Urbanisticko-krajinářské územní studie jižní části území jezera Most: 
Statutární město Most ve spolupráci s DIAMO s. p. zadalo v roce 2021 zpracování Urbanisticko–krajinářské studie jižní části jezera Most.  

Cílem územní studie je prověření a definování podmínek pro plošné a prostorové uspořádání rozvojových i stabilizovaných ploch v exponovaném území jižní části jezera Most s ohledem na rekreační charakter jeho břehové části, hřbitov, kostel Nanebevzetí Panny Marie, krajinné hodnoty a v návaznosti na stávající zástavbu města. 

Účelem územní studie je vytvoření ucelené koncepce pro rozvoj a využití jižního předpolí jezera Most se zpřesněním prostorových a funkčních regulativů, řešením technické a dopravní infrastruktury. V rámci širších vztahů bude také řešena návaznost na krajinný rámec jezera a přilehlé Střimické výsypky. 

Statutární město Most