Multifunkční biotopy jsou důležité nejen jako útočiště rozmanitých druhů drobných živočichů. Jsou zdrojem vody a dotvářejí ráz nově vznikající krajiny, která je díky nim členitější a pestřejší.

V lokalitě ČSA vyrostl během prázdnin také první hmyzí hotel. Nedaleko altánu na vnitřní výsypce lomu ČSA jej postavili zaměstnanci společnosti Rekultivace. „První hmyzí hotel na výsypce lomu ČSA je jakýmsi doplněním biotopu, který se nachází v jeho bezprostřední blízkosti,“ uvedla Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení rekultivací a pozemků ČSA. Způsobů, jak nově vznikající krajinu na rekultivacích osidlovat různými živočišnými druhy, je ale mnohem více.

Multifunkčních biotopů je na výsypkách lomu ČSA několik. Tvoří je vodní plochy a mokřady a doplňují kamenné mohyly, hromady odumřelého dřeva i písčité a štěrkové plochy. Takto vytvořené životní podmínky vyhovují odlišným živočišným druhům. Hmyzu se daří v odumřelém dřevě nebo v písčitých plochách, kamenné mohyly jsou útočištěm pro bezobratlé i plazy, jako pozorovatelnu je využívají ptáci. Právě pro hmyz, který ke svému životu potřebuje písčité plochy, nechávají rekultivátoři na výsypkách zdánlivě nepotřebné hromady písku. Ty jsou ideálním domovem i pro některé druhy včel. „Písečná stanoviště jsou plná života. Na drobných „pískovištích“ žije několik maličkých druhů, například zlatěnky, bodulky a další, mající tři až šest milimetrů,“ chválí prostředí na rekultivacích Markéta Hendrychová z České zemědělské univerzity. Některé druhy žijící na pískovištích rekultivací ČSA se vyskytují v republice velmi vzácně, proto jsou odborníky na žahadlový hmyz velmi ceněna.

Těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany spravuje Severní energetická a. s. ze skupiny Sev.en Energy. Těžba v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Do rekultivací a úpravy krajiny po těžbě investovala Severní energetická v roce 2021 bezmála 187 milionů korun.

Eva Maříková - manažerka komunikace Sev.en Energy