Představenstvo se jednoznačně shodlo, že JUDr. Vagaši poškodil svými nepodloženými výroky nejenom dobré jméno společnosti HC MOST spol. s r.o., ale i dobré jméno vlastníka této společnosti. Tyto nepravdivé výroky uvedl, aniž by si je důkladně ověřil, případně je projednal v dozorčí radě HC MOST spol. s r.o., či s jednatelem společnosti a sportovním manažerem, kterých se celá kauza týkala. Z tohoto důvodu se představenstvo TSmM a.s. rozhodlo zveřejnit výsledky šetření, které na základě předložené zprávy JUDr. Vagašiho provedlo a shrnulo je ve svých materiálech odsouhlasených na svém zasedání 9.7. 2008. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý materiál, obsahující řadu údajů spadajících pod zákon „O ochraně osobních údajů“ a dále pod obchodní tajemství společnosti, nelze zprávu zveřejnit celou. Obsahuje pouze pasáže, které bezprostředně reagují na výroky JUDr. Vagašiho (v případě zájmu je kompletní zpráva k nahlédnutí v jejím původním znění v sídle společnosti TSmM).
Pro vlastníka společnosti tímto celá záležitost končí a více se již k této nepříjemné problematice, jež poškodila dobré jméno mosteckého hokeje, nebude vyjadřovat. Ze strany vedení HC MOST spol. s r.o. neshledalo představenstvo TSmM a.s. žádné pochybení a s navrženými opatřeními JUDr. Vagašiho se neztotožňuje.
Představenstvo TSmM a.s. se zároveň omlouvá všem, jejichž jména byla v rámci článku JUDr. Vagašiho citována. Doufáme, že tento neetický a necitlivý přístup JUDr. Vagašiho nenabourá důvěru těchto osob v HC MOST spol. s r.o. a neodradí reklamní partnery a příznivce, kteří mají mostecký hokej rádi.

Vyjádření k předložené laické kontrole předsedy DR HC MOST spol. s r.o.

Vzhledem ke složitosti a vážnosti celé situace je třeba přiblížit systém fungování společnosti HC MOST spol. s r.o.
TSmM a.s. jsou na základě smlouvy s městem Most pověřeny provozem a údržbou zimního stadionu. V roce 2000 bylo městem Most uloženo a dohodnuto, že TSmM a.s. se stanou generálním sponzorem mosteckého hokeje a to za účelem zabezpečení dlouhodobého rozvoje tohoto sportovního odvětví a to z pohledu mládeže i z důvodů zviditelnění samotného města v rámci republiky. Na základě tohoto úkolu odkoupily TSmM a.s. 80 procent podílu v HC MOST spol. s r.o. Jednatelem společnosti byl zvolen ředitel divize účelových zařízení, který byl nejenom jedním z čelních představitelů mosteckého hokeje, ale současně i velký patriot. Tímto krokem byla zajištěna kontinuita jednání mezi HC MOST spol. s r.o. a TSmM a.s. A to nejen v oblasti provozní a ekonomické, ale i sportovní. Společnost TSmM a.s. dále převzala vedení účetnictví HC a do společnosti HC MOST spol. s r.o. převedla a uplatňovala nejdůležitější směrnice související se zabezpečením provozu této společnosti i v oblasti pracovně právních vztahů a dalších smluvních vztahů. Tyto skutečnosti se odehrály v roce 2001. V rámci těchto změn byla ustanovena dozorčí rada jako poradní a kontrolní orgán společnosti, v jejímž čele od počátku stál JUDr. Vagaši. Právě v této době byla JUDr. Vagašim jako právníkem provedena velká kontrola smluvních vztahů HC MOST spol. s r.o. a následně provedena i příslušná nápravná opatření, která JUDr. Vagaši doporučil. Po dobu dalších sedmi let prováděla DR HC MOST spol. s r.o. následné kontroly tak, jak ukládá obchodní zákoník, a nikdy neshledala závady. Ty se objevily překvapivě teprve v roce 2008, předložením této zprávy, která se spíše než právním pochybením zabývá ekonomickými prohřešky. Navíc po době, kdy tato samá dozorčí rada na svém jednání dne 23.4.2008 usnesením č.194/31/2008 schválila účetní závěrku, výrok a zprávu auditora, včetně výroční zprávy za rok 2007, které byly s výrokem bez závad.

