„Mnoho let jsme se snažili poskytovat odborné služby v K-centru Most, které však slouží jako nízkoprahové zařízení pro osoby ohrožené drogou a pro nově vznikající službu jsme neměli dostatek odpovídajícího prostoru. Po třinácti letech teprve letos v květnu jsme otevřeli specializované Centrum pro rodinu a následnou péči,“ říká terapeutka Lucie Gärtnerová. Služba je financována z Evropského sociálního fondu a tedy je pro uživatele zdarma. Centrum sídlí v Mostě, ulici J. Seiferta 2159.

Klientem centra, které funguje ambulantně, se může stát člověk starší 15 let, který absolvoval rezidenční léčbu v psychiatrické léčebně nebo terapeutické komunitě, nebo osoba, jejíž blízký abstinuje od návykových látek anebo je jejich aktivním uživatelem.

„Nabízíme klientům vedle podpůrného individuálního poradenství také podpůrnou individuální a skupinovou psychoterapii, která je dostupná jak pro klienty abstinující, tak i pro rodiče a osoby blízké, v rámci níž se aktuálně v centru schází jedenáct rodičů, kteří mají potřebu změnit svůj přístup ke svému dospělému dítěti se závislostí,“ vysvětlila Lucie Gärtnerová.

Pod vedením terapeutů si navzájem sdělují své zkušenosti a postupy, které se jim osvědčily nebo naopak neosvědčily při snaze pomoci svému dítěti „dospět“ a vrátit se zpět do společnosti. Dalšími speciálními službami, jejichž účelem je posílit zejména sociální a pracovní kompetence klienta, je pracovní a sociálně právní poradenství, trénink dovedností a ergoterapie s návazností na volnočasové aktivity klienta. Například s klienty pracuje pracovník, který je naučí, jak se uplatnit na trhu práce.

„Ve stoprocentních číslech máme klienty do tří měsíců zaměstnaných, a to se říká že v Mostě není práce,“ dodala Gärtnerová, podle které jen za dva měsíce existence do centra přišlo padesát nových klientů.