V ulici Svážná se nachází vodovodní řad z litiny z roku 1951. Ze stejného roku pochází vodovod také v ulici Marie Majerové, který je rovněž z litiny, avšak menšího profilu. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace v ul. Svážná je tvořena potrubím z kameniny a byla uvedena do provozu v roce 1960. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí vykazuje praskliny, deformace, prorůstají kořeny, dochází k nátoku balastních vod a tvoří se kaverny. Z uvedených technických důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 416,86 metrů a kanalizace v délce 73 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Vlastní stavební práce začnou cca v polovině července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 29. srpna.

Jiří Hladík - úsek komunikace a PR SVS