Letošní plán přeshraničních akcí, které se všechny uskuteční v rámci patnáctého výročí, obsahuje tradičně aktivity v oblastech výměny profesních zkušeností, kulturně vzdělávací, sportovně zábavné i poznávací. V tomto duchu se již uskutečnila účast 3. ledna na pietním aktu „Nelson" v Oseku, kde zástupci Mostecké Charity každoročně položí kytici a vzdají úctu českým a německým horníkům, kteří při tomto největším důlním neštěstí v Krušnohoří přišli o život. Současně je to setkání s Hornickým bratrstvem Marienberg, s nímž udržujeme dlouholeté přátelské vztahy.

V únoru se sejdeme se zástupci Lidové solidarity Freiberg, abychom zahájili osmý partnerský rok a mj. upřesnili odborný seminář pro zaměstnance Charity, zaměřený na péči o seniory. Uskuteční se v Německu, sestávat bude z přednáškové a praktické části a účastníci obdrží o jeho absolvování certifikát. Pokračovat budou též aktualizace společného projektu „Sociální atlas Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge", který je veřejnosti na obou stranách příhraničí přístupný v českém i německém jazyce na webových stránkách euroregionu, kde nabízí kompletní přehled o všech sociálních zařízeních a nabídce služeb na tomto území. Setkání se uskuteční v Mostě a v jeho závěru společně navštívíme koncert v městském divadle.

Začátkem března bude slavnostně připomenuto patnácté výročí založení organizace, jehož hlavní oslava se pak uskuteční v září na „Den Charity". Polovina března bude patřit partnerství měst Most Marienberg, kdy přijedou děti, pedagogové i zástupci partnerského Marienbergu do ZUŠ výtvarné, kde společně s dětmi a pedagogy z nízkoprahového klubu Sovička organizujeme projekt „Výtvarné setkání českých a německých dětí v Mostě". Nositelem projektu je Oblastní charita Most a jeho obsahem mj. návštěva světové výstavy dětských kreseb „LIDICE 2014", společná taneční a pěvecká vystoupení, loutkové divadlo a tvoření pod odborným vedením.

V květnu přijede do Mostu delegace Církevní obce a Vesnického muzea německé krušnohorské obce Gahlenz, navštíveno bude Charitní zařízení pro děti a mládež, ale i pozoruhodnosti města. Reciproční výlet českých dětí do německé části Krušných hor bude následovat v srpnu, na závěr letních prázdnin.

Mezinárodní dětský den prožijí děti z Charitních klubů v partnerském Marienbergu, společně se žáky partnerské ZŠ Vévody Heinricha, se kterou nás pojí již sedmileté přátelství a děti obou národností spolu za tu dobu prožily mnoho pěkného a poučného.

Na zářijovou akci „Den Charity a 15. výročí Oblastní charity Most", která se uskuteční formou zahradní slavnosti, je plánováno setkání Charitních zaměstnanců, dobrovolníků i sympatizantů charitního díla, přeshraničních i institucionálních partnerů, nadřízených i spolupracujících složek a institucí, zahájeno bude duchovním slovem a požehnáním římskokatolickými duchovními, v programu zazpívají české i německé děti, partnerský Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig instaluje výstavu obrazů a formou nabídky občerstvení se bude prezentovat Soukromá hotelová škola Bukaschool Most.

Během celého roku bude díky spolupráci s bavorskou církevní nadací Renovabis, zaměřenou na duchovní obnovu ve střední a východní Evropě, pokračovat budování komunitního centra Litvínov-Janov.
Přeshraniční partnerství obohacují naši práci a vznikají při nich i pěkná neformální přátelství, což je náš příspěvek k evropské integraci a k porozumění mezi národy.

Brigita Janovská (v mostecké charitě má na starosti mezinárodní vztahy, pracuje jako dobrovolnice)