Severočeská vodárenská společnost (SVS) varovala, že pokud nebude moci rekonstruovat poruchový vodovod a kanalizaci mezi mosteckou Lunou a gymnáziem, nedokáže zabránit havárii. Nad starým potrubím a v jeho ochranném pásmu totiž rostou vysoké jasany, jejichž plánované odstranění chce radnice znemožnit. Jednohlasně se na tom dohodlo městské zastupitelstvo. Schválilo oficiální usnesení, v němž nesouhlasí se záměrem vykácet jasany v ulici ČSA, kde se zatím modernizují rozvody u gymnázia.

Podle radnice má rekonstrukce pokračovat v části ulice od bývalé restaurace U Partyzána směrem k Luně a v návrhu kácení je 11 jasanů z celkových čtyřiceti kusů. Zastupitelstvo uložilo vedení města, aby jednalo s vedením SVS o navržení jiné trasy, aby stromy mohly dál růst. „Zahájíme dialog se Severočeskou vodárenskou, abychom se pokusili docílit nějakého alternativního řešení,“ prohlásil primátor Jan Paparega (ProMost).

Důvodem rekonstrukce vodovodu pod Lunou je podle SVS jeho špatný technický stav odpovídající jeho stáří a také poruchovost. Rekonstruovat se má 236 metrů rour z let 1932 a 1960. U kanalizace z roku 1960 a dlouhé 262 metrů je to podobné, ale podle SVS navíc podléhá dalším vlivům. Jsou to například prorostlé kořeny stromů vysázených nad stokou, která vykazuje praskliny a netěsnosti.

„V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok nelze bez povolení vysazovat trvalé porosty. Ovšem praxe bývá jiná a na tyto skutečnosti se pak naráží až v případech jako je tento,“ komentoval mostecký problém mluvčí SVS Mario Böhme. O záměru rubat ve víc než půlstoleté aleji jednali předsedové zastupitelských klubů, které informoval Daniel Drtík (ODS). „Současný předpoklad investora je stromy vykácet. S tím nemůžeme souhlasit. Musíme hledat možnost, jak takové devastaci zabránit,“ sdělil zastupitel Drtík.

Ke kácení je nutný souhlas orgánu ochrany přírody, tedy odboru životního prostředí mosteckého magistrátu. Podle zastupitele Petra Formánka (ProMost) by měl odbor kácení vetovat, protože zákon to umožňuje. „Strom je víc chráněn než potrubí pod ním,“ řekl Formánek, bývalý magistrátní referent ochrany přírody. Doporučil, aby se upřednostňovaly i další stromy v Mostě, které rostou v ochranných pásmech, a kácely se co nejméně. Podle něj většina dřevin roste právě v těsné blízkosti inženýrských sítí.

SVS podle jejího mluvčího při přípravě investičních akcí vždy zvažuje co nejcitlivější, nejefektivnější a nejhospodárnější postup a řeší i připomínky. „V některých případech lze částečně vyhovět,“ uvedl Böhme. V Mostě pod Lunou vodohospodáři uvažují o změně trasy vodovodu mimo tři stromy, které by se kácet nemusely. „V každém případě vždy konzultujeme s příslušnými úřady potřebu kácení stromů, žádáme o povolení a zajišťujeme také dendrologický posudek,“ upřesnil mluvčí. Podle něj u mostecké akce SVS čeká na vyjádření úřadu s obavami, že rekonstrukce zahájena nebude, což je s ohledem hlavně na špatný stav kanalizace rizikem do budoucna. „Při posuzování takových případů je dobré brát v úvahu víc hledisek. A zásobování vodou a odvádění odpadních vod určitě nepatří mezi luxusní a zbytné služby,“ dodal Böhme.

SVS argumentuje tím, že nad vodovodním řadem či kanalizační stokou by stromy být neměly. Vzhledem k životnosti těchto sítí (50 až 80 let) je podle vodohospodářů zřejmé, že dojde k prorůstání kořenů a při nenadálé poruše je pak oprava a rekonstrukce složitá a bez odstranění dřevin prakticky nemožná. „Zdánlivě jednoduché řešení vést potrubí jinudy je třeba v případě kanalizace téměř vyloučené a v případě vodovodu pak složité nejen po stránce finanční, ale zakládá to možný problém v budoucnosti. Protože čím delší trasy se budují, tím více a dráž se v budoucnosti budou muset obnovovat,“ upozornil Böhme.

Zastupitel Drtík je přesvědčen, že záměr v ulici ČSA je třeba přezkoumat. Připomněl kauzu v ulici Františka Halase, kde se z obdobných důvodů kácely stromy a teprve pak se zjistilo, rozvody jsou dál. „Ukázalo se, že devastace zeleně byla zcela zbytečná,“ řekl Drtík.

Magistrát už dříve informoval, že se samotným kácením vždy čeká až do chvíle, kdy je oznámeno zahájení stavby a převzetí pracoviště. Cílem je předejít zbytečnému nebo předčasnému odstranění dřevin, pokud pak není rekonstrukce skutečně realizována nebo je odložena. Zjišťuje se i hnízdění ptáků. Pokud úřad schvaluje kácení v ochranném pásmu, nařizuje náhradní výsadbu tam, kde žádné sítě nejsou.

Kácení stromů na Mostecku vyvolávalo vlnu kritiky i v minulosti . Největším protest se konal v Litvínově. Letos v červenci uplynulo 22 let od zahájení blokády parku u Citadely, kde po likvidaci stromů začala na prodaném pozemku úředně povolená stavba supermarketu. Proti záboru zeleně tehdy demonstrovalo 150 lidí. Nejradikálnější svými těly zablokovali silnici a staveniště, ale policisté je odtáhli pryč. Stavbě nezabránilo město ani petice s dvěma tisíci podpisy. Protest se zařadil do regionální historie jako jeden z prvních masivních občanských vzdorů po roce 1989. Prvním byla blokáda Libkovic ekologickými aktivisty, kteří se snažili zabránit demolici obce kvůli těžbě uhlí.

V tomto roce lidé demonstrovali proti komerční těžbě cenných krušnohorských bučin u Horního Jiřetína. Soukromý majitel lesů se nedávno s krajským úřadem dohodl na smluvní ochraně části lesa. Území ponechaná od 1. ledna 2021 přírodnímu vývoji zcela bez zásahů člověka zaujmou plochu zhruba 200 hektarů. Na ostatním území se má hospodařit šetrněji.