„Prach vážně ohrožuje životy lidí. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem na svědomí za loňský rok přes šest tisíc předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže," říká lékař a odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika Miroslav Šuta.

Od roku 2001 do roku 2010 docházelo v Ústeckém kraji k překračování denního imisního limitu pro tzv. suspendované částice v ovzduší. „Největší rozsah oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší byl zaznamenán v letech 2005 a 2010, kdy hodnota denního imisního limitu byla překročena na víc než polovině Ústeckého kraje," uvádí Český Hydrometeorologický ústav (ČMHÚ). Z těchto důvodů je nutné situaci v oblasti imisní zátěže Ústeckého kraje považovat za velice vážnou.

Překračování imisních limitů pro oxid siřičitý a oxid dusičitý mělo v hodnoceném období spíše lokální charakter a týkalo se části území některých měst a obcí kraje, ale týká se i Litvínova.

Maximální denní koncentrace na stanicích Most, Litoměřice a Ústí nad Labem byly zaznamenány v prosinci. „Hodnota denního imisního limitu byla během zimních měsíců překročena na stanici Litoměřice 41x, Most 35x a Ústí nad Labem Kočkov 26x. To znamená, že již během tohoto období na dvou stanicích byl vyčerpán povolený počet překročení limitu," uvádí ČMHÚ.

Z předběžných výsledků vyplývá, že na území Ústeckého kraje došlo v roce 2011 k překročení imisního limitu na stanicích Most, kde hodnota imisního limitu byla překročena 89x, Ústí nad Labem 72x, Děčín 70x, Lom 65x.

„Oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republiky," dodává Šuta.

A jaké jsou vyhlídky? „V oblasti rozvoje veřejné dopravy na úrovni kraje lze v budoucnu očekávat zlepšení integrace dopravního systému kraje, který bude posílen kvalitní městskou a regionální dopravou. V energetickém průmyslu lze výhledově očekávat modernizaci výroby, jejímž cílem bude jednak zvýšení účinnosti technologického procesu a také snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší," uvádí integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší vydaný v květnu.

MILOSLAVA PÜSCHELOVÁ