantům, kteří levně skoupili byty, do kterých nám sestěhovali nepřizpůsobivé občany z Prahy a jiných částí republiky. Pokud by k privatizaci v minulosti nedošlo a bytovým fondem by i nyní disponovalo město Most, jsem přesvědčený, že bychom tyto problémy neměly, stejně jako je nemají např. Pardubice, které se této chyby v minulosti vyvarovaly.

Je až úsměvné, že Sdružení Mostečané Mostu, které bylo u privatizace bytového fondu, na kterém nejvíce vydělalo SBD Krušnohor, které za tímto sdružením stojí, více jak 8 let zcela ignoroval situaci uvnitř bytového fondu, který spravoval a to nejenom v Mostě, ale i v sousedním Litvínově. Že nebyl schopen se svými informacemi rozšířit působnost opatření obecné povahy i na jiné lokality v Mostě, ba dokonce nevyvinout žádnou iniciativu, krom obvinění mé osoby za stav, který tady za jejich vedení vznikl a rozvinul se až do dnešní podoby? Je smutné, že správce bytového fondu, který má daleko více informací a možností, jak zatočit s nepřizpůsobivými občany jen mlčí, přihlíží, a když se mu to hodí do krámu, hodí vinu na někoho jiného.

Nenaříkám, snažíme se dostupnými prostředky stávající stav změnit a chceme o tom jednat s příslušným resortem ministerstva. Jak to ale udělat, když už více jak 8 měsíců nemáme vládu s důvěrou a není s kým jednat? Ihned po ustavení vlády vyvoláme osobní jednání s příslušným ministrem, kde budu apelovat, aby komplexní změny zákonů týkající se např. i hmotné nouze, které jsou v rozpracovanosti, a které připomínkujeme, byly co nejdříve předloženy poslancům k projednání, protože jen komplexní změna příslušné legislativy zaručí, aby se ti co jsou slušní a pracují nebo pracovali celý život měli lépe než ti, kteří na stávajícím systému jen parazitují.  

Opozici bych rád vzkázal, nechme populismu. Ombudsmanka ani lidi působící v Praze naše problémy neznají a nemají o nich žádné informace. Proto zanechme planých řečí a pokusme se všichni vyvinout maximální úsilí k tomu, abychom docílili legislativních změn, protože to je jediná správná cesta. A občanů bych se rád zeptal, jestli chtějí problém léčit, nebo uzdravit? Já jsem pro druhou variantu."

II. 

"Primátore Paparego, odejděte!

Kluby zastupitelů Sdružení Mostečané Mostu a hnutí ANO 2011 požádaly dne 28. května 2018, respektive 30. května 2018, prostřednictvím předsedů klubů Ing. Luboše Pitína a Ing. Bereniky Peštové primátora statutárního města Mostu Mgr. Jana Paparegu o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mostu.

Hlavním bodem programu měla být úprava opatření obecné povahy „Vyhlášení míst ve městě Most se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. Navrženo bylo: vyhlásit sociálně vyloučenou lokalitou celé město Most. Důvodem k vyhlášení byla snaha zastavit nežádoucí jevy typu zneužívání sociálních dávek, zastavení obchodu s chudobou, zamezení migrace nepřizpůsobivých obyvatel v rámci města i do města a zahájení opravdového řešení neúnosné cikánské problematiky na území města. Rozhodnutí mělo následovat podobný počin měst Kladna a Ústí nad Labem.

close Luboš Pitín info Zdroj: SMM zoom_in Reakce primátora Paparegy je doslova šokující. Ve svém dopisu ze dne 1. června 2018 suše sděluje, že se domnívá, že v požadavku předaném oběma předsedy klubů zastupitelů není zcela prokazatelné, že se jedná o žádost všech 15 zastupitelů obou klubů. Dále sděluje, že vychází z komentovaného znění paragrafu 93 zákona č. 128/2000 Sb., podle kterého ale zákon výslovně nestanoví, jakou formu má taková žádost mít. Pomíjíme to, že podání žádosti stanoví paragraf 92 – a ne paragraf § 93, na který se právník Paparega odkazuje. Alarmující je ale to, že primátor svým postojem opět porušil zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Na základě žádosti obou klubů zastupitelů je povinen mimořádné zasedání zastupitelstva svolat!

Současně jsme obdrželi druhý dopis, který poručil primátor vypracovat odboru správních činností Magistrátu města Mostu. V tom se sděluje, že nejsou naplněny dvě podmínky pro podání žádosti o vyhlášení sociálně vyloučené lokality na celém území města Mostu nebo na jeho všechny části zahrnující všechny bytové domy. První podmínkou je, že se musejí identifikovat místa, a druhou, že se musí odůvodnit sociálně nežádoucí jevy v nich. Zcela skandální je konstatování magistrátu v závěru, citujeme: „ …navíc vyhlášení opatření obecné povahy na celé území města by mohlo zavdat příčinu k jeho zrušení pro zjevnou absenci proporcionality opatření ve vztahu k situaci ve městě, čemuž obyvatele města nechceme vystavovat“. Ve věci magistrát odmítá dál jednat.

close František Ryba info Zdroj: SBD Krušnohor zoom_in Pro primátora Paparegu není stav ve městě Most dostatečně alarmující na to, aby se jím vůbec zabýval. Je mu naprosto jedno, jak obyvatelé Mostu žijí a s čím se musejí potýkat. Nemá nejmenší zájem řešit každodenní problémy Mostečanů. Pro zašlapání jakékoliv iniciativy, která by chtěla problémy s nepřizpůsobivými skupinami obyvatel města řešit, neváhá i porušit zákon!

Vyzýváme proto primátora Paparegu, aby pro nekompetentnost, opakované porušování zákona o obcích a hlavně pro neustálé poškozování zájmů běžných občanů, obyvatel statutárního města Mostu odstoupil ze své funkce.

Klub zastupitelů Sdružení Mostečané Mostu (SMM), v Mostě dne 6. června 2018

Luboš Pitín, předseda klubu zastupitelů zvolených za SMM

František Ryba, výkonný sekretář SMM."