V roce 1964 bylo nalezeno v hloubce asi 16 metrů pod povrchem ve vrtu Mo-184 několik kusů uhlí, na kterých byly sice velmi drobné, ale okem viditelné jasně žluté až oranžové agregáty neznámého minerálu. Analýzami získaných vzorků byly agregáty určeny jako minerál auripigment.

Vrt, ze kterého byly ukázky získány, byl umístěn v zahradě tehdejší průmyslové školy, ze které se později v roce 1982 stalo mostecké muzeum. Prvním unikátem tedy je, že nalezištěm nerostu je pozemek instituce, ve které jsou vzorky v dnešní době uloženy. Druhým je skutečnost, že se jednalo o první, a dosud jediný, potvrzený nález auripigmentu z prostoru mostecké pánve.

Auripigment tvoří povlaky mocné až 0,4 milimetru a drobné zemité agregáty o velikosti do 0,1 milimetru na puklinách úlomků uhlí. Má mastný až skelný lesk a výraznou jasně žlutou až oranžovou barvu. Chemické složení auripigmentu je As2S3 (sulfid arzenitý). Pozdější studie získaných vzorků vedly geology k vyslovení hypotézy, že auripigment vznikl uvolněním arzenu při rozkladu disulfidů železa (pyrit a markazit), které se v uhlí hojně vyskytují. Další dva vzorky z tohoto nálezu jsou uloženy v geologické sbírce Regionálního muzea v Teplicích.

Pavel Dvořák - Oblastní muzeum a galerie v Mostě