„Z věcného hlediska nemám důvod měnit původní stanovisko. Z hlediska formálně právního však musím konstatovat, že ing. Schwarz nebyl trestně stíhán, byl prošetřován Inspekcí Ministerstva vnitra a jeho případ nebyl státním zástupcem zastaven pro tzv. neúčelnost, nýbrž byl odložen pro tzv. neúčelnost. Považuji za správné omluvit se za nepřesnou informaci všem, kterým byl odeslán dopis ze dne 30. 9 . 2008, samozřejmě také ing. Schwarzovi, což tímto činím,“ oznámil Vorálek.

Bývalý státní policista Schwarz je šéfem mosteckých strážníků a volebním kandidátem hnutí Severočeši.cz. Hnutí se Schwarze po zveřejnění prvního dopisu zastalo a označilo ho za bezúhonného člověka.

Z čeho obvinil ředitel severočeské policie ředitele mostecké městské policie a kandidáta do krajského zastupitelstva? Čtěte zde.

Dopis médiím zaslaný Jiřím Vorálkem:

Vážení přátelé,

dopisem ze dne 30.9.2008 jste obdrželi stanovisko k výrokům ředitele Městské policie v Mostě ing.
Bronislava Schwarze na adresu Policie ČR. Ve stanovisku byla uvedena nepřesnost, která se osoby
ing. Schwarze týká, konkrétně, že byl stíhán a že trestní stíhání proti němu bylo zastaveno pro tzv.
neúčelnost.

Trestní řád rozlišuje trestní řízení, které začíná zpravidla záznamem o zahájení úkonů trestního
řízení a trestní stíhání, které je tou částí trestního řízení, jež začíná sdělením obvinění konkrétní
osobě. V případě pana ing. Schwarze Inspekce MV ČR zahájila dne 25.8.2006 úkony trestního řízení
a po skončení prověřování dne 10.10.2006 podala státnímu zástupci konajícímu vyšetřování ve věcech
trestných činů spáchaných příslušníky Policie ČR návrh na zahájení trestního stíhání podezřelého.
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí n.L. rozhodl usnesením ze dne 27.11.2006 o
odložení věci podle § 159a odst. 3 trestního řádu, z důvodů uvedených v § 172 odst. 2 písm. b)
trestního řádu.

- § 159a odst. 3 trestního řádu : „Státní zástupce nebo policejní orgán může před zahájením
trestního stíhání usnesením odložit věc, je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem
uvedeným v § 172 odst. 2 písm. a) nebo b).“

- § 172 odst. 2 písm. b) trestního řádu : „Státní zástupce zastaví trestní stíhání, bylo-li o skutku
již rozhodnuto jiným orgánem, kázeňsky, kárně anebo cizozemským soudem nebo úřadem a
toto rozhodnutí lze považovat za postačující,“

Ve shora uvedeném usnesení státního zástupce je popsáno jednání ing. Schwarze jako velitele
zásahu, jaké trestné činy jsou v jednání spatřovány, je zhodnocena důkazní situace a uvedeny
konkrétní důvody, kvůli kterým se jeho trestní stíhání nejeví účelným, neboť účelu trestního řízení
bylo z velké části dosaženo. K tomu dodávám, že před vydáním usnesení státního zástupce byl ing.
Schwarz rozhodnutím ředitele Okresního ředitelství Policie ČR v Mostě z 10.11.2006 přísně kázeňsky
potrestán pro kázeňský přestupek, který byl totožný s jednáním, pro které bylo vedeno trestní řízení.
Trest přijal a proti jeho uložení se neodvolal. Zároveň byl ke dni 31. 10. 2006 pravomocně odvolán
z vedoucí funkce a na základě dohody s okresním ředitelem ustanoven ke dni 1. 11. 2006 do funkce
policejní komisař bez řídící pravomoci.

Ing. Schwarz určitě ví, že nemohu zveřejnit text usnesení státního zástupce a určitě ví i to, že on by
to, pokud jde o jeho osobu, učinit mohl.

Z věcného hlediska nemám důvod měnit původní stanovisko. Z hlediska formálně právního
však musím konstatovat, že ing. Schwarz nebyl trestně stíhán, byl prošetřován Inspekcí MV a
jeho případ nebyl státním zástupcem zastaven pro tzv. neúčelnost, nýbrž byl odložen pro tzv.
neúčelnost. Považuji za správné omluvit se za nepřesnou informaci všem, kterým byl odeslán
dopis ze dne 30.9.2008, samozřejmě také ing. Schwarzovi, což tímto činím.

V Ústí nad Labem dne 7.10.2008

plk. JUDr. Jiří Vorálek v.r.
ředitel Policie České republiky
Správy Severočeského kraje Ústí nad Labem