V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících zásobních vodovodních řadů. Část stávajícího zásobního vodovodního řadu v ulici U Jezera byla vybudována v roce 1986 z ocelových trub. Armaturní komora je umístěna v jezeře a v případě poruch hrozí kontaminace vody v řadu. Část stávajícího zásobního vodovodního řadu v ulici U Jezera začínající v armaturní komoře byla vybudována v roce 1983 z ocelových trub. Trasa stávajícího vodovodního řadu je vedena jezerem.

Životnost ocelových trub závisí na síle použitého materiálu, na kvalitě ochrany proti korozi a na kvalitě dopravované vody. Obecně se tak životnost ocelových potrubí uvádí 25 až 40 let, v tomto případě se tak jedná o stáří řadů 35 resp. 38 let.

Z uvedených technických a preventivně bezpečnostních důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 605 metrů.

Dojde k rekonstrukci stávajících vodovodních řadů v nových trasách (přeložky), které jsou vedeny převážně v nezpevněných zatravněných plochách a částečně v asfaltových sjezdech z komunikace. Na rekonstruované části vodovodních řadů se nachází jedna vodovodní přípojka, která bude v rámci stavby přepojena na rekonstruovaný vodovodní řad. Součástí stavby je zrušení stávajících vodovodních řadů, které jsou vedeny jezerem.

Pro řad V1 bude použito potrubí z litiny v délce 150 metrů, řad V2 bude vyměněn za nové potrubí z polyetylenu v délce 455 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. června. Vlastní práce začnou v první polovině července. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena za 5 měsíců od předání staveniště, tj. do 22. listopadu.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 18 staveb v celkovém objemu 84,63 mil. korun bez DPH.

Jiří Hladík - úsek komunikace a PR SVS