Krajští radní nedávno schválili "vodní memorandum" pro Ústecký kraj. Úřady a firmy v regionu mají s experty hledat řešení, jak šetrněji nakládat s vodou a jejími zdroji a zároveň ji jako strategickou surovinu využít pro hospodářský i sociální rozvoj Ústeckého kraje.

"Nově vzniklá platforma se bude zabývat například zvýšeným rizikem sucha a využitím vody v rekultivaci a revitalizaci území po těžbě uhlí," uvedla krajská mluvčí Lucie Dosedělová. 

Do nové aktivity se zapojily kromě města Mostu, okolních šachet a vodohospodářů také Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě,  Lesy České republiky a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

"Vodní rekultivace v krajině vytváří cenné zásobárny vody. Voda je strategickou surovinou a zdrojem. Její efektivní a chytré využití je pro celý Ústecký kraj obrovskou příležitostí," tvrdí Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.