Z bažantnice v Ploužnici doputovalo do Polerad 422 den starých kuřat bažanta obecného začátkem června. O kuřata budou členové Spolku myslivců a ochránců přírody v Poleradech pečovat až do konce prázdnin. Po sedmi týdnech budou kuřata schopna přežít ve venkovních voliérách a na konci léta je ochránci přírody vypustí do krajiny na soutoku Srpiny a Počeradského potoka. „Dojde tak k posílení původní populace bažantů v nivě Počeradského potoka. Na jaře příštího roku plánujeme v projektu pokračovat. Do přírody chceme vrátit také koroptev polní, která se dnes v naší krajině už téměř nevyskytuje, a králíka divokého,“ popsal projekt zástupce spolku Jiří Křen.

Těžební společnosti ze skupiny Sev.en Energy obnovují krajinu zasaženou těžbou uhlí. Vzniká krajina s vodními plochami, zemědělskou půdou i lesy tak, aby se co nejvíce přiblížila svému původnímu vzhledu a využití. Pro správné fungování obnovené krajiny je velmi důležitá také biodiverzita. Investice do zachování původních živočišných druhů je proto z pohledu Vršanské uhelné zásadní. Lokalita, do které myslivci mladé ptáky vysadí, je provázána s Velebudickou výsypkou, kde už je rekultivace dokončena.

Eva Maříková - manažerka komunikace Sev.en Energy