Podnět ke kontrole podala na jaře organizace Greenpeace, která s místní radnicí kácení kritizuje s varováním, že lesy jsou součástí evropsky významné lokality (EVL). Město podalo stížnost Evropské komisi s odůvodněním, že vnitrostátní orgány dosud nezajistily účinnou ochranu bučin.

„Platný lesní hospodářský plán byl přijat bez řádného posouzení dopadů těžby dřeva a dalších činností na evropsky významnou lokalitu. Tudíž ani nemohla být zajištěna dostatečná ochrana přírodních stanovišť a vzácných živočišných druhů. V oblasti kolem Horního Jiřetína nedošlo k uzavření smluvní ochrany ani vyhlášení zvláště chráněného území. Platí zde na většině území  pouze vágní tzv. základní ochrana, která se ukazuje jako neúčinná,” informoval právník Jaromír Kyzour, který Horní Jiřetín zastupuje.

Lesy patří firmě I.H.Farm, která jedná s krajským úřadem o uzavření smluvní ochrany území. Podle kritiků trvá jednání příliš dlouho a stát z toho nevyvodil žádné důsledky. „Znovu se potvrdilo, že i dnes je ochrana krajiny severozápadních Čech na samém okraji zájmu orgánů ochrany životního prostředí. Lesy, které odolaly následkům staleté, mimořádně intenzivní průmyslové činnosti, jsou dnes bezohledně ničeny jen kvůli krátkodobému ekonomickému prospěchu,“ uvedl jiřetínský starosta Vladimír Buřt.

Lidé nad zámkem Jezeří kritizovali těžbu buků.
Zóny bez kácení mají ochránit část cenných lesů u Jezeří. Ekologové chtějí víc

Greenpeace požaduje vyhlášení ochrany a bezzásahovosti celého území od Horního Jiřetína až po Národní přírodní rezervaci Jezerka. „Bukové lesy u Jiřetína jsou roky nadměrně káceny a dále degradovány vysazováním nepůvodních dřevin a odvozem mrtvého dřeva. Jsme přesvědčeni, že dochází k nevratnému poškození této evropsky chráněné lokality. Přesto Česká inspekce životního prostředí opět selhala a nedokázala zasáhnout,” sdělila Nikol Krejčová z Greenpeace.

Česká inspekce životního prostředí jako kontrolní orgán zjišťovala, zda I.H.Farm postupovala podle krajským úřadem schváleného hospodářského plánu a dalších zákonných povinností. „V tomto směru nedošlo k žádnému pochybení kromě toho, že pro obnovu lesa byla používána nepůvodní dřevina douglaska. Proto také nelze vyloučit případný postih. Inspekce ale musí postupovat v souladu s rozhodnutím krajského úřadu, který kácení lesa v daném rozsahu povolil,“ konstatoval mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Organizace Děti země nominovala jednatelku firmy Olgu Chabr Grillovou na titul Ropák roku. „Bukové porosty na svazích Krušných hor patří mezi jeho ikonické znaky, přičemž jde také o biotopy zvláště chráněných druhů živočichů, zejména hmyzu a ptáků, takže dochází k trvalému poškozování tohoto území. Navíc pro zalesňování jsou používány i stanovištně nevhodné smrky,“ sdělil koordinátor ankety Miroslav Patrik. Podle něj je škoda, že Krušné hory nebyly dosud vyhlášené jako chráněná krajinná oblast.

Lidé nad zámkem Jezeří kritizovali těžbu buků.
FOTO: Chraňme naše lesy. Lidé u Jezeří protestovali proti kácení bučin

„Od loňského roku jsme já i moje společnost terčem útoků a obviňování z dlouhodobě nešetrné a plošné těžby starých horských bučin na svazích Krušných hor a z trvalého poškozování tohoto území, či z využití nevhodně zvolených smrků pro zalesňování. Jak ale potvrdila České inspekce životního prostředí, všechna tato obvinění jsou neopodstatněná. Závěry dvou paralelně probíhajících kontrol se jednoznačně shodly na tom, že k žádnému porušení zákona při těžbě nedošlo,“ reagovala Grillová.

Dodala, že podle závěrů obou kontrol nebyl překročen objem těžeb schválených v Lesním hospodářském plánu, nedošlo k ohrožení ekologicko - stabilizačních funkcí lesa a že požadavky vyplývající ze závazného stanoviska krajského úřadu jsou plněny.

Jezero Benedikt v Mostě po bouřce 14. července.
Útulný Benedikt, akční Matylda nebo impozantní jezero Most? Každé má své fandy

„Ze závěrů obou kontrol jasně vyplývá, že autoři udání, které jednu z kontrol iniciovalo, neuváděli pravdu. Až tragikomicky pak vyznívá fakt, že jsem na základě těchto nepravd byla nominována na cenu udělovanou za mimořádně neekologické počiny a tyto nepravdy jsou dále rozšiřovány bez toho, aby si jejich relevanci někdo další ověřil,“ dodala Grillová. Ve své obhajobě se odvolala i na konstatování ČIŽP, že „veřejnost laická i odborná může mít jiný názor na způsob lesnického hospodaření na těchto stanovištích, ale je třeba dbát zákonných omezení vyplývajících pro lesnické hospodaření vlastníka“.

Podle Grillové výjimečnost Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří musí být dlouhodobě ochráněna. „Proto je naším cílem rozšíření EVL na všechny navazující pozemky ve vlastnictví I.H.FARM a zahrnutí podstatné části lesa I.H.FARM do bezzásahového území," sdělila.

Bučiny u Jezeří
Oblast je domovem řady chráněných a vzácných rostlin a živočichů, jako jsou například ptáci sokol stěhovavý, holub doupňák a jestřáb lesní, brouci roháč obecný, tesařík alpský a kovařík fialový a další druhy vázané na porosty podobné pralesům. Nad Jezeřím hnízdí také orel mořský. Podle řady odborníků jsou porosty u Horního Jiřetína cennější než typické hospodářské lesy. Argumentují tím, že je to jeden z největších komplexů acidofilních a květnatých bučin v Čechách.