Výzkumníci při něm zjistili mimořádnou pestrost rostlin i živočichů a také výskyt mnoha chráněných nebo ohrožených druhů. Průzkum, prováděný v období od jara 2022 do podzimu 2023 společností JUROS tak určil přírodně nejcennější části tohoto území.

Lom ČSA zaujímá plochu asi 16 kilometrů čtverečních mezi úpatím Krušných hor a silnicí I/13 spojující Most s Chomutovem. Biologický průzkum zde prokázal přítomnost zhruba 1 450 druhů organismů, z čehož více jak 100 druhů patří mezi zákonem zvláště chráněné druhy a více jak 300 druhů do červených seznamů ohrožených druhů. Celkem zde bylo nalezeno zhruba 180 druhů obratlovců, přibližně 830 druhů bezobratlých, 310 druhů rostlin a kolem 130 druhů hub.

Patří k nejcennějším nelesním prostředím u nás

 Přestože se to na první pohled může zdát zvláštní, povrchové uhelné lomy jsou plné života a útočištěm rozmanitého společenstva rostlin i živočichů. Nabízejí totiž přírodní podmínky, které se jinde obvykle nevyskytují. Ilustrační foto.Přestože se to na první pohled může zdát zvláštní, povrchové uhelné lomy jsou plné života a útočištěm rozmanitého společenstva rostlin i živočichů. Nabízejí totiž přírodní podmínky, které se jinde obvykle nevyskytují. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš„Území lomu ČSA představuje ojedinělou mozaiku mikrostanovišť otevřeného bezlesí a zde žijící živočichové i rostliny patří v Evropě k těm nejvzácnějším. Lom tak poskytuje stanoviště pro zdrojové nebo dokonce jediné populace řady živočichů v České republice, a to především ptáků a bezobratlých. Z tohoto pohledu je toto území nejcennějším nelesním prostředím u nás a společně s alpínským bezlesím nejvyšších partií hor je bez nadsázky významné i ve středoevropském měřítku,“ říká zoolog a ornitolog Václav Šutera, který průzkum spolu s dalšími odborníky prováděl. Získaná data a informace z terénu poslouží k vyhodnocení vlivu budoucích rekultivací nebo spontánní sukcese, tedy přirozené obnovy krajiny, na rostliny a živočichy v daném území.

Biologický průzkum vybraných lokalit lomu ČSA prováděl tým více jak 20 pracovníků a odborníků na jednotlivé skupiny organismů. Z obratlovců se jedná o savce, ptáky, obojživelníky a plazy, z bezobratlých pak jde o vodní měkkýše, brouky, rovnokřídlé, blanokřídlé, vážky, lupenonožce, pavouky a motýly. Na území proběhl také průzkum cévnatých rostlin, mechorostů a hub.

Napsala: Eva Maříková