V ulici Okružní se nachází úsek ocelového vodovodního řadu v profilu DN 200 mm a úsek z litiny DN 125 mm z roku 1953. Řady jsou zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Stoka pochází z roku 1952, je tvořena betonovým potrubím DN 400 mm a dále úsekem z kameniny DN 400. Kamerová prohlídka prokázala korozi materiálu cca 50 %, díry ve dně, s viditelnou zeminou, praskliny a deformace.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 412 metrů a kanalizace v délce 70 metrů.

Dojde k výměně stávajících vodovodních řadů z oceli a litiny za nové potrubí z tvárné litiny DN 150 a 100 mm, dále bude rekonstruována stávající stoka za novou z kameninového potrubí DN 400 mm. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude z tvárné litiny DN 150 mm v celkové délce 403 metrů a úsek v profilu DN 100 mm v délce 9 metrů. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, hydranty a napojené řady. Stoka bude vyměněna za nové potrubí z kameniny DN 400 mm, úseky v délce 5 a 48 a 17 metrů. Mimo tyto úseky bude sanována 1 kanalizační šachta Š90220. Přepojeny budou všechny domovní přípojky, uliční vpusti a napojené řady.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. července 2020. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech, předpoklad ve 32./33. kalendářním týdnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 94,1 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Jiří Hladík - samostatný odborný referent, úsek komunikace a PR SVS