Jak a kde hlasovat? Je to jednoduché
Své tipy z našeho seznamu i své vlastní, na této stránce nezveřejněné, můžete zasílat klasickou poštou na adresu redakce uvedenou v tiráži, e - mailem na adresu reporter.mostecky@denik.cz či zasílat textovou zprávou dle tarifu vašeho operátora na telefonní číslo 736 30 40 30. Na začátek zprávy je nutné napsat REP 0425 (poté již může následovat váš text do délky 160 znaků).
Hlasovat můžete do posledního lednového dne. Poté zveřejníme vítěznou zajímavost.


Stříbrné pečetidlo
Pochází ze 14. století, kterým purkmistr a městská rada pečetili městské listiny. Dnes se podle něj používá městský znak Mostu. Zdroj - Státní okresní archiv Most


Špitální kostel sv. Ducha
Nejstarší stavba v Mostě je jednolodní stavbou s trojbokým závěrem a půdorysem, který se nijak neliší od ostatních špitálních kostelů, jak jsou známy z jiných měst. Historička umění Heide Mannlová- Raková popsala kostel v Kulturním kalendáři Mostecka z října 1997 takto: "Trojboce uzavřené presbyterium s jedním polem křížové klenby (kromě závěru) se otevírá vznosným triumfálním obloukem do plochostropé lodi. Jediné, co jej odlišuje od ostatních kostelů tohoto typu, je množství tvaroslovných článků, podle kterých lze stavbu datovat, jsou to zejména klínově profilovaná žebra, ostroluký tvar triumfálního oblouku, jižní portál lodi, nad kterým je výduť pro gotickou madonu, a konzoly v presbyteriu, z nichž některé mají tvary kružbových arkád na svých kuželových pláštích, jiné mají těla ostruhově protáhlá, opatřená plastikami medvídků a stylizovaných bust starce a ženy. Svorník v závěru nese reliéf beránka opatřeného praporcem, na druhém svorníku je vytesán erb se znamením kříže na půlměsíci. Erb patří řádu křížovníků Božího hrobu na Zderaze (kostel byl filiální k farnímu kostelu, kde Zderazští měli podací právo). Tato přemíra plastické práce a štíhlé tvary kružbových konzol datují stavbu do dvacátých let 14. století." Špitální kostel sv. Ducha je dnes nejstarší dochovanou stavbou ze starého Mostu. Zdroj - www.mesto- most.cz


Přesunutý děkanský kostel
Po požáru města v březnu roku 1515 zbyla z původního kostela Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 13. století pouze východní krypta a vnitřní obvodové zdivo západní věže. Obnova kostela byla svěřena staviteli Jakubu Heilmannovi ze Schweinfurtu. Základní kámen byl položen 20. srpna roku 1517. Hrubá stavba kostela byla dokončena roku 1549, kostel byl vysvěcen roku 1594. Stavba je architektonickým skvostem pozdní gotiky, završením vývoje gotického stavitelství v Čechách. Na nynější místo byl kostel přesunut v říjnu roku 1975. Po vzoru jihoněmecké gotiky má kostel pouze jednu věž, stěny jsou hladké a ploché, obvodní zdivo je členěno dvěma pásy oken, spodní okna patří jednotlivým kaplím a horní pás oken náleží bočním lodím haly. Vnitřek kostela tvoří velká hala rozdělená do tří lodí sedmi dvojicemi osmibokých sloupů. Mezi opěrné pilíře je vsunuto 16 kaplí, dvě postranní předsíně, sakristie, východní dvojité šnekové schodiště a západní šnekové schodiště. Každá z kaplí má vlastní krouženou klenbu a je zasvěcena svému donátorovi - cechům, bohatým měšťanům a jedna církevnímu hodnostáři. Zdroj - www.mesto-most.cz


Hrad Hněvín Dějiny mosteckého hradu se odvíjely patrně od 9. století, ale jeho existence doložená písemnými prameny se datuje až od poloviny 13. století. Nejstarší písemná zmínka o hradu se vztahuje k roku 1248, kdy Přemysl Otakar II. během vzpoury proti svému otci Václavovi I. mostecký hrad oblehl, ale dobýt se mu ho nepodařilo. V letech 1879 až 1900 byly prováděny romantické přístavby. V roce 1879 byla na původních základech hradu, z kterého se zachovaly pouze gotickorenesanční sklepy a zbytky opevnění, zahájena výstavba výletní restaurace ve stylu původního hradu, o deset let později zde vyrostla 25metrová dřevěná vyhlídková věž, kterou ale v následujícím roce strhl silný vichr. V roce 1896 byl ustanoven Spolek přátel Zámecké hory, jehož hlavní snahou byla výstavba nové vyhlídkové věže a zástavba v místech původního hradu v historicky věrném slohu. Zděná dvacetimetrová vyhlídková věž byla dokončena v roce 1900. Poslední a nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošel hrad v letech 2000 až 2001. Zdroj - www.mesto-most.cz


