Hlavní náplní práce poradců je poskytování případným zájemcům první kontaktní informace na investory v zóně Triangle. Dále pak pořádají propagační semináře na školách nebo i v prostorách úřadů práce. „Z informací o přijatých zaměstnancích, jak ze závodů firem IPS Alpha a Hitachi v zóně Triangle, tak i příslušných úřadů práce vyplývá, že více než 70 procent lidí, kteří poradenská místa navštívili, bylo japonskými firmami přijato do pracovního poměru,“ uvedl František Janačík z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Projekt Poradenská místa pro rozvoj pracovních příležitostí ve strategické průmyslové zóně Triangle zahájil Ústecký kraj počátkem loňského roku. Celkové náklady představují čtyři miliony korun a podílely se na nich jak Ústecký kraj, tak Evropský sociální fond. „Součástí projektu bylo přijetí poradců, zřízení a vybavení detašovaných pracovišť krajského úřadu v uvedených městech. Z přidělených finančních prostředků je poradcům, vybraným ve výběrových řízeních vypsaných pro klienty úřadů práce, hrazena mzda,“ uvedl F. Janačík. Poradcem v Žatci je tamní bývalý místostarosta Aleš Dvořák.

„Smysl projektu jsme neviděli v tom, abychom vytvořili a udrželi šest nových pracovních míst,“ konstatoval vedoucí krajského odboru průmyslové zóny Triangle Jan Sixta. Za důležité považuje, že nově vytvořený tým svojí činností přispívá k úspěchu zóny Triangle. „Součástí práce poradce ale není jen sedět v kanceláři a čekat, kdo si k němu najde cestu. Sami si organizují besedy s rodiči i žáky posledních ročníků základních i středních škol, informují starosty a členy zastupitelstev okolních obcí, spolupracují i s ostatními zaměstnavateli v regionu a koordinují svůj postup jak s manažery lidských zdrojů obou japonských investorů v zóně, tak i se zástupci příslušných úřadů práce,“ konstatoval Jan Sixta.

Poradenská místa budou zájemcům k dispozici do konce roku 2009.