Celá zpráva JUDr. Vagašiho je rozdělena do čtyř základních oblastí, které byly předmětem kontroly. Jedná se o: 1) oblast uzavřených nájemních smluv
2) oblast pracovních smluv
3) oblast hráčských smluv pro rok 2007/08
4) oblast trenérských smluv

V této souvislosti je nutné zmínit způsob jednání za společnost. Statutárním orgánem v této společnosti je jednatel společnosti a to bez omezení. Už jenom tento fakt znamená, že jednatel k jakémukoliv svému kroku nepotřebuje žádný souhlas, ani schválení. Je odpovědný vlastníkovi společnosti za to, zda dodržel a nebo nedodržel schválený podnikatelský záměr. Z tohoto pohledu je nutné konstatovat, že jednatel společnosti měl dva základní cíle pro rok 2007. Za prvé udržet první ligu „A“ mužstva a zastoupení všech mládežnických oddílů ve stávajících soutěžích a za druhé dodržet podnikatelský záměr v oblasti ekonomických ukazatelů. Oba tyto cíle byly splněny.
Další část zprávy se zabývá jednotlivými oblastmi. Jedná se o shrnutí všech vyjádření (právní názory, vyjádření finanční ředitelky, vedoucí PaM, sportovního manažera a jednatele spol.) k předložené zprávě JUDr. Vagašiho. Všechny uváděné skutečnosti, ať už v souvislosti se mzdami zaměstnanců nebo hráčskými smlouvami, jsou předmětem ochrany osobních dat. Jakékoliv jejich zveřejňování je trestné a z tohoto důvodu nemohou být součástí této zprávy. Jsou ale uloženy na technických službách (pracovní smlouvy) a na HC MOST spol. s r.o. (smlouvy hráčů, postoupení práv, nájemní smlouvy, trenérské smlouvy a ostatní).


1) Oblast uzavřených nájemních smluv

První část zprávy se zabývá vypsáním příslušných kontrolovaných smluvních vztahů. Následuje výčet případných chyb. K nájemním smlouvám lze říci, že s výjimkou chybějících dat v několika smlouvách (a to pouze na jedné straně – tj. v závěru smlouvy je vždy na jedné straně datum a podpis jednatele HC MOST spol. s r.o. a na druhé straně datum a podpis podnájemce. Stalo se, že na jedné straně tento datum chybí.), nebylo shledáno žádné vážné pochybení. Jedná se o administrativní opomenutí ekonomky společnosti , která má z titulu své funkce toto zajišťovat. Na základě vyjádření právníků není toto důvod ke zpochybňování platnosti smluvního vztahu tak, jak uvádí JUDr. Vagaši. Pokud se týká inflační doložky, tato se nachází u dvou smluv, což jsou smlouvy, které byly dříve uzavřeny s Technickými službami města Mostu a.s. a po přistoupení TSmM a.s. do společnosti HC MOST spol. s r.o. Tyto smlouvy společnost HC MOST spol. s r.o. převzala tak, jak byly již sepsány. Dle vyjádření právníků ani toto není žádné pochybení a nelze jej definovat jako škodu a to i s přihlédnutím k uváděným skutečnostem. Jen pro představu: u smlouvy na restauraci a bufet je cena pronájmu oproti cenové mapě města cca dvojnásobná. Zde se lze jen pozastavit nad výrokem JUDr. Vagašiho o benevolentnosti v těchto smlouvách a nad jeho zřejmou neznalostí o cenách pronájmu v dané lokalitě stanovené městem a to i přesto, že je dlouholetým zastupitelem.
Po prověření všech připomínek JUDr. Vagašiho a doložením skutečností bývalým jednatelem nebylo shledáno (a to i po konzultaci s právníkem) žádné pochybení ze strany jednatele. Konstatování a upozorňování na údajné benevolentní stanovování nájemného, nelze považovat za relevantní výsledek kontroly.

2) Oblast pracovních smluv

Všichni, kdo se okolo společnosti pohybují, dobře vědí, že společnost neoplývá velkými finančními možnostmi. Zaměstnanci mají relativně nízké platy a aby nemusel být navyšován stav zaměstnanců a zvyšována finanční potřeba společnosti, vzájemně se zastupují při dovolených, nemocech atd.
Z následného prověření je zřejmé, že JUDr. Vagaši v podstatě u všech smluv špatně opsal data, občas srovnával nesrovnatelné – jednou hovoří o hrubém příjmu, podruhé o čisté mzdě, což jsou dvě odlišné věci. Již z „pojmenování problému“ JUDr. Vagašim je zřejmé, že příliš nechápe rozdíl mezi hrubými mzdami a vyplacenými mzdami zaměstnanců, což jsou pochopitelně mzdy čisté, které odcházejí na peněžní účet či jsou vyplacené v pokladně. Kontrolou bylo zjištěno, že správná je částka uváděná v účetnictví.
Kromě již zmiňovaných chyb se JUDr. Vagaši zabývá počtem strojníků, resp. jak uvádí – počtem rolbařů. Jelikož se jedná o čpavkové hospodářství, existuje norma, která takovýto provoz upravuje a to včetně počtu příslušných pracovníků (jeden přímo ve strojovně, druhý v blízkosti strojovny). Litvínov nedisponuje pouze čtyřmi rolbaři, ale osmi pracovníky pro úpravu ledu. Dalším problémem, na který JUDr.Vagaši poukazoval, byl souběh pracovní a hráčské smlouvy u jednoho zaměstnance. Nejedná se o protiprávní vztah, jelikož zaměstnanec si řádně plnil své pracovní i hráčské povinnosti tak, že se nikdy neprolínaly. V tomto případě je k dispozici vyjádření právníka, který se pracovně právními vztahy zabývá. Za podivné lze považovat poznámku JUDr. Vagašiho ke srovnání platu mezi některými zaměstnanci. V tomto případě to lze chápat za jakési „prosazování“ osobních zájmů JUDr Vagašiho.
Rovněž v této oblasti nebylo po předložení všech dokladů shledáno žádné pochybení, ani porušení zákona. Pokud JUDr. Vagaši považuje souběh hlavního pracovního poměru a dohody za porušení zákona, pak nezbývá než konstatovat, že minimálně polovina našeho národa porušuje zákon, alespoň podle závěrů JUDr. Vagašiho.

