O pomoc při proniknutí do dané problematiky jsem požádal předsedu dozorčí rady HC Most a městského zastupitele JUDr. Jána Vagašiho, který se mimo jiné touto problematikou velice podrobně zabýval a na základě svého pověření dozorčí radou zpracoval „Závěrečnou zprávu“, která přinesla řadu překvapivých a určitě ne nezajímavých odhalení.

Pane doktore, můžete nám objasnit, jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste se tak podrobně začal situací uvnitř klubu zabývat?

„Chtěl bych předeslat, že v dozorčí radě HC Most s.r.o. působím už 9 let a v podstatě každý rok proběhl audit, ze kterého nebylo dosud zřetelné žádné pochybení. Jenže ke konci sezony se začaly množit anonymy, které poukazovaly na nesrovnalosti v hospodaření klubu a tak bylo povinností dozorčí rady se těmito podněty hlouběji zabývat, přestože celá léta plnila své poslání a nezasahovala do věcí, které souvisely se sportovní činností. Naším cílem nebylo hledat viníky, ale celou situaci důkladně prošetřit a v případě zjištění nedostatků sjednat nápravu, aby se s prostředky vložené do HC městem, používaly správným směrem.“

Naznačil jste, že koncem sezony začaly chodit anonymy, neměl jste potřebu nejdříve řešit situaci s tehdejším jednatelem panem Měskou?

„Pochopitelně, hned jak se HC dostal do těchto potíží, dozorčí rada řešila celou situaci nejdříve s panem Měskou a finanční ředitelkou Technických služeb ing. Krajíčkovou, která má pod kontrolou i finance v hokejovém klubu. Shodli jsme se na tom, že bude nutné, aby vedení klubu vypracovalo v co možná nejkratší lhůtě zprávu, která by měla obsahovat tyto 4 zásadní části : 1. Zhodnocení sezony 07/08. 2. Nastavení dalších cílů HC pro následující období. 3. Zhodnocení vnitřních zdrojů, případné úspory v rámci HC. 4. Požadavky na Technické služby, respektive město Most v souvislosti s dalším zajištěním chodu klubu v následující sezoně. Bohužel, musím konstatovat, že dané zprávy jsme se nikdy od vedení společnosti nedočkali. Jediné, co pan Měska dozorčí radě předložil, byl dne 7.4. prémiový řád na play out, které bylo odehráno ve dnech 16.2. – 26.3., spolu s návrhem na vyplacení odměn za udržení v soutěži, který byl později jednoznačně zamítnut. Připadá mi absurdní předkládat prémiový řád na něco, co už bylo v té době 12 dní minulostí ! Ten měl být zcela jednoznačně zpracován a předložen před započetím play out a nikoliv až po jeho skončení.“

Můžete prozradit, čím jste se konkrétně zabýval ve své zprávě?

„Prvním bodem mé zprávy bylo posouzení nájemních smluv, které klub uzavřel s jednotlivými subjekty. Jednalo se o celkem 12 různých subjektů, se kterými byla uzavřena nájemní smlouva. Podrobným prostudováním všech předložených nájemních smluv jsem dospěl k názoru, že byly uzavírány značně benevolentně, nebyla vůbec prováděna jejich průběžná kontrola, což v důsledku znamená, že došlo k poškození společnosti HC Most. Mohu uvést několik konkrétních příkladů. Pan Brusch má uzavřenou smlouvu na pronájem pozemku před zimním stadionem za účelem poskytování občerstvení v průběhu mistrovských utkání "A“ mužstva. Ke své činnosti odebírá pravidelně el. energii z prostor hok. klubu, za což všechno platí „celých“ 175,– Kč za každé utkání. V červnu probíhá v prostorách stadionu pravidelně autosalon, který pořádá firma Diamant expo s.r.o. Smlouva je platná od roku 2002 a její součástí je inflační doložka, která však za celá léta nebyla nikdy uplatněna ! Firma Delikomat, která provozuje ve vestibulu 3 nápojové automaty, má ve smlouvě jako součást úhrady i 2 % z obratu automatů ročně. Jakým způsobem však lze zjistit skutečný obrat ? Paní Peroutková má smlouvu na provozování bufetů restaurace včetně jejího kompletního vybavení, která je součástí zimního stadionu. Toto vše je o celkové výměře 282 m. Výše nájmu včetně pronájmu zařízení se jeví jako naprosto nepřijatelná ve srovnání s ostatními nájemními smlouvami nebytových prostor. I součástí její smlouvy je inflační doložka, která však ani v jejím případě nebyla nikdy uplatněna. Samostatnou kapitolu tvoří nájemní byt, který je součástí zimního stadionu. Nájemní smlouva o jeho užívání byla vyhotovena až v lednu roku 2008, přestože je nájemcem využíván od prosince roku 1998 ! Také rozpis nájemného je ve srovnání s tím, jak se pohybuje cena regulovaného nájemného ve městě naprosto směšný."

Dalším bodem Vašeho šetření byly zaměstnanecké smlouvy.

