Tamní městský úřad byl hostitelem 2. konference společné aktivity obcí a měst Bílina, Duchcov, Braňany, Chotějovice, Ledvice, Lom, Mariánské Radčice, Osek a Světec a Severočeských dolů, která nese název Stop prach. I tentokrát se jí vedle starostů, členů zastupitelstev, občanských sdružení a ekologických aktivit zúčastnili dalších hosté a špičkoví odborníci.

Zástupce odborného týmu Lubomír Paroha seznámil přítomné s kvalifikovanými odhady emisí tuhých znečišťujících látek z malých spalovacích zdrojů a z dopravy, což je součást tzv. pozadí. „Už na první konferenci jsme si řekli, že minimalizace vlivu Lomu Bílina i Elektrárny Ledvice na kvalitu ovzduší jsou řešena v rámci hodnocení vlivu těchto zdrojů na životní prostředí a ochranná opatření jsou realizována a pečlivě kontrolována a hodnocena. Na nás je, abychom se zaměřili na ostatní zdroje pozadí, kterými se nikdo příliš nezabývá, a paralelně s minimalizací vlivu těžby je odhalili a nakonec navrhli řešení,“ uvedl před samotnou prezentací Paroha.

Většina účastníků byla překvapena z představené emisní bilance, k jejímuž zpracování přispěla svými údaji všechna dotčená města a obce. Odhady se podařilo doplnit o výsledky měření, které zajistil Státní zdravotnický ústav ve dnech 17. až 19. března. „V Duchcově u vodní nádrže Barbora a na vytipovaném místě v Chotějovicích jsme měřili celou škálu částic, SO2, NO, NO2, NOX, CO a ozon a v odebraných vzorcích ovzduší se sledovala zátěž polycyklickými aromatickými uhlovodíky a také vybranými těžkými kovy. V Chotějovicích jsme zjistili prakticky u všech emisí zvýšení hodnot v době rána, což je jednoznačně způsobeno vlivem dopravy. Podobné grafické znázornění hodnot těžkých kovů ukazuje nejen na vliv dopravy, ale i lokálního topení,“ prozradil Bohumil Kotlík, který měření vedl.

Shrnuté výsledky ukázaly, že největším problémem pro Bílinu je doprava na silnici I/13, pro Braňany vliv domácností ve střední části obce, pro Duchcov vliv domácnosti v jižní části města a doprava na hlavních komunikacích v jeho středu, pro Chotějovice vliv dopravy na silnici I/13, ale také na 25316 a 25319, pro Ledvice je problémem vliv domácností a prašnost v oblasti nakládky uhlí, pro Lom je to vliv domácností v jeho střední části, Mariánské Radčice jsou bez závažnějších problémů stejně jako Osek, který však tíží doprava v jeho středu.

Účastníci měli příležitost seznámit se s kroky, které provádějí Severočeské doly ke zmírnění vlivu těžby na životní prostředí. Ředitel strategie a komunikace Vladimír Budinský informoval o ukončení sypání na poslední vnější výsypce v Ústeckém kraji na výsypce Pokrok, která bude nyní rekultivována. Doly omezují prašnost investicemi do ochranných opatření, kterými jsou valy, zelené pásy, zakrytování dopravníků, zkrápění uhelných přesypů a kropení komunikací.