Město počítá v roce 2017 s investičními výdaji v hodnotě více než 62 milionů korun. Mezi investice patří například pořízení nového služebního vozu pro policejní hlídku v hodnotě 500 tisíc korun. Důvodem je obnovení vozového parku a snížení nákladů na provoz stávajícího vozidla.

V následujícím roce se samozřejmě také počítá s výdaji na velké investiční akce, které jsou důležitým bodem zájmu nejen města ale i veřejnosti už delší dobu. Bude se zpracovávat projektová dokumentace týkající se mostu přes ulici Mezibořská, cena projektu by měla být 5,5 milionu korun. Pracuje se rovněž na zpracování projektové dokumentace k výstavbě nového plaveckého bazénu, v současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele. Odhadnutá cena činí 6,7 milionu korun.

V příštím roce by měla větší částka posloužit též k obnově litvínovských mateřských a základních škol. Předběžně je naplánována rekonstrukce šaten na speciální škole v Šafaříkově ulici, práce na vzduchotechnice na 3. ZŠ a úprava plotu a krytin v mateřské škole v Čapkově ulici. Školy a školky mají vyčleněno 9,6 milionu korun.

Kolem 3,5 milionu je určeno na rekonstrukci multifunkčního hřiště v Podkrušnohorské ulici. Upravovat se budou také objekty v majetku města Litvínova jako je Citadela či zámek Valdštejnů. Včetně rezervy na havarijní stavy je pro ně vyčleněno 1,5 milionu korun.

Výraznou část investic tvoří akce týkající se rekonstrukcí komunikací a chodníků. Těch se dočkají občané v ulicích Tylova, Gorkého a Janáčkova. Řešit se bude také parkoviště za hotelovým domem. Prioritou jsou bezpečné přechody. Na tyto účely je vyčleněna částka 20,4 milionů korun. Částka 2 miliony poputuje na veřejné osvětlení, vybudování nového v ulicích Tylova a Janáčkova, a dále také na rekonstrukce nutných až havarijních stavů veřejného osvětlení.

„Osvětlení i silnice jsou v Litvínově opravdu zanedbané a je třeba se jim věnovat," vyjádřil se k problému místostarosta Milan Šťovíček.

Nakupovat se dále bude osobní automobil Škoda Superb pro úsek kanceláře starostky za 800 tisíc korun, v rozpočtu je také investice do městských hodin do vybrané lokality v hodnotě 60 tisíc korun.

Celkový rozpočet města Litvínova se člení na provozní rozpočet, kapitálový rozpočet a financování. Návrh provozního rozpočtu na rok 2017 je přebytkový ve výši 17,085 milionů korun. Částkou 7,085 milionů korun jsou částečně kryty investiční výdaje. Kapitálový rozpočet je tvořen příjmy v hodnotě 2,019 milionů korun a investičními výdaji v hodnotě 62,346 milionu korun.

Investiční výdaje jsou kryty jednak přebytkem provozního rozpočtu, jednak kapitálovými příjmy a největší částkou zapojením Fondu rezerv a rozvoje (FRR). Finanční rozpočet na straně příjmů představuje částku 53,242 milionu korun právě zapojením výše zmíněného FRR. Finanční rozpočet na straně výdajů představuje částku 10 milionů korun, což zahrnuje splátku úvěru. Celkový návrh rozpočtu je schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z minulých let (zapojením fondu rezerv a rozvoje, disponibilních zdrojů).

„Návrh rozpočtu na rok 2017 byl projednáván s vedoucími jednotlivých odborů a vedením města. Následně byl předložen do jednání pracovního zastupitelstva, projednala ho rada, projedná jej finanční výbor a nakonec zastupitelé 15. prosince," řekla k sestavování rozpočtu vedoucí finančního odboru městského úřadu Jana Lanková.