„Ano, a i tady jsem zjistil spousta nesrovnalostí. Chod stadionu má zajišťovat celkem 15 lidí, což se nezakládá na pravdě. Bylo předloženo celkem 15 zaměstnaneckých 1 manažerská smlouva a k tomu ještě 7 dalších dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Jenom za rok 2007 bylo na přesčasech, odměnách, příplatcích a prémiích vyplaceno přes 480 000,– Kč, přestože žádná z předložených smluv podobné ujednání neobsahuje ! V témže roce bylo vyplaceno na reálných mzdách zaměstnanců o více než 430 000,– Kč méně, než je uvedeno v účetních tabulkách. Jako paradox by mohl sloužit příklad, kdy hrubá mzda uklizečky je vyšší než mzda ekonomky společnosti.“

„Lahůdkou“ musely být i smlouvy hráčské, což byl třetí bod Vašeho zájmu.

„Už to obrovské množství celkem 72 hráčů, kteří prošli naším klubem, hovoří samo o sobě. Z toho řada z nich vůbec nenastoupila nebo odehrála jenom několik málo mistrovských utkání. V tomto bodě můžeme hovořit o několika neuvěřitelně vysokých uzavřených smlouvách s některými hráči, které byly uzavřeny nebo převzaty od jiných mužstev. Jako příklad lze uvést pány Antoše a Míku. Další kuriozitou je, že skupinka 8 hráčů měla smlouvy do konce dubna, zatímco zbytek pouze do března. Což představovalo pro oddíl dalších cca 250 000,– Kč navíc na vyplacených mzdách.“

Posuzoval jste i trenérské smlouvy, byla tady situace aspoň o něco příznivější?

„Dalo by se říct, že hodnocení tohoto bodu mé zprávy ve srovnání s ostatními nedopadlo tak špatně. Bylo uzavřeno celkem 23 trenérských smluv, přičemž ne všechny se týkaly přímo trenérů, ale jak se mi podařilo zjistit, byly pod ně schovány různé další funkce jako např. brusič bruslí, masér apod. Nechápu, proč s těmito lidmi nemohly být uzavřeny řádné smlouvy přímo na jejich konkrétní činnost v oddílu, ale museli se schovávat pod trenéry. Zajímavostí trenérských smluv je, že smlouva s hlavním trenérem "A“ mužstva panem Koldou byla uzavřena v půli dubna a od 1. května byla navýšena o cca 40 %, pochopitelně bez jakéhokoliv zdůvodnění."

Úplně samostatně bych Vás poprosil o o vyjádření se k osobě v poslední době hodně sledované, jde o sportovního manažera Jana Peroutku.

„Ani pan Peroutka neunikl v mém hodnocení pozornosti. Měl s HC Most od roku 2001 uzavřenou manažerskou smlouvu, která byla v průběhu let 2× navýšena, ale to by bylo v pořádku. Už ne tak zcela v pořádku se mi jeví smlouva trenérská, bez jakékoliv bližší specifikace, kterou měl uzavřenou od června 2001 do dubna 2008. Pokud by byla po celou dobu řádně vyplácena, připravil by tak společnost HC Most o cca 1 120 000,– Kč. Nepodařilo se mi totiž zjistit, že by pan Peroutka v této době jakoukoliv trenérskou činnost vykonával s jednou malou vyjímkou. Tou byla skutečnost, že cca v polovině prosince loňského roku převzal po panu Koldovi vedení "A“ mužstva, které vedl až do konce března. Ovšem na vedení „A“ mužstva měl řádně uzavřenou další trenérskou smlouvu a to už dokonce od června 2007, zcela evidentně se jedná o dobu, kdy se na přípravě mužstva ještě vůbec nepodílel ! Což by znamenalo dalších zhruba 90 000,– neoprávněných peněz za měsíce červen – listopad navíc ! V souvislosti s manažerem Peroutkou lze zmínit třeba měsíc červenec 2007, tedy měsíc, ve kterém v ledním hokeji všude probíhá řádná dovolená. Přesto pan Peroutka v tomto měsíci fakturoval HC Most částku 19 700,– Kč, jako náhradu za cestovné."

Všechny tyto skutečnosti, které jste během rozhovoru zmínil se jeví jako poměrně závažné, dovolte mi jednu poznámku. Opravdu mají reálný podklad?

„Samozřejmě, vycházel jsem z podkladů HC Most, které mi byly předloženy a na jejichž základě jsem zpracoval svojí analýzu. Veškeré skutečnosti jsem schopen na základě předložených materiálů řádně doložit. Zdaleka jsem v našem rozhovoru nezmínil všechnu nedostatky, které jsem objevil, ale vždy jsem vybral jenom některé skutečnosti, aby si občané mohli udělat představu, jak to v klubu také "fungovalo“. Jsem původní profesí právník a nedovolil bych si v tomto případě vůbec spekulovat. Vycházel jsem z naprosto reálných podkladů."

Navrhujete ve své zprávě přijmout i nějaká konkrétní opatření?

„Jistě, navrhnul jsem několik konkrétních opatření, mezi něž patří např. ukončit v nejkratší možné době nájemní smlouvu na provozování bufetů a restaurace v objektu zimního stadionu a vypsat výběrové řízení na jejich nového provozovatele. Rovněž tak jsem navrhnul u všech nájemních smluv s okamžitou platností uplatnit v plném rozsahu inflační doložky a v neposlední řadě také provést hloubkový audit hospodaření HC Most s.r.o. za poslední 3 roky.“

Autor: Jiří Rybář