Dějiny hradu Hněvína se dělí do dvou období - první období jsou dějiny původní tvrze, později gotického hradu od doby jeho vzniku až do doby, kdy byl zbořen. Druhé období datujeme zhruba od druhé poloviny 19. století, kdy na Zámecké hoře (vrchu Hněvíně) byla vystavena nejprve výletní restaurace a poté vyhlídková věž. Dnešní podoba hradu vyrostla postupnými přestavbami na starých ruinách během konce 19. a počátkem 20. století.

Podle průzkumů bylo opevněné dřevěné hradiště na vrcholu Zámecké hory vybudováno již okolo 9. století. První historická zpráva o tvrzi (Gnevin most) se nachází v nejstarší české kronice psané latinsky v roce 1040, jejímž autorem je pražský kanovník Kosmas. První písemné zprávy dokládají kamenný hrad ale až zhruba v polovině 13. století. Přestavba z dřevěného hradiště na kamenný hrad proběhla pravděpodobně v průběhu 12. století. První dochovaná písemná zpráva o hradu je z roku 1248, kdy Přemysl Otakar II. obléhal mostecký hrad, ale nepodařilo se mu jej dobýt. Ve 13. století byl hrad Václavem II. zastaven Braniborům. V písemnosti k této události z roku 1331 je poprvé zmíněn i název hradu - nazýval se německy Landeswarte neboli Zemská stráž.

V roce 1373 císař Karel IV. zasnuboval svou dceru Annu míšeňskému markraběti Fridrichovi a při této příležitosti byly markraběti dány do zástavy hrad i město Most. Přestože ze sňatku sešlo, město i hrad nad ním zůstaly v majetku míšeňských. Teprve v roce 1406, za vlády Václava IV., se hrad i s městem dostaly po vyplacení odstupného zpět do královských rukou. Za husitských válek zůstal hrad nedobyt. V roce 1423 král Zikmund zastavil hrad opět míšeňskému markraběti. V roce 1455 král Jiří z Poděbrad hrad obléhal, ale do královského majetku se hrad dostal až v roce 1459. Jiří z Poděbrad zapsal hrad s panstvím svým synům Hynkovi, Viktorínovi a Jindřichovi. Jindřich z Poděbrad následně hrad prodal v roce 1480 bratrům Benešovi a Ludvíkovi z Veitmile. V roce 1585 se mostecký hrad stal majetkem Ladislava Popela mladšího z Lobkovic. Protože ale Ladislav Lobkovic byl v roce 1593 obviněn z pokusu o vzpouru proti císaři Rudolfu II., raději utekl ze země a zároveň byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti a konfiskaci veškerého majetku, včetně mosteckého hradu. Převzetí hradu provedla císařská komise v roce 1594. Ovšem už v roce 1595 prodal císař Rudolf II. hrad i s veškerým příslušenstvím městu Most za 69.480 kop míšeňských grošů.

Za vlády Rudolfa II. pobýval na jeho příkaz na mosteckém hradě alchymista Edward Kelley, který byl zpočátku císařovým oblíbencem, ovšem později byl zatčen a uvězněn na hradě Křivoklát. Po nezdařeném útěku z Křivoklátu byl následně vsazen do vězení na mosteckém hradě, kde v roce 1597 zemřel. Bezproblémové držení hradu skončilo pro město v době třicetileté války se Švédy. V letech 1620 až 1631 se na hradě vystřídalo několik císařských posádek, které museli měšťané vydržovat. Několikrát se během války pokusili hrad dobýt Švédové. Ti sice hrad nejprve nezískali, ovšem opakovaně pustošili město pod hradem. Až ke konci války v roce 1646 jej lstí dobyli pod vedením generála Wrangela (např. v roce 1248 Přemysl Otakar II. hrad obléhal, ale dobýt se mu ho nepodařilo). Přestože hrad až do konce války obléhalo císařské vojsko, zůstal v rukou Švédů. Ti ho drželi i po uzavření vestfálského míru až do října 1649. Po těchto zkušenostech zaslali mostečtí měšťané císaři Ferdinandu III. prosbu o svolení k demolici hradu, aby hrad již nemohl přitahovat pozornost vojska a tudíž i obléhal, plenit a ničit město. Císař jejich žádosti v září 1650 vyhověl. V listopadu 1651 začalo bourání hradu a skončilo v roce 1653. Po následujících více než 200 letech tak vrchol Zámecké hory, jak se kopec tehdy nazýval, zůstal pustý a prázdný.

