Ředitel Územního odboru Most plk. Mgr. Jiří Volprecht v úvodu přivítal hosty, již známé tváře z řad starostů, ale i vedoucí pracovníky jednotlivých policejních organizačních součástí napříč celým mosteckým okresem. Setkání mělo za úkol seznámit zástupce samospráv s aktuálním vývojem  bezpečnostní situace na teritoriu okresu Most, výměnu informací a získání podnětů ke zlepšení policejních činností na teritoriu. První otevřené téma se týkalo personálního stavu policistů. Aktuální naplněnost mostecké policie se pohybuje v průměrných číslech v rámci Krajského ředitelství Ústeckého kraje. Tento menší podstav je již několik let prakticky neměnný. Plk. Mgr. Volprecht představil množství náborových aktivit, kterými se mostecká policie snaží oslovit potencionální uchazeče.

Posluchači byli seznámeni s grafy týkající se vývoje kriminality v okrese. Přes skutečnost, že se měsíční nápad kriminality na území okresu Most v roce 2023 vyvíjel zcela odlišně než v roce předchozím, v jeho závěru se údaj o celkové registrované kriminalitě přiblížil k hodnotě za rok 2022. V loňském roce došlo v mosteckém okrese k meziročnímu snížení nápadu trestných činů o 1.16 % a ukazatel se zastavil na čísle 2718. I přes trend dnešní doby, kterým je v České republice nárůst kybernetické kriminality, si na Mostecku největší část z koláče ukrojila majetková trestná činnost. Ta z celku činila 56 procent.

Obdobná situace je i v případě méně závažných protiprávních jednání. Pan Volprecht přiblížil hostům i data z oblasti přestupkového jednání v rámci celého okresu. Počet prohřešků převýšil hodnotu 10 tisíc. V meziročním srovnání policisté řešili o 219 případů více. Poutavé číslo, které stálo za zmínku je 62 procent. To je počet přestupků spáchaných a pokutovaných ve veřejném pořádku na Mostecku, a to ve srovnání se všemi okresy v Ústeckém kraji.

Pan plukovník přednesl i aktuální informace o stále aktuálním tématu, kterým je problematika v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, ale i mezi Izraelem a Palestinou. Nastínil, jaká mimořádná opatření byla ze strany Policie ČR v této věci činěna. V okrese Most jsou přihlášeni k pobytu uprchlíci z Ukrajiny. Lze konstatovat, že jejich pobyt nikterak významněji bezpečnostní situaci v našem okrese neovlivnil. Nebyly rovněž zaznamenány žádné významné události, které by naznačovaly nevraživost či zhoršení vztahů mezi uprchlíky a občany České republiky.

Z úst pracovníka Odboru služby pořádkové policie mohli zástupci měst vyslechnout prezentaci k aktuálním problematikám ochrany měkkých cílů a aktivního střelce. V současné době stále diskutované téma mělo přinést poznatky o prevenci ke zvýšení celkové připravenosti a odolnosti jednotlivých typů měkkých cílů, čili míst a prostor s vysokou koncentrací osob. Útoky na měkké cíle stále rezonují společností a přítomní získali informace, co si lze pod tímto pojmem představit. Policistka z Oddělení správy a kontroly osobních údajů přednesla starostům, jaké jsou možnosti při pořízení a následném spravování kamerového systému v obcích. Vše podléhá české legislativě a evropským normám.

Pan ředitel v závěru hosty ubezpečil, že i přes podstav policistů je v našem okrese bezpečnost obyvatel a dostupnost služeb policie zajištěna. Zástupcům samospráv byla rovněž předána každoroční Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a pořádku na území okresu Most za rok 2023. V závěru setkání byl dán prostor pro starosty a starostky. Ti neváhali a vznesli směrem k panu Volprechtovi několik dotazů, které byly odpovězeny. Policisté doufají, že tato setkání budou probíhat i nadále, neboť vzájemná výměna informací je vždy v zájmu našich občanů.

Václav Krieger