V roce 2018 vynaložila na investiční a provozní náklady spojené s ochranou životního prostředí částku 1,87 miliardy korun, což je nejvíce v historii. Za posledních pět let tato částka dosáhla 6,7 miliardy korun. „Během 15 let jsme snížili množství emitovaných znečišťujících látek o více než 95 %, instalovali jsme řadu technologií zachycujících a likvidujících tyto látky a odstavili jsme některá starší výrobní zařízení,“ upřesnil ředitel jednotky EKO společnosti Unipetrol Pavel Sláma.

Celkové náklady na ochranu životního prostředí v roce 2018 za celou skupinu Unipetrol dosáhly 1,87 miliardy korun. Zahrnovaly například náklady na sanaci starých ekologických škod, poplatky za znečišťování ovzduší a za vypouštění odpadních vod, za ukládání odpadů na skládkách, tvorbu rezervy na rekultivaci skládek a náhrady za imisní škody na lesích. Investiční náklady na ochranu životního prostředí v roce 2018 dosáhly 718 milionů korun, což je čtyřnásobek částky za rok 2017.

Ilustrační foto
Městům a obcím Unipetrol letos daroval 2,5 milionu korun

Mezi nejdůležitější události z hlediska ochrany životního prostředí patří především výstavba nové kotelny etylenové jednotky, instalace technologií pro snižování emisí oxidů dusíku a oxidů síry na teplárně T700 v Litvínově, instalace technologie pro snížení vanadu v odpadních vodách nebo výstavba nového energetického centra v Neratovicích.

Unipetrol aktivně spolupracuje i se státní správou. Vedle ochrany životního prostředí Unipetrol věnuje velkou pozornost také podpoře životního prostředí. Společně se sdružením ALKA Wildlife pečuje o sokoly stěhovavé, kteří hnízdí v areálech závodů v Litvínově, Kralupech a Neratovicích. Od roku 2011 se vylíhlo již 25 sokolích mláďat. Letos se vylíhla mláďata v Litvínově a v Neratovicích. Ve spolupráci s Českým rybářským svazem Unipetrol pravidelně dvakrát ročně vysazuje ryby do řeky Bíliny a Labe.