Před měsícem bylo na výsypce Pokrok ukončeno vnější sypání a od té doby budou veškeré nadložní zeminy ukládány výhradně do vnitřní výsypky, a tím dojde nejen k výraznému snížení hluku, ale především prašnosti. Na vnější výsypce Pokrok budou pokračovat rekultivační práce, a ta se tak stane ochranným valem pro okolní obce a města.

Po celých 28 let na výsypce Pokrok ukládal nadložní hmoty pouze jediný zakladač, který za tuto dobu přemístil z prvního skrývkového řezu na 280 milionů kubíků zemin. Nyní tento kolos čeká celková rekonstrukce a nasazení. Výsypka Pokrok, jež je ohraničena okrajem města Duchcov, oseckou výsypkou a hranou lomu Bílina, má konečnou rozlohu 727 hektarů. Do konce loňského roku bylo na výsypce rozpracováno 530 hektarů převážně lesnických rekultivací.

„Nejdůležitějším faktem určitě je, že proti plánům z 80. let, kdy měla výsypka Pokrok postoupit dál, než je nyní, katastr Lomu nebude dotčen těžbou ani výsypkou,“ uvedl Vladimír Budinský, ředitel komunikace s veřejností Severočeských dolů. „Při přípravě a postupu rekultivací vycházíme vstříc reálným požadavkům měst a obcí. Úmluvy máme i se zastupitelstvem v Lomu, které by uvítalo upravit jeden svažitý terén pro sáňkování. Podobnou územní rezervu pro rekreaci a vybavenost si dalo město Osek,“ dodal Budinský. Na jeho slova navázal ukázkami na plánu výsypky vedoucí rekultivací Vratislav. Ondráček. Představil současný stav a budoucnost ploch, tak jak budou postupně rekultivovány pro zemědělské a lesnické využití, ale také zelených ploch s lesoparky, které si města a obce zapracovaly do svých územních plánů. Zastupitelé Lomu si plán v pondělí se zájmem prohlédli a položili hostům několik vysvětlujících otázek.

„Chtěl bych upozornit, že plochy procházející rekultivací jsou stále ještě součástí důlní činnosti a tudíž pro veřejnost nepřístupné. Ke změně dojde až po jejich dokončení a vyjmutí ze zvláštního režimu. V současné době probíhají na vnější výsypce hrubé terénní práce a na upravených plochách se přistupuje k biologické rekultivaci – k zatravnění a výsadbě lesních kultur. Řada těchto ploch bude ozeleněna už v roce 2012. V letošním roce máme na rekultivace na Dole Bílina vyčleněno zhruba 180 milionů korun,“ doplnil Ondráček.