3) Oblast hráčských smluv 2007/08

Coby dlouholetý předseda dozorčí rady by měl JUDr. Vagaši vědět, že hráčské smlouvy nejsou vyčerpávající pro jakési hodnocení či kontrolu vyplácení odměn. V oblasti hokeje se pohybuje dostatečně dlouho, aby tušil existenci dalších smluvních ujednání, kterými jsou Smlouvy o postoupení práv, Dohody o střídavých startech, dále aby věděl, že v návaznosti na tyto smluvní vztahy existují tři kategorie hráčů – kmenoví hráči, hráči na Smlouvu o postoupení registračních práv a hráči dle Dohody o střídavých startech. V tomto případě by se dalo od provedené kontroly očekávat vyjádření k právním věcem vyplývajících ze smluv, než rozebírání způsobu úhrady jednotlivých odměn a to ještě na základě neúplných podkladů, které si bohužel JUDr. Vagaši pravděpodobně nevyžádal, aby mohl provést kontrolu správně, a i z ekonomického pohledu komplexně.
Velice pochybné je neustálé tvrzení a zdůrazňování, že se v klubu vystřídalo 72 hráčů. Doložená skutečnost je ale 49 hráčů. Závěrem k této oblasti opět nezbývá, než konstatovat, že po předložení všech kompletních materiálů v rámci odměn hráčů neexistuje jediný důvod pro zpochybňování příslušných postupů. Dokonce ani JUDr. Vagaši z pohledu právního nic této oblasti nevytknul. Veškeré peníze, které byly vyplaceny, jsou řádně zaúčtovány, dokladovány a doloženy. Potvrdil to i audit společnosti. Poznámky JUDr. Vagašiho, jací hráči a za kolik peněz zde hráli, jsou nepochopitelné. Toto určitě nebylo předmětem příslušné kontroly a nemělo s právními aspekty kontroly nic společného. Opět nelze než konstatovat to, co na samém začátku. Sportovní i ekonomický cíl byl splněn.

4) Oblast trenérských smluv

V případě trenérských smluv (dokonce více než u jiných smluvních vztahů), je zřejmý útok na osobu sportovního manažera. Hovořit o fingované smlouvě v auditované společnosti s právníkem ve funkci předsedy DR je mírně řečeno přehnané.
Při uzavírání těchto trenérských smluv nebylo shledáno žádné pochybení. Závěry JUDr. Vagašiho z oblasti ekonomické lze považovat za chybné a nesprávné, což bylo zapříčiněno pravděpodobně ne zcela úplnou znalostí dané problematiky.


Závěr

V této části bych se rád vyjádřil k závěrům, ke kterým JUDr. Vagaši dospěl po provedení laické kontroly, jak ji sám nazval. Předpokládal jsem, že jako právník se zaměří na právní otázky jednotlivých oblastí a bude hledat případné porušení zákonů. Z jeho závěrů vyplývá, že tato oblast je naprosto v pořádku a z právního hlediska nedošlo k žádným porušením kromě nedoplněním dat u nájemních smluv.
JUDr. Vagaši se zabývá řešením způsobu vyplácení mezd a odměn zaměstnanců i hráčů a snaží se je z tohoto pohledu posoudit. Bohužel si nevyžádal všechny podklady tak, aby mohl objektivně celou oblast relevantně prověřit.
Na počátku JUDr. Vagaši operoval anonymem, který mu byl údajně doručen. Bohužel tento anonym není ani jako příloha jeho zpracované zprávy, i když by určitě mohl mnohé osvětlil. Minimálně mohl být předán k prošetření orgánům činných v trestním řízení. Mohl by osvětlit i některé závěry, ke kterým JUDr.Vagaši dospěl, přičemž nevycházel jenom ze skutečných dokumentů následně předložených (viz počet hráčů, vyplacené celkové mzdy, počty provozních pracovníků apod.

Na samý závěr nezbývá, než konstatovat, že na základě předložených dokladů a dokumentů jsem neshledal nic, co by nasvědčovalo neoprávněnému nakládání se svěřenými prostředky, ať už bývalým jednatelem a nebo jeho spolupracovníky.

Usnesení 1687/158/08(usnesení představenstva TSmM a.s.)
a) Představenstvo bere na vědomí zprávu č.3/158 – Vyjádření ke zprávě z kontroly předsedy DR HC MOST spol. s r.o.označené – DUVĚRNÁ, přestože tato nebyla doposud projednána na DR HC MOST spol. s r.o.

Ing. Petr Klimecký, předseda představenstva Technických služeb města Mostu a.s.