Až v průběhu 70. let 19. století byla zahájena úprava vrchu. Svahy byly postupně zalesňovány, vybudovaly se zpevněné cesty kolem kopce a také další parkové úpravy. V roce 1879 byla na místě starých základů hradu zřízena restaurace. V roce 1889 zde byla postavena dřevěná vyhlídková věž, napodobenina Eiffelovy věže v Paříži, na základě světové výstavy EXPO Paříž. Tato věž byla dvacet pět metrů vysoká ovšem na vrcholu vydržela pouze rok, protože ji strhl a zničil silný vítr. Poté byl v roce 1896 ustanoven a založen německý „Spolek přátel Zámecké hory„, který si dal za hlavní cíl obnovit hradní areál. Nejprve se začalo se stavbou kamenné vyhlídkové věže. Ta byla dostavěna v září roku 1900. Následně se spolek rozhodl vystavět vedle věže i restauraci. Práce na stavbě podle plánů architekta Adolfa Schwarzera začaly v roce 1905 a o rok později byly dokončeny. Spolek se rozhodl, že bude v obnově areálu pokračovat výstavbou dalších objektů. V roce 1911 byla přestavěna vyhlídková věž, aby ladila s budovou restaurace. V letech 1913 až 1914 byla postavena menší věž, plánovaná jako hradní kaple - dnes využívána jako hvězdárna, a dále až v roce 1927 byla postavena krytá veranda.

Krátce po II. světové válce sloužil hrad k vojenským účelům, ale v roce 1950 se správcem objektu stal Městský národní výbor v Mostě. Následující roky hrad chátral až v 60. letech již hrad nebyl vůbec přístupný veřejnosti, neboť hrozilo zřícení některých částí. Proto se v roce 1967 začalo s rekonstrukcí celého areálu, která skončila v roce 1970. V roce 1972 byla ve východní věži, bývalé hradní kapli, pro veřejnost otevřena malá hvězdárna. Po roce 1989 získalo město Most hrad Hněvín v restituci jako historický majetek a v letech 2000 až 2001 provedlo nákladnou opravu celého areálu. Byly opraveny střechy, vybudovány nové přípojky inženýrských sítí, na nádvoří položeno nové dláždění a instalováno vnější osvětlení hradu. Na hradě stále funguje Hvězdárna dr. Antonína Bečváře, která je pobočkou Hvězdárny v Teplicích. Hrad dnes také slouží jako hotel a restaurace.

Jaroslav Hron

O NAKLADATELSTVÍ J. HRONA
Nakladatelství Hron má v nabídce mnoho DVD o zaniklých obcí Mostecka, Jirkovska a Bílinska a dále několik desítek DVD a brožur o historii všech měst a většiny obcí v celých severních Čechách. Mimo jiné tento rok vyšlo 2 DVD „Starý a nový Most“, DVD „Stoletá proměna Litvínova„, dále DVD o Teplicích a okolí, Ústí nad Labem a okolí, Lounech a okolí a Žatci a okolí. Veškerá DVD, brožury a také pohledy starého a nového Mostu, zaniklých obcí apod. je možné objednat na internetu na http://www.jaroslavhron.ic.cz, kde je kompletní nabídka zboží o Mostě a nejen o něm, zaniklých obcích a městech v celých severních Čechách.