Ústav archeologické památkové péče se stále potýká z dědictvím velkých záchranných i výzkumných akcí, které probíhaly při likvidaci královského města Mostu. Město Most totiž patřilo k nejvýznamnějším historickým městům v Čechách, a proto i archeologické dědictví města je rozsáhlé.

V dobách likvidace starého Mostu archeologové s bagry v zádech odkryli neuvěřitelné množství nálezů ze středověku. Z tohoto období se dochovalo velké množství keramiky a středověkého skla. Byly nacházeny ty nejstarší stavby. „Dochovaly se i pozůstatky dřevěných studní ze třináctého století, měly dřevěné roubení, a když je lidé přestali využívat, byly zasypány odpadem té doby, takže sklem a keramikou, zásyp také obsahoval ztracené šperky a mince,“ sdělil Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče.

To vše by se dalo prezentovat veřejnosti. Ale neděje se tak. „S kýmkoli se člověk baví z obyvatelstva současného Mostu, tak každý se na středověké město ptá. Lidé se zajímají, co všechno se ve starém Mostě našlo.,“ řekl archeolog Martin Volf, podle kterého jsou nejzajímavějším objevem věci, které souvisejí z vývojem města. „Archeologie z vědeckého pohledu není jen o nálezech. Snažíme se o to, aby to, co jsme zjistili, vyprávělo i historický příběh,“ dodal Volf.

Z důvodu časových i lidských nebylo možné vykopat všechny zajímavé situace, a proto byli archeologové donuceni vybrat jen několik zajímavých míst ve starém Mostě, které chtěli prozkoumat, měli na to málo času a vůbec nebyl čas na zpracování. Proto mosteckým archeologům zůstalo obrovské dědictví v podobě keramiky, středověkého skla, a fotografií archeologických situací, kdy tam byly vykopané středověké domy, studny, odpadní jímky, středověké opevnění a kostely.

„Jedním z našich úkolů je tyto staré výzkumy zpracovat, aby konečně mohla v Mostě vzniknout historická expozice o zaniklém městě, která by byla orientovaná i na archeologii. „Vidím to jako největší úkol, uspořádat ke středověkému Mostu expozici. Je natočeno několik kilometrů archivních filmů ze starého Mostu. Dnes je multimediální doba a šly by udělat projekce“ sdělil archeolog.

Mostečtí archeologové zpracovávají také výzkumy, které probíhaly na předpolí šachet. Vedle toho v dnešní době stavebního boomu pokračují i v záchranných výzkumech při stavbách dálnic a rozsáhlých obchodních center.

„K nejzajímavějším výzkumům ze současnosti patří výzkum rozsáhlého pohřebiště na Litoměřicku,“ ale kde přesně vám říci nemohu, kvůli vykradačům,“ řekl Jan Blažek, ředitel ústavu archeologické památkové péče. Archeologové tam totiž nacházejí kosterní pozůstatky Keltů i s bronzovými šperky, železnými nástroji a keramikou, která datuje nálezy. Archeologické práce stále také pokračují na výstavbě dálnice D8 v Českém středohoří. „Archeologové v žádném případě v tomto úseku stavbu nezdržují, archeologické práci probíhají tak, aby výrazně nenarušily časový harmonogram stavby, vysvětlil Martin Volf.

Rozsáhlé průzkumy také provádějí na Lovosicku, kde byly nalezeny pozůstatky neolitických obydlí. Vedle pravěkých výzkumů ovšem archeologové mají i výzkumy středověké. Důkazem je toho výzkum na děčínském zámku, kde se podařilo rozpoznat počátky tohoto sídla z období gotiky. Průzkumy probíhají také v Chomutově. Na okraji historického centra byla nalezena hrnčířská dílna.

Podle zákona o státní památkové péči je každý stavebník povinen ohlásit svůj záměr a archeologové se na místo přijedou podívat. Za předpokladu, že na dané lokalitě zjistí narušené archeologické situace, a stavbu plánuje právnická osoba, je podle zákona nucena archeologický průzkum uhradit. Pokud nejde o komerční účel výstavby, výzkum za něj zaplatí stát.