Kolektivní dům Zkráceně Koldům je významný vývojový článek moderní architektury po II. světové válce, stavebně technická památka světového významu. Představoval v dané době nový styl bydlení a komplexní vybavenosti. Vlastní byty měly sloužit k odpočinku, ostatní činnosti (stravování, zaopatřování dětí, sportovní vyžití) měly být konány společně v prostorách centrální části. Objekt, jež byl stavěn podle projektu architektů E. Linharta a V. Hilského v letech 1947 až 1958, je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a je v zájmu organizace UNESCO.


Flájský plavební kanál
Jedná se o mimořádnou stavbu z let 1624 až 1629 dlouhou téměř 20 km. Kanál začínal u malé lovecké chatky za obcí Fláje a přes Český Jiřetín pokračoval do sasské obce Clausnitz, ústil do Freibergské Muldy. Nedaleko Freibergu se pak splavované dřevo spalovalo na dřevěné uhlí. Plavení trvalo jen 8- 14 dní za vysokého stavu vody. Větší část roku voda kanálem netekla Svému účelu kanál sloužil více než 240 let a je tudíž starší než známé šumavské kanály. Zbytek vody z kanálu po plavení byl sváděn do uměle vytvořeného vodopádu stékajícího z výšky 60 m. Dodnes je kanál i vodopád využíván jako zajímavá turistická atrakce.


Kostel Sv. Jakuba v Bedřichově
Je to nejstarší dochovaná stavba na Mostecku, původně románská, přestavovaná ve 14. století. Na triumfálním oblouku jsou cenné gotické nástěnné malby. Archeologické průzkumy uvnitř objektu kostela i v jeho okolí potvrdili mimořádný význam památky. O její záchranu a propagaci se snaží Rotary club Most s obcí Bělušice a církví. Kostel je uzavřen, organizace hledají zdroje pro dokončení jeho obnovy.


Mezinárodní památník obětem 2. světové války
Stylově čisté a impozantní bývalé krematorium na mosteckém hřbitově, patří k nejvíce ceněným budovám v Mostě. Objevilo se i v uznávaném televizním seriálu o architektuře Šumná města. Krematorium z dvacátých let minulého století navrhl v období moderny vídeňský architekt August Kirstein. Klasicistní chrám piety dotvořil inženýr Anton Svitil. V budově je památník obětem druhé světové války, na jehož vybudování se podíleli váleční veteráni z Evropy. Objekt je v seznamu kulturních památek. Nyní se vedou o jeho vlastnictví spory. Ústecký kraj chce budovy věnovat městu Most, to nabídku zatím odmítá.

Flájská přehrada Horská nádrž, kterou drží unikátní dutá hráz.

Budova SHD KomesNejvyšší mostecká stavba.

Rychlodráha mezi Mostem a LitvínovemNeobvyklá trať, jedna ze dvou v republice, která vede mezi dvěma městy.

Hipodrom
Závodiště, které vzniklo na bývalé výsypce. Před desítkami let byly na jeho místě vesnice.

Autodrom
Autodrom Most se začal stavět v roce 1978 v místě bývalého povrchového dolu Vrbenský. Závodní okruh měl být součástí tzv. branně- sportovního areálu. Po čtyřech letech se na staveništi o rozloze 140 ha začala rýsovat konečná podoba závodního okruhu. Dva měsíce před konáním prvních zkušebních závodů trať ještě nebyla celá průjezdná, nakonec ale bylo vše včas dokončeno.

PolygonMísto pro výuku bezpečné jízdy, stejně jako autodrom vznikl na výsypce.

Větrné elektrárny v Krušných horáchSoustava mohutných stožárů, které dodávají ekologickou energii.

Písečný vrch u BečovaVzácné archeologické naleziště.

Zámek JezeříPamátka, která málem podlehla těžbě hnědého uhlí.

Arboretum pod zámkem Jezeří
Park vzácných dřevin.