Úspěšní studenti oboru Aplikovaná chemie obdrželi motivační stipendia v celkové výši 280 000 korun. Vzhledem k pandemii se slavnostní předání stipendií uskutečnilo až nyní. Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol udržuje partnerství s Educhemem již mnoho let v rámci své rozsáhlé podpory výuky chemie a dalších přírodovědných oborů na středních a vysokých školách v České republice.

„Mám velkou radost, že nám ustupující koronavirová epidemie umožnila předat nejlepším studentům naší partnerské školy Educhem odměny za jejich úspěchy při studiu i v odborných soutěžích a olympiádách ve školním roce 2019/2020. Všem oceněným studentům přeji mnoho úspěchů v dalším studiu a věřím, že jejich skvělý příklad bude motivací pro všechny potenciální zájemce o obor Aplikované chemie,“ říká Michał Chmiel, personální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „V našem stipendijním programu a dalších podpůrných projektech se odráží naše přesvědčení o nutnosti těsného sepjetí vzdělávacího systému s výrobní a podnikovou sférou. Naše zkušenosti ukazují, že tento přístup nese dobré ovoce, a proto v těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat.“

„Partnerství se společností ORLEN Unipetrol je pro nás velmi přínosné, protože propojuje teorii s praxí. A z toho těží všechny zúčastněné strany – studenti, škola i ORLEN Unipetrol,“ říká Helena Kripnerová, ředitelka Střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova. „Studenti vidí, že to, co se u nás naučí v hodinách chemie a dalších přírodovědných předmětů, mohou uplatnit v reálném životě, a to ku prospěchu svému i celé společnosti. Proto patří společnosti ORLEN Unipetrol velký dík nejen za motivační stipendia, ale také za veškerou další podporu od praxí přes brigády až po perspektivu velmi zajímavého profesního uplatnění pro naše studenty,“ dodává ředitelka Educhemu.

Prospěchová stipendia se ve školním roce 2019/2020 udělovala studentům na základě vyhodnocení každého pololetí. Široká škála podmínek pro přiznání stipendia sahala od studijního průměru přes účast v soutěžích až po reprezentaci školy. Předpokladem byla rovněž absence neomluvených hodin a kázeňských postihů. Na prospěchové stipendium mohli dosáhnout vždy tři studenti z každého ročníku s nejvyšším počtem dosažených bodů. ORLEN Unipetrol rozdělil mezi 19 nejlepších studentů celkem 280 000 korun.

ORLEN Unipetrol se snaží svými aktivitami v oblasti vzdělávání, mezi něž patří i udělování stipendií nadaným studentům, zvyšovat zájem mladých lidí o technické a přírodovědné obory. ORLEN Unipetrol podporuje studenty vyšších ročníků Střední školy Educhem také nabídkou praxe. Dvoutýdenní program probíhá především v laboratořích ORLEN Unipetrolu v Záluží u Litvínova. Okénko do nesmírně zajímavého světa chemie a dalších přírodních věd otvírají žákům, studentům i pedagogům speciální exkurze do provozů chemických závodů a nejrůznější besedy a workshopy. Absolventům Educhemu se otvírají možnosti pracovního uplatnění přímo ve výrobě, nebo mohou postoupit na ještě vyšší úroveň vzdělání ve studijních programech Univerzitního centra VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, které sídlí ve výrobním areálu litvínovského závodu.

Pavel Kaidl - mluvčí ORLEN Unipetrol