Příznivci Nemocnice následné péče na Zahražanech v Mostě nesouhlasí s tím, aby tuto nemocnici převzala akciová společnost Krajská zdravotní. O změně, která má nastat v červenci příštího roku, bude dnes hlasovat krajské zastupitelstvo.
Zastánci samostatnosti malé nemocnice, která je příspěvkovou organizací kraje, podepsali petici, ke které mají politici před svým rozhodnutím přihlédnout.

„Zdravotní péče je zde velmi kvalitní a pacienti i jejich blízcí jsou zde spokojeni, což dokazuje skutečnost, že právě oni dali více než 1 500 podpisů na petici,“ sdělil sanitář zahražanské nemocnice Jiří Novák, který zaslal hejtmanovi a zastupitelům otevřený dopis. 

Podle krajských radních změna neohrozí dostupnost, rozsah ani kvalitu zdravotní péče a nikdo při ní nepřijde o práci. Záměr sloučení je součástí strategie rozvoje zdravotnictví v regionu, kterou již zastupitelstvo schválilo. Pokud  sloučení odhlasuje, zřejmě se nepodaří udržet všechny zaměstnance nemocnice. „Někteří jsou přesvědčeni, že dají výpověď , jiní zůstanou. Nic už se potom dělat nedá,“ uvedl Novák pro Mostecký deník.  

Podle Krajské zdravotní bude změna pro nemocnici následné péče přínosem. Například se zvýší a zjednoduší dostupnost akutní péče při nastalých komplikacích.

Stanoviska

Otevřený dopis

Vážený pane hejtmane, vážené zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Dne 15. prosince 2014 budete na zasedání  zastupitelstva mimo jiné řešit schválení převedení Nemocnice následné péče Most, příspěvková organizace, pod Krajskou zdravotní, a.s..

Jak jistě víte, před časem vznikla petice se záměrem neuskutečnit tento převod. K.Z. a.s již nějakou dobu působí v Mostě, kde zajišťuje chod nemocnice. Během let, kdy firma v našem městě působí, zvládla jednu z budov nemocnice  zavřít a zrušit veškerý její provoz. Dále zrušila několik lůžkových stanic a některá oddělení výrazně omezila v jejich provozu. Je snad toto zkvalitňování zdravotních služeb? V neposlední řadě pak zavřela nemocniční prádelnu těsně po její renovaci a nákupu nových praček. Firma si též prošla několika aférami, například nákup předražených přístrojů. 
Tuto společnost před volbami též kritizovalo Sdružení Mostečané Mostu za velký podíl zahraničních lékařů a poukázalo na problematiku investic i přístrojového vybavení v mostecké nemocnici.

Na druhé straně, Nemocnice následné péče Most. Tedy NNP Zahražany v Mostě. Zdravotní ústav, jež je od roku 2013 schopen zajištění svých služeb bez dotací od kraje, má zrenovovanou budovu a její okolí. Lůžka jsou plně automatizována a nechybí ani rehabilitační centrum. Je k dispozici 100 lůžek pro pacienty. KZ nemá v žádné ze svých nemocnic následné péče takovou obložnost. Zdravotní péče je zde, troufám si říci, nejen dostačující, ale velmi kvalitní a pacienti i jejich blízcí jsou zde spokojeni, což dokazuje skutečnost, že právě oni dali přes 1 500 podpisů na petici.
Proč si Krajská zdravotní nezřídila lůžka následné péče ve svém areálu a touží právě po NNP v Mostě, tedy zůstává záhadou. Skoro by to mohlo svádět ke spekulacím o tom, že snad má někdo záměry s renovovanou budovou na Zahražanech. Vždyť prostor ke zřízení těchto lůžek v nemocnici v Mostě je. Zavřených stanic a oddělení je zde skutečně více než dost.

K.Z. a.s. se začleňuje do programu podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020. Neměla by se v tomto období tedy spíše soustředit na nápravu svých chyb v mosteckém regionu, a získat tak zpět důvěru občanů Ústeckého kraje, a nikoliv ohrožovat další zdravotní ústav, který by už dnes měl být pro KZ spíše příkladem?
Nad NNP v Mostě se stahují mračna a zastupitelstvo občanů Ústeckého kraje je může rozehnat. Proč? Protože občané, které zastupujete, to po vás žádají.

Jiří Nový, zaměstnanec NNP Most
a bývalý zaměstnanec K.Z., a.s.

Reakce Krajské zdravotní na otevřený dopis

V rámci ucelené koncepce poskytování zdravotní péče v Ústeckém kraji se již několikrát diskutovalo sloučení nemocnic následné péče v Ryjicích a v Mostě s Krajskou zdravotní, a.s. Důvody tohoto sloučení spočívají zejména ve zkvalitnění péče o pacienty v Ústeckém kraji, kdy tento krok bude mít samozřejmě i pozitivní ekonomický dopad na efektivní financování zdravotní péče.

Sloučením dojde k optimalizaci spolupráce a překladů mezi lůžky akutními a následné péče. Zejména pro pacienty následné péče se zvýší a zjednoduší dostupnost akutní péče při nastalých komplikacích. Dojde i k velmi přínosné a žádoucí užší spolupráci mezi lékaři obou typů nemocnic, stejně tak mezi ostatním zdravotnickým personálem.

Sloučením nemocnic se nebude měnit stěžejní struktura péče o pacienty, a to ani z pohledu personálního obsazení. Krajská zdravotní vnímá zadání Ústeckého kraje realizovat jednotnou koncepci řízení zdravotní péče v kraji jako prioritní úkol od svého zřizovatele. A v souladu s ním je připravena pro další rozvoji péče o dlouhodobě nemocné.

Pisatel ve svém dopisu v nemalé míře Krajskou zdravotní kritizuje, nicméně vše se časem mění a mění se i Krajská zdravotní. Pod vedením nového představenstva a nového vedení společnosti doznává viditelného rozvoje, ve kterém má ambice i v budoucnu pokračovat.
Krajská zdravotní nepřevzala mosteckou nemocnici v dobré kondici. Bylo zapotřebí provést řadu kroků ke zlepšení situace. V současné době je do mostecké nemocnice investováno jak do budov, kdy dochází k rozsáhlé rekonstrukci pavilónů, čehož si Mostečané jistě všimli, tak do zdravotnických přístrojů.

Krajská zdravotní v současné době dokazuje, že zvládá efektivně řídit svou činnost nejen po ekonomické stránce, ale i po stránce péče o nemocné. Je pravdou, že se potýká jako většina nemocnic v České republice s řadou problémů, akutní nedostatek lékařů nevyjímaje, což se musí řešit i na celostátní úrovni ve spolupráci s odpovědným resortem. I přes tyto problémy na trhu práce je její snahou hodnotit zejména odbornost a kvalifikační předpoklady lékařů.

Shrneme-li činnost Krajské zdravotní, pak její systémové a efektivní hospodaření, moderní systém řízení a plánování, maximální využívaní dotačních výzev, se projevuje v letošním roce kladným hospodařením, což je v součtu důvodem pro úvahy představitelů Ústeckého kraje pro sdružení všech svých nemocnic pod jednu organizaci.

Jiří Vondra, vedoucí úseku ředitele
Krajské zdravotní, a.s.