Cyklostezka má navázat na chodníkovou cyklotrasu v mostecké ulici Žatecká a mířit jižním směrem ke křižovatce s ulicemi U Lesíka a Sadová v Čepirohách. Odtud by cyklostezka vedla k silnici I/27 a podél ní až k odbočkám na Malé Březno a Nemilkov. Jedná se o úsek dlouhý zhruba dva kilometry.

„Došlo by tak k vytvoření bezpečné trasy pro cyklisty na výjezdu z města směrem na Žatec podél silnice I/27,“ uvádí se v zadání zakázky. Studie má zjistit, zde je záměr proveditelný.

V plánu je, aby v první části trasa umožnila bezpečný pohyb chodců a cyklistů z ulice Žatecká k autobusové zastávce v ulici Čepirožská. Pak by společná trasa nebo jen samotná cyklotrasa vedla k bráně do areálu Vršanské uhelné a pokračovala by podél silnice I/27 na odbočky na Malé Březno a Nemilkov. Problém nastává u dvou železničních viaduktů, pod kterými se vedle silnice cyklostezka nevejde.

„Je nezbytné prověřit možnost proražení samostatného otvoru v bývalém drážním tělese, protože cyklotrasu nelze vést v těsné blízkosti silnice,“ stojí v zadání zakázky. Projektant má proto prověřit alternativní variantu - možnost překonání bývalého železničního viaduktu před areálem Vršanské uhelné bez prorážení nového otvoru, tedy vrchním přejezdem.

Železniční trať, po které se vozí uhlí do elektrárny Polerady, se dá zřejmě překonat východně od silnice I/27, kde je terén vyvýšený ke kolejím a z obou stran jsou polní cesty. „Vzhledem k širšímu pozemku státu na levé straně komunikace směrem na jih, je k posouzení možnost převést cyklostezku v jižní části na druhou stranu silnice I/27. Kolize může nastat při nutnosti zachovat odvodňovací příkopy podél silnice,“ píše se v dokumentaci zakázky.

Trasa má vést hlavně po pozemcích města, státu a obce Lišnice. Studie určí odhad ceny celého záměru. „Cyklostezka musí být řešena v souladu se záměrem obchvatu obce Havraň,“ upozorňuje dokumentace.

Vítěz zakázky, kterého chce radnice vybrat koncem září a dát mu na zpracování pět měsíců, bude muset během zpracování studie konzultovat řešení s městem i dopravním inspektorátem Policie ČR. Podmínkou jsou také kladná vyjádření úřadů, vlastníků inženýrských sítí a předběžné souhlasy vlastníků pozemků s jejich odkupy nebo směnou či zajištění souhlasů s realizací stavby.

Obchvat Havraně

Příprava obchvatu Havraně je teprve na počátku a termín realizace ještě není znám. Ředitelství silnic a dálnic ČR má pro obchvat zatím studii, ekonomické hodnocení stavby a schválený záměr projektu. „V současné době probíhá zpracování dokumentace EIA,“ informovalo ředitelství, které plán cyklostezky připomínkovalo.

Záměr obchvatu je ve studii rozdělen do dvou etap. Nejprve se má udělat přeložka silnice I/27, tedy vlastní obchvat obce, a pak rekonstrukce a rozšíření silnice I/27 od zprovozněného obchvatu Velemyšlevsi po začátek obchvatu Havraně a od konce obchvatu po křižovatku Čepirohy – Hrabák v Mostě.