Objem investic na rok 2016 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS na období 2016 - 2020, přičemž zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku v souladu Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Zároveň reflektuje výsledky jednání vedení SVS s akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, při hledání kompromisů na straně potřeb do obnovy majetku s důrazem na dodržení sociální únosnosti ceny vody.

Převážná část investic do obnovy majetku

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák, dodává:

„Celkový objem prostředků určených na investice do vodohospodářského majetku SVS, tzn. 1,27 miliardy korun, bude v plném rozsahu kryt z vlastních zdrojů společnosti, získaných z vodného a stočného. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: téměř 80 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to v objemu 0,992 mld. Kč, a zbývajících 20 % půjde na strategické investice vyvolané legislativou, což představuje objem 278 mil. Kč. Naší prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, avšak stále musíme dohánět hendikep ze startovní čáry a navíc narážíme na nedostatečný podíl z ceny vody na obnovu pro vlastníka majetku."

Strategické investice IP – objem r. 2016 (tis. Kč)
Nevyhovující zdroje pitné vody                            15 000
Úpravny vod                          109 000
Dostavba kanalizací – odstranění výustí                            70 000
Čistírny odpadních vod                            84 000
Strategické investice celkem                          278 000
Obnova majetku IP – objem r. 2016 (tis. Kč)
Obnova majetku – pitná voda                          393 000
Obnova majetku – odpadní voda                          514 000
Ostatní a drobné rekonstrukce                            85 000
Obnova majetku celkem                          992 000
Investiční plán SVS celkem                        1 270 000

Stále splácíme dluhy minulosti

Cílem SVS je pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a zajistit obyvatelům na severu Čech lepší životní komfort, tj. dodávku kvalitní pitné vody a adekvátní odkanalizování a čištění odpadních vod. Aktivity SVS jsou však stále ovlivněny podmínkami při vzniku společnosti, kdy od svých akcionářů – měst a obcí - převzala rozsáhlý a dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek.

Ilustrační foto.Přes velmi masivní investice zejména v posledním desetiletí je dnes průměrně 60 % tohoto majetku za svou životností: konkrétně až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren odpadních vod.

Trvalým problémem je i nedostatečný podíl z ceny vody pro vlastníka. Nejdříve si celých 25 % nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací.

Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. Tyto vlastní finanční prostředky získané z ceny vody ale nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle stavu infrastruktury, takže majetek přes veškerou snahu dál stárne. Snažíme se proto maximálně využívat nástroje k analýze, hodnocení a bodování stavu majetku tak, aby prostředky do obnovy směrovaly do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu.

Efektivita investic na prvním místě

Vždy se snažíme naše stavby zkoordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, a samozřejmě i s vlastníkem komunikace. Výsledkem jsou časově koordinované akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla uložené v největší hloubce) navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků a závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce.

Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější investice typu revitalizace území.

Důsledkem těchto opatření je zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost. V neposlední řadě to pro zúčastněné investory znamená úsporu v důsledku rozdělení nákladů.

Navíc díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS daří dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek v rozmezí 20 až 30 % pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).

Rozdělení investičních prostředků po okresech

LB kraj Počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb
CL     21 staveb        123 mil. Kč Dubnice p. R. – rek. přivaděče Útěchovice
Pertoltice p. R. – rek. vodovodu
Holany – rek. ČOV
Sloup v Čechách. – rek. vodovodu
JN     12 staveb       98,8 mil. Kč Držkov – odstranění kanalizačních výústí
Jablonec n. N., Mšeno – rek. vodovodu v kolektoru
Jablonec n. N., Pod Skalkou – rek. kanal. a vodovodu
LB     12 staveb       74,4 mil. Kč Chrastava, Liberecká – rek. vodovodu
Liberec, M. Horákové – rek. kanal. a vodovodu
Liberec ČOV – posílení zdrojů vzduchu
UL kraj Počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb
CV     15 staveb       77,5 mil. Kč Chomutov, Čelakovského, Pol. vězňů, Dostojevského –
rek. kan. a vodovodu,
Chomutov, Osvobození, Sokolská – rek. kanal. a vdv.
Jirkov, Nový Březenec – rek. vodovodu
DC     18 staveb     168,6 mil. Kč Chřibská – rekonstrukce ÚV
Rumburk, Střední – rek. kan., vdv., a odstranění výústi
Benešov n. Pl., Cihelní, Pod Táborským vrchem –
rek. vodovodu a kanalizace
LN     16 staveb       78,6 mil. Kč Žatec, Svatopluka Čecha – rek. kanalizace a vodovodu
Podbořany, A. Dvořáka – rek. kanal. a vodovodu
Výškov – rek. ČOV
LT     24 staveb     116,7 mil. Kč Třebenice – rekonstrukce ČOV
Píšťany – rek. ozonizace ÚV Velké Žernoseky
Roudnice n. L. Horymírova, Krokova, Sámova,
Neklanova – rek. kanal. a vdv.
MO     16 staveb       72,9 mil. Kč Hora Sv. Kateřiny – rek. přív. řadu do vodojemu
Most, Čepirohy Velebudice – rek. kan. výtlaku
Most, Pod Koňským vrchem – rek. vodovodu
TP     25 staveb     152,1 mil. Kč Modlany – zkapacitnění ČOV
Modlany - Srbice – nový vodojem Srbice a zásob. řad
Teplice, Dubská – rek. vodovodu
UL     15 staveb     106,3 mil. Kč Tisá – intenzifikace ČOV
Povrly Roztoky – rek. vodovodu a odstranění výústi
Ústí n. L. – rek. vodojemu a čerpací st. Předlice Kubistov
Trmice Koštov – rek. vodojemu a přív. řadu

K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky ve výši 85 mil. Kč, určené na drobné stavebně-strojní rekonstrukce mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a další prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2016.

AUTOR: SVS, a. s.